GRAFZERKEN IN DE ST. STEVENSKERK

Zie hier het resultaat van een onderzoek door G. Lemmens en H. de Heiden naar de nog aanwezige grafstenen in de Stevenskerk, uitgevoerd omstreeks 2007.
De publicatie is geschonken aan het Regionaal Archief Nijmegen en is te gebruiken onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.

In deze versie voor Noviomagus.nl heb ik de gegevens gekoppeld aan de Index op de grafregisters van de Stevenskerk van dezelfde auteurs, en voorzien van een namenindex. En dankzij Koos Willemse zijn alle bekende gegevens per graf beschikbaar in handig printbaar pdf-formaat.
2016 Mark van Loon / Stichting Noviomagus.nl

Bij iedere beschrijving behoren, indien nodig, acht rubrieken, genummerd I-VIII.
I Oude nummers
II Maten
III Algemene beschrijving
IV Opschriften
V Wapens / huismerken
VI Huidige toestand van de zerk
VII Literatuur
VIII Bijzonderheden
® Link naar de vermelding van het graf in de Grafregisters.
iLink naar een pdf-bestand met alle gegevens over het graf: personalia, literatuur, locatie, foto's.
Δ Klik op Δ om terug te keren naar deze uitleg.
koor 1 · omgang 66 · zuid 240 · midden 300 · noord 316 · buiten 417 · depot 466 · namen
GRAFZERKEN IN HET KOOR
(Nrs. 1 - 65)
zerk 1Δi
II 205 x 100
III Geheel gebeeldhouwde zerk, omzoomd met ranken, waarbinnen aan de bovenzijde alliantiewapens, beide met traliehelm en wrong maar zonder helmteken. Van deze wapenschilden hangt met een lint een hoog rechthoekig veld af, waarvan het opschrift is verdwenen (weggehakt?)
V Manswapen. Weggehakt op enkele onherkenbare sporen na.
Vrouwenwapen. Gevierendeeld. I en IV gedwarsbalkt, II en III weggehakt.
zerk 2Δi
I ® 641 (vrijwel weggehakt, maar nog net leesbaar) en ® 642
II 228 x 138
III Geheel gebeeldhouwde zerk. Langs de vier zijden een band met randschrift. Op iedere hoek een vierpas met een evangelistensymbool, te weten: linksboven de adelaar van Johannes, rechtsboven de mens/engel van Matheus, linksonder de os van Lucas en rechtsonder de leeuw van Marcus. In het middenveld een driepas, waarin alliantiewapens met een riem hangend aan een tak. Daarboven een cartouche met een 2-regelig opschrift en daaronder een veld met een later aangebracht 7-regelig opschrift.
IV
A° 1552 den 22 januarij
Sterf Goessen van den berch

ANN° 1650 DEN 23
MERT IS IN DEN HEER
GERUST HENDRICK PUYN
ENDE ANGENEITA CUIPERS
SIN HUISVROW IS IN DEN
HEER GERUST ANO 1651
DEN 14 MAY

A° Domini MCCCCC / 62 op den 9 dach december sterf Peter Huest rentmeister / tot Montfoirt A° 15 (de rest van het jaartal niet ingevuld) / den (dag niet ingevuld) dach (de maand niet ingevuld) sterf Elisabet Hoeven sijn juisfrou bidt voir de zillen
V Manswapen. Doorsneden: A: een ster; B: drie omgewende verticaal geplaatste berenklauwen naast elkaar.
Vrouwenwapen. Een huismerk (Muschart, pl. III)
VI Rand beschadigd. Aan de bovenzijde een beschadiging van ca. 30 cm.
VII Van Schevichaven 168, Muschart 99.
VIII De Naam "Goosen vandeenberght" komt voor in grafregister ® 641
zerk 3Δi
I ® 594
II 272 x 144
III Zerk met beeldhouwwerk over de gehele oppervlakte en in twee delen. De bovenste helft het grootst. Deze bevat bovenaan een breed veld met een 5-regelig opschrift in een lijst van band- en rolwerk. Daarin links en rechts zittende naakte genii. Vanuit een maskerkop in het bandwerk hangt met koorden, die door twee gevleugelde putti gehouden worden, een wapenschild af. Het onderste deel bevat een 3-regelig opschrift in een cartouche van band- en rolwerk, waarin vruchten zijn verwerkt.
IV
AN° 1608 DEN 12 SEPTEMBER
STERF IAN KELFKENS
AN° 1662 DEN 28NOVEMBER
STERF ELISABET VAN DEN
BERCH IAN KELFGENS HVISFROU

A° DEN 23 IULY STERF
NVELLICKEN VAN BUYL DIE
HVISVROV VA IAN KELFKEN
V Gedeeld. I: drie schuinbalken, II: een lelie met boven en onder twee blokjes.
VII Van Schevichaven 167, Muschart 101.
VIII Grafregister ® 594
zerk 4Δi
I ® 882
II 157 x 75
III Geheel vlakke zerk. In het midden een verdiept medaillon met een wapen, helmkleed, gekroonde traliehelm en helmteken.
V Wapen. Een kruis, in II en III vergezeld van een schildje.
Helmteken. Een half omgewende wildeman met de rechterhand op de heup en een knots over de linker schouder.
VII Muschart 212.
VIII Het wapen is dat van de familie Singendonk.
zerk 5Δi
II 250 x 158
III Geheel gebeeldhouwde zerk. Twee gevleugelde putti met omgekeerde fakkels houden een doek op met opschrift. De linker putto heeft vogelvleugels en de rechter putto vlindervleugels. Daarboven bevindt zich, omgeven door een afhangend gordijn, een lauwerkrans met daarbinnen alliantiewapens met helmkleed, traliehelm met wrong en helmteken. Onderaan de lauwerkrans een soort wapenschild waarin een zandloper met een vleermuis- en een vogelvleugel, staande op een schedel met twee gekruiste doodsbeenderen. In iedere hoek van de zerk een wapen met banderol, waarop een naam. Geheel onderaan een kwabornament.
IV
HIER LEIT BEGRAVEN DE HEER
LAMBERT GORIS ZALIGER IN SIN
LEVEN SINDICUS DER
STADT NIMWEGEN ENDE
JOFFROUWE MARIA VAN
PANHUYS ECHTELUYDEN
ALSMEDE MARTIN GORIS
HAREN SOON
V Manswapen. Doorsneden. A: drie brandende kaarsen naast elkaar; B: een omgewende morenkop.
Helmteken. Een brandende kaars tussen een vlucht.
Vrouwenwapen. Drie maliën
Helmteken. Een zwijnskop met hals.
De vier wapens in de hoeken.
Linksboven.
Doorsneden. A: drie brandende kaarsen naast elkaar; B: een omgewende morenkop.
Op de banderol: GORIS
Rechtsboven. Drie maliën.
Op de banderol: PANHUYS
Linksonder.
Gevierendeeld. I en IV een schuinkruis , vergezeld boven van een vlucht en rechts, links en beneden van een omgekeerde droogscheerdersschaar; II en III: vier palen.
Op de banderol: LAMERS
Rechtsonder. Een dwarsbalk, gedeeld in vijf blokken.
Op de banderol: MONTENS
VII Van Schevichaven 185, Muschart 100.
VIII Grafregisters ® 640 en ® 664 verso
zerk 6Δi
II 230 x 145
III Geheel gebeeldhouwde zerk. Onder en boven een breed cartouche met gebogen randen. Daartussen alliantiewapens met helmkleed onder één traliehelm met wrong en helmteken tussen twee afgewende halffiguren. De linker halffiguur stelt een gevleugelde mannelijke putto voor en de rechter een gevleugelde vrouwelijke. Bij beiden gaat het onderlijf over in een florale staart. De bovenste cartouche heeft als bovenrand een puttokop met wijd uitgespreide vleugels. Op de bovenhoeken van de onderste cartouche links een zandloper en rechts een doodskop met twee gekruiste beenderen. Om de zerk een randschrift in vier velden.
IV
A° 1667 27 JANUARII PIE OBIIT
MARGARETA BANNET ARNOLDI COERMAN
IURIS CONSULti UXOR DESIDERATISSIMA ÆTATIS 38° CONJUGII 15°
NATIS QUATUOR PRAEMISSIS, RELICTIS DUABUS
EIBELLA MARGARETA ET MECHTILDE
CUM CONIUGE MOESTISSIMO SECUTURIS
ISTA 20.SEPTEMBRIS 1668 ILLA 20 JANUARII 1691

A° 1688 DIE 15 JANUARII .PIE OBIIT
ARNOLDUS COERMAN JURIS CONSULTIS NEOMAGENSIS CON SUL
A PRÆSIDE PRIMUS SUPREMÆ CURIÆ
DUCATUS GELR ET COMITATUS .ZUTPHANIÆ SENATOR
PIETATE ET JUSTITIA NULLI SECUNDUS
A° 1695 DIE 1 IANUARII HUNC SEPULTURÆ LOCUM
A REIN COERMAN TRIBUNUS PLEBIS T(?) SUNT SECUTI
JOHANNES SMETIUS IOHANNIS FILIUS NEOMAGENSIS A SACRIS
ET CATARINA BANNET CONIUGES

ARNOLDUS SMETIUS JOHANNIS FILII NATUS Θ 26 AUGUSTI 1689

VIXIT SAT DIU QUI SAT BENE / SAT BENE VIXIT QUI [DIDICIT MORI] / MORI
EXPETIT QUI PRÆSUMIT REGNUM / REGNUM POSSIDIT QUI PIE OBIIT
V Manswapen. Een omgewende ongespoorde kaplaars.
Vrouwenwapen. Een hart getopt met een klaverblad. Helmteken: een omgewende bokkenkop met hals.
VI Aan de rechterzijde ontbreekt een stuk van de rand. De tekst in de onderste cartouche hier en daar nogal weggesleten.
VII Van Schevichaven 196, Muschart 135.
VIII De hierbij weergegeven teksten roepen vragen op. Nakijken!!!!!
Grafregister ® 665.
zerk 7Δi
I ® 760 en een verwijderd nummer.
II 204 x 70
III Geheel vlakke zerk met bovenaan in een ovaal een wapen met dekkleed en een gekroonde traliehelm met helmteken.
V Een omgewende morenkop met een beklede hals, geplaatst in de heraldische rechter helft van
het schild en vergezeld links van een hulsttak aan een horizontaal geplaatste boomstronk op een
afgeschuinde balk. Helmteken: een omgewende morenkop met een beklede hals.
VII Muschart 98.
VIII secretarius Hoofts
zerk 8Δi
I Nog enigszins leesbaar: N° en (voor de helft) ® 270(?).
II 61 x 39
III Fragment van een zerk tot tegel omgevormd.
zerk 9Δi
GRAFPLAAT, GEPLAATST OP DE ZUIDELIJKE KOORWAND
II 85,5 x 63
III Uit een grafsteen gelichte koperen plaat. Op de bovenste helft alliantiewapens, beide met helm met wrong en helmteken. Daaronder een door kwabornamenten en vruchten omgeven cartouche met een 5-regelig opschrift
IV
IACOB LEEVWENS BUR
GEMESTER DER STADT
NYMEGEN EN SEBILLA
VAN DER LYNDEN ECHTELUDEN
ANNO 1665
Op de rand aan de onderzijde links:P van Call F
V Manswapen: een omgewende leeuw.
Helmteken: als het wapen.
Vrouwenwapen: een drievoudig gekruinde boom
Helmteken: als het wapen
VII Van Schevichaven 17, Muschart nr. C (pag. 84).
Van Schevichaven 1900, pag. 78.
VIII In Grafregister ® 662 is sprake van: "de Heeer Borgemr Van Leeuwen"
zerk 10Δi
I ® 110
II 38 x 41
VIII Hermen Jeg(h)er
zerk 11Δi
I ® 597 en ® 219(?)
II 197 x 100
III Eenvoudige zerk met ingehakte opschriften en een eveneens ingehakt wapenschild.
IV
derick van stenverden

A° 1560 den 29 april
Sterf Derick Gaymans
bid god voir de ziel

A° 1599 den 23 Julij sterf Lisbet Uvens
Den 5 Augusti sterf Rixken Uvens

A° 1628 DEN 27 MARTY STERFT
IACOB VWENS OUDT BERGERMEISTER
V Een huismerk in een wapenschild (Muschart pl. V-206).
VII Van Schevichaven 11, Muschart 206.
VIII Grafregister ® 597. Nr. ® 219 vermoedelijk onjuist.
zerk 12Δi
I ® 877 en ® 878
II 218 x 130
III Vlakke zerk met bovenaan een rond medaillon, waarin, in relief, een wapen met helmkleed, traliehelm en helmteken. Daaronder een 11-regelig opschrift.
IV
MARGRIETA RERINCKS GENAEMT HEUCKELOM
OBYT A° 1643 DEN 18EN MARTY
WILHELM VAN HEUCKELOM
DER BEYDEN RECHTEN DOCTOR
EN GECOMMITTEERDE TER
BURGEMEESTER DESER STADT
GENERALITEYT OBIIT ANNO
1679 DEN 16 JULII ENDE
AGNITA FAGEL SYNNE HUYS
VROUWE OBIIT ANNO 1676
DEN 16 JUNII
V Gevierendeeld. I: drie schuinbalken, II; een ankerkruis, III: een keper vergezeld van drie omgewende brakskoppen en IV: een verkorte keper vergezeld van drie schuinkruisjes.
Helmteken: een omgewende vogel met opgeheven vleugels.
VII Van Schevichaven 10, Muschart 207
zerk 13Δi
I ® 675
II 248 x 147
III Gladde zerk met twee verdiepte velden, een in de bovenste helft in de vorm van een ovaal, waarin sporen van een wapen, en in de onderste helft een in de vorm van een brede rechthoek met een 6-regelig opschrift.
IV
I VAN TERLET
STERFT DEN 5 AUGUSTUS
1803 EN
CORNELIA KINDT
SYN HUYS VROUW
STERFT DEN 26 SEPTEMBER 1782
V Slecht zichtbaar vage sporen van een schuinkruis.
VII Van Schevichaven 187, Muschart 143.
VIII De tekst is op onbeholpen wijze aangebracht. Het is niet onmogelijk dat in het ovaal oorspronkelijk een gebeeldhouwd wapen was aangebracht en dat het verdiepte gedeelte aan de onderzijde van de zerk gevuld is geweest met een koperen plaat met tekst.
Grafregister ® 675.
zerk 14Δi
I ® 881
II 194 x 99
III Zerk met in de bovenste helft een ovaal, waarin, in relief, alliantiewapens met helmkleden, traliehelmen en helmtekens. Daaronder een 13-regelig opschrift
IV
DEN WELGEBOREN HEER IAN VAN DER MOELEN
IN SYN LEVEN HEER TOT OVERASSELT
SCHOONENBORG SLEEBORG EN DRUYTEN
GEDEPUTEERDE VANDE STATEN DES FURSTENDOMS
GELRE EN GRAEFSCHAPS ZUTPHEN
TER VERGADERINGE DES NYMEEGSCHEN
QUARTIERS STERFT DEN 25. IULY.
ANNO 1688:
EN DE WELGEBORE VROUWE MELCHTELT
VAN RANDWIJCK DOUARIRE VAN DER
MOELEN IN LEVEN VROUWE TOT OVERASSELT
SCHOONENBORG SLEEBORG EN DRUYTEN
STERFT DEN 10 APRIL ANNO 170[1]
V Manswapen: Drie omgewende gaande leeuwen boven elkaar.
Helmteken: een omgewende uitkomende leeuw tussen twee bazuinen met een band om het bovengedeelte.
Vrouwenwapen: een leeuw en om het schild een ingeschulpte rand.
Helmteken: een zittende hond met een geringde hals band.
VI Rechter boven- en benedenhoek beschadigd.
VII Van Schevichaven 8, Muschart 210.
zerk 15Δi
II 204 x 133
III In relief uitgevoerde zerk, geheel ingenomen door twee cartouches. Het bovenste, bestaande uit rolwerk aan vier zijden en vier lelies, omsluit een medaillon met een wapen met helmkleden, een (weggekapte) helm en helmteken. De onderste cartouche, bestaande uit rolwerk, omsluit een breed rechthoekig veld met opschrift.
IV
WILHELMVS WATER IURIS VTRIUSQUE LICENTIATUS
SCABINUS CIVITATIS ET CVRATOR ACADEMIÆ
NEOMAGENSIS PIÊ MORTVVS 7° JANUARII
A° 1670 CORRVPTIBILI SUI
PARTE SVB HOC SAXO SEMI-
NATVS EST
V Van het weggekapte wapen kan slechts met zekerheid worden gezegd dat het een golvende dwarsbalk bevatte,
vergezeld (boven) van twee sterren en (beneden) van een niet meer te identificeren voorwerp.
VII Van Schevichaven 191, Muschart 137.
VIII De naam "Waeter" komt voor in grafregisters ® 666 en ® 677.
zerk 16Δi
II 229 X 144
III Geheel in relief uitgevoerde zerk. Bovenaan een wapen met helmkleed. traliehelm en helmteken. Onderaan een rechthoekige cartouche met uitspringende hoeken. Op de linker hoek aan de bovenzijde een gedoofde olielamp en op de rechter bovenhoek een zandloper; daartussen een schedel met één doodsbeen. Aan de zijkanten van de cartouche florale motieven en aan de onderzijde een florale arabesk. Binnen dit alles een verhoogd vlak, waarvan het opschrift is verdwenen.
V Gedeeld. I: een omgewende leeuw, II: grotendeels verdwenen. Hiervan is alleen nog vast te stellen dat de bovenrand van een beurtelings gekantelde dwarsbalk en de benedenste rand van een golvende dwarsbalk voorzien is geweest.
Helmteken: een uitkomende leeuw.
VI De linkerzijde is nogal verbrokkeld.
VII Muschart 68.
zerk 17Δi
I ® 342
II 232 x 112
III Zerk, waarvan het bovenste -het grootse- deel is bedekt met drie ingekapte opschriften. Het onderste kwart bevat een verdiept gotisch wapen. Daaronder een omlijst, langgerekt rechthoekig vlak vrijwel over de gehele breedte van de zerk in de vorm van een parallellogram. Hierin heeft zich waarschijnlijk een koperen plaat bevonden.
IV
Derik vanden Graef
Hilleken biesmans .syn huisfrouw
sterf den 29 augusti A° 1606

den 23 augustus anno 1635
Sterf maiken van den hussel
huisfrouw van Derick van
de Graef.

ANNO 1647 DEN 20 SEPTEMBER
IS GESTORVEN DERRICK VANDE GRAEF
HEEFT GELEEFT IN DE 86 IAEREN
V Gedeeld. I: een huismerk II: drie ringen met daartussen een leeg wapenschild.
VIII Grafregister ® 342.
zerk na 17Δ

Op de noordelijke wand van het koor bevindt zich in de nabijheid van de onder nummer 8 vermelde tegel een koperen plaat, die oorspronkelijk deel heeft uitgemaakt van de zerk van Thomas Buys (zie zerk 31) en daarom aldaar beschreven wordt.
zerk 18Δi
II 200 x 71
III Zerk van langgerekte vorm, voor driekwart met een zeer verdiept veld, waarin alliantiewapens en (daaronder) een opschrift. De alliantiewapens zijn gedekt met een aanziend gestelde traliehelm met wrong en helmteken. Om dit wapen heen twee gebladerde takken onder het schild bij elkaar komend en aldaar voorzien van een naar beneden hangend koord met daar overheen (van boven naar beneden gezien) een winkelhaak met een geopende passer, een horizontaal geplaatst schildvormig voorwerp en tenslotte een schietloot aan een handvat. Daaronder links een schedel met gekruiste knekels en rechts een zandloper.
IV
EXPERIENTIA DOCET
DER BOUWKUNDE MEESTER
WITTE WITTENÆ WINTER
EN ELISABET MELSE
ECHTELIEDEN
V Manswapen: een geplante boom met voor de stam een gaand schaap.
Vrouwenwapen: drie vogels als eenden, elk op een losse grond.
Helmteken: een aanziende ossekop.
VII Van Schevichaven 53, Muschart 70 (n.b.: is grotendeels identiek met de zerk genoemd bij Muschart151).
zerk 19Δi
I ® 593
II 235 x 116
III Geheel gebeeldhouwde zerk met boven en onder een omlijst breed veld met een 6-regelig opschrift. Daartussen twee wapens verbonden aan het bovenste veld. Het bovenste veld bevat een cartouche met rol- en bandwerk. Zowel midden boven als midden onder is een groteske kop aangebracht, waarvan laatstgemelde overgaat in een groot acanthusblad. Aan linten hangen de twee genoemde wapenschilden. Het onderste veld met een zeer rijk cartouche van rol- en bandwerk met doorgestoken guirlandes en met midden boven een aanziende kop. Links en rechts boven twee groteske koppen. Naast de onderhoeken links en rechts profielmaskers in halvemaanvorm met linten die vanuit de ogen verbonden zijn met het veld.
IV
Anno domini 1580 den 17
julii sterf jan van berck
Anno domini 1562 den 18 juny
terf stijntien van Berck
A° 1585 den 17 november sterf
anna van triest jan van berck huisfrou
V Links: Huismerk (Muschart pl. III, 102).
Rechts: drie schuinbalken over een gedeeld schild.
VI Er loopt een barst langs de bovenrand van het wapen.
VII Van Schevichaven 169, Muschart 102.
VIII Grafregister ® 593.
zerk 20Δi
I ® 867, ® 868
II 200 x 180
III Bijna vierkante zerk met in het midden een verdiept vierkant vak met hoeken, die bovenaan aan twee zijden uitspringen en onderaan slechts aan één. In het vak bevinden zich alliantiewapens, opgehangen aan een koord met een liefdesknoop. Van de wapens hangt eveneens aan een koord een doek met een 5-regelig opschrift.
IV
DEN WELEDEL GESTRENGE HEER
JACOBUS SMITS SCHEPEN EN RAAD
DESER STAD OBIIT DEN 18 FEBRUARII 1749
EN VROUWE JUDITH PETRONELA
ENGELBARTS ECHTE LIEDEN OBIIT DEN (datum en jaar niet ingevuld)
V Manswapen. Een tafel getopt met een plant en vergezeld van zeven (nog) niet nader te identificeren voorwerpen (vgl. Muschart pl. V, 214).
Vrouwenwapen. Een gevleugelde cherubijnenkop, waarvan de vleugels aan de onderzijde tezamen komen (zie Muschart pl. V, 214.
VI De zerk is aan de onderzijde beschadigd.
VII Van Schevichaven 15, Muschart 214.
zerk 21Δi
I ® 723
II 202 x 114
III Zerk met verdiept veld waarin bovenaan twee geheel weggehakte wapens met helmkleden en met naar elkaar toegewende traliehelmen met wrong. De helmtekens zijn eveneens weggehakt. Onderaan een vierkant cartouche met een rand van rolwerk. Aan de bovenzijde daarvan een doodskop met gekruiste knekels. Links een zandloper en rechts een brandende olielamp. Onderaan een gevleugelde cherubijnenkop.
IV
A° MDCXX DEN XXVI
OCTOBER IS GESTORUEN
(weggehakt)...IN SIN LEUEN
(weggehakt) .................ST.R
3 regels weggehakt
A° MDCXVI DEN XX
OCTOBER STERF CATELINA
(weggehakt) SYN
HUYSVROU
VII Muschart 105.
VIII Volgens Grafregister ® 722, ® 723 staat de grafkelder op naam van Hendrich van der Linden.
zerk 22Δi
I ® 365
II 241 x122
III Vrijwel geheel opnieuw behakte zerk met bovenaan een ovaalvormig verdiept medaillon, waarin alliantiewapens. Beide schilden hangen met een geknoopt lint aan een tak. In het midden een 5-regelig opschrift.
IV
HENDRYCK KEER GEMEINSMAN
DESER STADT
WELLEMYNA CORNELISE
SYN HUIS VROUW
STERFT DEN 10 DECEMBER A° 1714
V Manswapen. Een anker.
Vrouwenwapen. Drie klaverbladeren.
VII Muschart 230.
VIII Op het nieuw behakte gedeelte onderaan zijn nog vaag de sporen zichtbaar van een meerregelig opschrift.
Zie, behalve Grafregister ® 365 wellicht ook ® 180
zerk 23Δi
II 252 x 144
III Zerk met in het midden een verdiept ovaal waarin een wapen met een aanziend gestelde traliehelm dekkleden en helmteken. In de vier hoeken van de zerk gedeeltelijk weggehakte wapenschilden met banderollen waarop namen zijn aangebracht.
V Drie schuinbalken.
Helmteken in de vorm van een vlucht met op elke vleugel drie schuinbalken en een omgekeerde ruiterspoor.
Heraldisch links uit reverentie gespiegeld.
De wapens op de hoeken.
Op de hoek links boven: drie weggehakte schuinbalken. Op de banderol: DE BEYER
Op de hoek rechts boven: een geschakeerd schild van (weggehakt) vijf rijen van vijf blokken. Op de banderol: MONDEKENS.
Op de hoek links onder: een doorsneden schild, A weggehakt, B effen. Op de banderol: LE BRUN.
Op de hoek rechts onder: één schuinbalk vergezeld van twee gebladerde takken met twee ronde bloemen. Op de banderol: DESMARE.
VII Van Schevichaven 170, Muschart 159.
VIII Het wapen in het midden is dat van de familie De Beyer. De zerk is dus bestemd geweest voor een lid van deze familie.
zerk 24Δi
I ® 79
II 50 X 67
III Zerk van klein formaat met een 4-regelig opschrift ter weerszijden van een gotisch wapen.
IV
A° 16 (niet verder ingevuld) den (niet verder ingevuld)
Hermen (wapenschild) Janz.
Jenneken (wapenschild) Nooien
sin huisfrow
V Gedeeld. I: een huismerk, II: een huismerk (zie Muschart, pl. III, nr 121).
VI Onder het opschrift sporen van weghakken. Achter "Janz." sporen van een volgende letter, vermoedelijk een e. Aan de rechterzijde is waarschijnlijk een deel van de zerk verwijderd.
VII Van Schevichaven 235, Muschart 121.
VIII Het opschrift komt niet overeen met de gegevens van Grafregisters ® 79. Als eerste naam wordt vermeld: Jacob Monnet
zerk 25Δi
II 49 x 56
III Fragment van een zerk met een deel van een opschrift.
IV
DIEONISIUS GRUY OF CRUY
zerk 26Δi
I ® 884
II 215 x 130
III In tweeën gedeelde zerk. De bovenzijde wordt grotendeels ingenomen door een verdiept medaillon, waarin alliantiewapens met helmkleden, één aanziend gestelde traliehelm met wrong en helmteken.. De wapens hangen aan een geknoopt lint. De onderzijde van de zerk wordt ingenomen door een secundair verdiepte brede rechthoek, waarin bovenin een 5-regelig opschrift. Boven het verdiepte veld sporen van een oudere inscriptie.
IV
LEONARD VERSPŸCK ONTFANGER GENERAL
DES NŸMEGSCHE QUARTIER STERFT DEN
5 DECEMBER A° 1725
EN HUBERTA INGENOOL SŸN HUIS VROUW
STERFT DEN...(niet ingevuld)
V Manswapens. Een gekroonde klimmende vos met geringde halsband.
Vrouwenwapen. Drie bloemen aan gebladerde steel.
Helmteken. Een uitkomende gekroonde vos met geringde halsband (Muschart pl. IV, 200).
VI De zerk is in twee helften gebroken.
VII Van Schevichaven 2, Muschart 200.
zerk 27Δi
I ® 814
II 53 x 56
zerk 28Δi
I ® 753
II 60 x 58
VIII Jacob van Langeveld
zerk 29Δi
I ® 889
II 225 x 113
III Geheel gebeeldhouwde zerk met onder en boven een rechthoekig cartouche van bandwerk en in het midden een eveneens met bandwerk omgeven medaillon, waarin een wapen met helmkleed, traliehelm met wrong en helmteken. Voorts een 3-regelig en een 6-regelig opschrift
IV
DEN 11 OCTOBER 1629 STERF
IOACHIM VAN ROY DER
BEIDEN RECHTEN DOCTOR

A° 1669 DIE 16 OCTOBRIS
MORITUR VIR CLARISSIMUS
JOANNES BORS IURIS VTRIUSQUE DOCTOR QUEM
A° 1669 DIE 26 OCTOBRIS
SEQUITUR CHARA EIUS
CONIUX HENRICA DE ROOY
V Gevierendeeld. I en IV: een verlaagde dwarsbalk, vergezeld boven van een molenijzer. II en III: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.
Helmteken. Een molenijzer tussen een gesloten vlucht.
VII Van Schevichaven 4. Muschart 203.
zerk 30Δi
I ® 851
II 204 X 87
III Geheel gebeeldhouwde zerk met onder en boven een breed cartouche met een rand van bandwerk. De bovenste bevat een 4-regelig opschrift. In het midden een medaillon omgeven door bandwerk waarin een wapenschild.
IV
A 1604 den 13 october
sterf Eitgen van Hu-
evel de huisfrou van
Jan Victors
V Gedeeld. I: een huismerk, vergezeld boven en beneden van een ster. II: een huismerk. (vgl. Muschart pl. V, 221).
VII Van schevichaven 20, Muschart 221. [van Huevel]
zerk 31Δi
I ® 864
II 296 x 158
III Geheel vlakke zerk met in het midden ingelaten een nieuwe stenen plaat (103 x 73) met opschrift, in de plaats van de koperen plaat (100 x 67) die nu is aangebracht tegen de noordelijke wand van het koor Deze plaat bevat in het midden de liggende figuur van de overleden priester onder een rondbogige omlijsting bestaande uit twee zuilen en een met guirlandes versierde boog. De overledene draagt een kazuifel. Onder dit gewaad de uiteinden van de stola en in het midden een brede band met, ter hoogte van de voeten, een vierkant, waarin een medaillon met IHS Met beide handen houdt hij een kelk voor de borst. Onderaan suggereren gras en planten merkwaardig genoeg dat de figuur staande is afgebeeld. In tegenspraak daarmee is namelijk het kussen onder het hoofd van de overledene. In de zwikken boven de boog twee gevleugelde cherubijnenkopjes. Daar omheen een brede band met opschrift aan alle zijden. In de hoeken vierpassen met de symbolen van de evangelisten: links boven de adelaar van Johannes, rechts boven de engel van Mattheus, links onder de stier van Lucas en rechts onder de leeuw van Marcus. Onderaan aan weerszijden van de figuur bevinden zich identieke de zuilen oversnijdende wapenschilden. In het midden boven het hoofd van de figuur bevindt zich een merkwaardig voorwerp dat lijkt op een gotische M of een Ω als omlijsting van een zwaard.
IV Opschrift van de ingelaten plaat:GRAFKELDER
VAN
THOMAS BUYS
Randschriften van de koperen plaat:
REVERENDUS DOMINUS ET MAGISTER HOMAS BVYS / HVIUS ECCLESIÆ DECANUS ET CANONICVS / OBIIT A° DOMINI M.D.LXX / DIE VII° OCTOBRIS ANIMAE EIUS MISEREATUR DEVS
V De beide wapens zijn identiek: zes lelies, geplaatst 3-2-1.
VI De koperen plaat vertoont hier en daar lichte slijtplekken en het gezicht is bijna geheel weggesleten.
VII Van Schevichaven 22, Muschart 218, nr. B (pag. 84).
VIII In de tijd van Van Schevichaven bevond de koperen plaat zich nog in de zerk. Uit een oogpunt van behoud is hij in 1895 opgehangen op de huidige plaats.
zerk 32Δi
II 225 x 142
III Zerk met een groot verdiept veld, omgeven door een rand in de vorm van een lijst. In het veld onderaan een breed cartouche met een rand van band- en rolwerk. Daarin een opschrift. Op het cartouche een schedel met twee gekruiste doodsbeenderen en de halffiguren van twee achter het cartouche staande putti. Zij dragen ieder een fakkel en houden één hand treurend onder het hoofd. Aan de onderzijde bevindt zich een cherubijnenkopje. Boven alliantiewapens met helmkleden, aanziende traliehelmen met wrong en helmteken. Het vrouwenwapen en het erbij behorende helmteken zijn geheel weggehakt. Op de rand van de zerk heeft vrijwel zeker een randschrift gestaan.
IV
GERARDT VAN DEN
HEUVEL
V Manswapen.
Drie rotsachtige heuvels, waarbij de onderste uitgaat van de benedenzijde van de schildrand. Deze is vergezeld van een sabel met de punt naar beneden en het gevest gewend naar links en geplaatst tussen de twee bovenste bergen.
Helmteken: een heuvel.
Het vrouwenwapen is, zoals vermeld, niet meer aanwezig.
Helmteken: blijkens vage sporen is er mogelijk sprake van een dubbele adelaar of een molenijzer.
VI De zerk is in twee stukken gebroken.
VII Van Schevichaven 19, Muschart 217.
VIII Een Gerrit (Gradus) van den Heuvel komt voor in Grafregisters ® 271 en ® 424
zerk 33Δi
II 256 x 128
III Geheel vlakke zerk met op de bovenste helft een ovaal, waarin een ovaal wapenschild in een gekroonde rocaille omlijsting op een gekruiste kanon- en geweerloop en degen. Onderaan oorspronkelijk een meerregelig opschrift dat later is weggehakt. Daarboven het thans aanwezige opschrift.
IV
NAT: A. 170
OBIIT: A°. 1780
VI Geheel afgesleten.
zerk 34Δi
II 216 x 105
III Zerk met aan de rand als banderol weergegeven tekstbanden. Daarbinnen boven een vierpas met driehoeken op de snijpunten en een verdiept middengedeelte waar oorspronkelijk een (koperen?) vulling was aangebracht. Daaronder een wapenschild. Boven de vierpas en onder het wapen later aangebrachte inscripties.
IV
A° 1563 den 28 september
Sterf jan ertpagen a° 1576
den 18 meij sterf derick
ertpagen

ANNO 1624 DEN 28
SEPTEMBER IS
WEILLEM ERTPAEGEN
GESTORVEN

HARMEN BEYER

Anno domini 1529 in die / conversionis sancti pauli obiit honorabilis dominus ♣ / Petrus ertpagen canonicus / huius ecclesie et ♣ pastor ♣ in berghen ♣
V Gedeeld. I: drie sterren, II: een huismerk (Muschart pl. II, 90).
VII Van Schevichaven 45. Muschart 90.
VIII De thans zeer beschadigde naam "Ertpage" in het randschrift was in de tijd van Van Schevichaven en Muschart nog leesbaar.
De naam "Eertpagen" komt voor in Grafregisters ® 2
zerk 35Δi
I ® 621
II 67 x 64
III Tegel met een 3-regelig opschrift met daaronder een weggehakt wapen.
IV
ROELAND SCHEERS EN
THEODORA GREVELAAR
SYN HUIS VROUW
VII Van Schevichaven 87, Muschart 125
VIII Grafregister ® 621.
zerk 36Δi
I ® 737
II 50 x 56
VIII Emont Huyberts
zerk 37Δi
II 50 x 56
IV INGANCK VAN 666
VIII Grafregister ® 666 vermeldt als eerste naam Jorden Hendricx
zerk 38Δi
TOMBE VAN CATHARINA VAN BOURBON

ALGEMENE BESCHRIJVING

II Voet: 239 x 125,
Opstaande gedeelte: 256 x 140,
Stenen dekplaat: 256 x 140
Hoogte: 128
Koperen dekplaat: 202 x 81
Platen aan hoofd- en voeteneinde: 68 x 36,
Platen aan de beide lange zijden: 68 x 29
III Hardstenen tombe op een eveneens hardstenen voet met drie getrapte geledingen, afwisselend hol, bol en hol geprofileerd. De vier zijden van de daarop staande tombe zijn geheel bekleed met gedeeltelijk geëmailleerde, gegraveerde koperen platen die bevestigd zijn met, als steunberen uitgewerkte, koperen strips. Aan hoofd- en voeteneinde bevinden zich telkens twee platen en aan de beide lange zijden telkens zes. De afdekking bestaat uit een uitkragende onderkant in drie geledingen, afwisselend bol, hol en bol geprofileerd. De daarop gelegen stenen dekplaat heeft halfronde kanten en is verder glad gepolijst. In het midden daarvan is een koperen plaat ingelaten met een afbeelding van de hertogin.
VII Van Schevichaven 13, Muschart nr. D.
A.P. van Schilfgaarde, De Voorouders van Catharina van Bourbon, gemalin van Adolf Hertog van Gelre, in: Bijdragen en Mededelingen Van de Vereniging Gelre 1946, pag. 206-208.
H.D.J. van Schevichaven, De St. Stephenskerk te Nijmegen, Nijmegen, 1900, pag. 72-74.

BESCHRIJVING VAN DE KOPEREN PLATEN AFZONDERLIJK

A. DE DEKPLAAT
III Hertogin Catharina van Bourbon is in een merkwaardige mengeling van liggend en staand weergegeven. Zij houdt de handen voor de borst gevouwen. Achter haar hangt vanaf de hoogte van haar schouders een brokaten gordijn met lange franjes. Zij staat op een gestileerde tegelvloer en haar voeten rusten daarbij op twee leeuwen. In de tegeltjes zijn zonnetjes als motief weergegeven. De hertogin draagt een halflang gewaad met wijde mouwen en met een wijde V-vormige hals over een lang kleed dat tot op de voeten reikt. Ze draagt een nauw om de hals sluitende ketting. Een tweede ketting met grote schakels valt gedeeltelijk weg onder haar gewaad. Tenslotte hangt er langs de bovenrand van dat gewaad nog een brede ketting met daaraan een achter de gevouwen handen verdwijnende hanger. Aan beide zijden naast haar hoofd zijn wapenschilden aangebracht. Het wapen links heeft helmkleden, een omgewende gekroonde traliehelm en een helmteken. Het wapenschild rechts heeft helmkleden, een gewende gekroonde traliehelm en een helmteken.
IV Randschrift:
Int jair unsers heren M cccclxix / up dem xxj dach in den May starff de hoichgeboren Durchluchtiche vermoge[n]de / fu[r]styne vrouwe katharine / van Burbon hertochynne van Gelre und Gulich gravynne van zutphen bit vur die sele
V Het wapen rechts van het hoofd van de hertogin is dat van Gelre.
Gedeeld. I: een omgewende gekroonde leeuw met dubbele staart. II: een leeuw.
Helmteken: een pauwenstaart, beladen met een schijf, waarin een omgewende gekroonde leeuw met dubbele staart.
Het wapen links van het hoofd van de hertogin is dat van Bourbon.
Smalle linker schuinbalk over drie lelies.
Helmteken: een Bourgondische lelie.

B.DE KOPEREN PLATEN OP DE VIER ZIJDEN VAN DE TOMBE
De in totaal zestien platen zijn aldus verdeeld. De zestien platen worden onderstaand behandeld in de volgende volgorde.
De twee platen aan de oostzijde, gezien van zuid naar noord, zijn genummerd 1 en 2 en de twee platen aan de westzijde, gezien van zuid naar noord, zijn genummerd 2 en 3.
De van 5 tot en met 10 genummerde platen bevinden zich aan de noordzijde (te beginnen aan de oostzijde) en de van 11 tot en met 16 genummerde platen aan de zuidzijde (te beginnen aan de westzijde).

1 In een rondbogige, architectonisch uitgewerkte nis, staat een pleurant met een kaars en een banderol met tekst. Daarboven bevindt zich een door twee leeuwen gehouden wapenschild met helmkleed, omgewende traliehelm en helmteken. De hoeken boven de boog zijn opgevuld met gotisch maaswerk.
Het wapen (van de vader van de hertogin, Charles I van Bourbon) wordt gehouden door twee leeuwen. Het is, evenals het helmteken, identiek aan het wapen en het helmteken links van het hoofd van de hertogin op de dekplaat.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: borbon
- Op de banderol: requiescat in pace . amen

2 Indeling als bij 1, doch draagt de pleurant hier een gebedenboek en een rozenkrans.
Het wapen (van de moeder van de hertogin, Agnes van Bourgondie) wordt gehouden door twee leeuwen en heeft een omgewende traliehelm met helmkleed en helmteken.
Gevierendeeld. I en IV: bezaaid met lelies. II en III: geschuinbalkt van zes stukken.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: burgundien
- Op de banderol: requiescat in pace . amen

3 Indeling en voorstelling als bij 1.
Wapen van Berry (naar de grootmoeder van vaderzijde Marie de Berry, vrouwe van Montpensier en Aubergne.
Een uitgeschulpte zoom, waarin drie lelies.
Helmteken :een Bourgondische lelie.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: berri
- Op de banderol: requiescat in pace Amen

4 Indeling en voorstelling als bij 2.
Wapen: van Beieren-Henegouwen-Holland (naar grootmoeder aan moederszijde van de hertogin, Margareta van Beieren.
Gevierendeeld. I en IV Beierse ruiten. II en III: vier leeuwen, geplaatst 2-2.
Helmteken: een pauwenstaart.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: beieren hinnegauw und hollant
- Op de banderol: requiescat in pace amen.

5 Indeling als bij bij 1, maar met een afbeelding van een apostel.
De apostel is Johannes de Evangelist (met een kelk met slang).
Wapen: van Bohemen. (naar betovergrootmoeder van vaderszijde, Jutte van bohemen)
Gekroonde leeuw met dubbele staart.
Helmteken: een antieke vlucht
Opschriften.
- Geheel bovenaan: Bemen
- Op de banderol: S. johanes Ora pro nobis

6 Indeling en vormgeving als bij 5
De apostel is Andreas (met andreaskruis).
Wapen: van Forez, Dauphiné, d'Auvergne (naar overgrootmoeder van vaderszijde Anne d'Auvergne).
Gevierendeeld met in elke der kwartieren een verticaal geplaatste dolfijn.
Helmteken. Een horizontaal geplaatste dolfijn.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: forest ind delphinaet davergne
- Op de banderol: S. Andrea Ora pro nobis

7 Indeling en vormgeving als bij 5.
De Apostel is Jacobus minor (met knots en een opengeslagen boek).
Wapen.
Van Armagnac (naar overgrootmoeder van vaderszijde, Jeanne d'Armagnac).
Een leeuw met aanziende kop.
Helmteken: een vlucht.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: Armeiac
- Op de banderol: S. Jacobi mior Ora pro nobis
N.B.: gaatje links boven.

8 Indeling en vormgeving als bij 5
De apostel is Philippus (met een kruisstaf).
Wapen: van Vlaanderen (naar de overgrootmoeder van moederszijde, Margaretha van Vlaanderen).
Een leeuw..
Helmteken: een uitkomende leeuw tussen een antieke vlucht.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: Vlanderen
- Op de banderol: S Philippe ora pro nobis

9 Indeling en vormgeving als bij 5
De apostel is Matheus (met lans).
Wapen: van Frankrijk (naar de betovergrootvaders van beide zijden, Jean II van Frankrijk).
Drie lelies.
Helmteken: een bourgondische lelie.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: francrijck
- Op de banderol: s. Mathee ora pro nobis

10 Indeling en vormgeving als bij 5
De apostel is Simon (met zaag).
Wapen.:van Bohemen (naar de betovergrootmoeder van moederszijde Jutte van Bohemen; zie ook plaat nr 5).
Een gekroonde leeuw met dubbele staart.
Helmteken: een antieke vlucht.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: Bemen
- Op de banderol: S Simon Ora pro nobis

11 Indeling en vormgeving als bij 5.
De apostel is Matthias (met hellebaard).
Wapen.:van Beieren (naar Lodewijk III van Beieren. Betovergrootvader van vaderszijde).
Dubbelkoppige adelaar met met borstschildje met Beierse ruiten.
Helmteken: keizerskroon, getopt met een vogel
Opschriften.
- Geheel bovenaan: Keiser lodwic hertoch te Beieren.
- Op de banderol: S Mathia ora p nobis
N.B.: rechts boven is een stukje voorgezet (een oude reparatie?)

12 Indeling en vormgeving als bij 5.
De apostel is Thomas (met winkelhaak).
Wapen: van Valois (naar Isabella van Valois, betovergrootmoeder van vaderszijde.
Drie lelies.
Helmteken: een bourgondische lelie.
Opschriften:
- Geheel bovenaan: Valois
- Op de banderol: S Thoma Ora pro nobis

13 Indeling en vormgeving als bij 5
De apostel is Bartholomeus (met mes en een opengeslagen boek).
Wapen van Brieg (naar Margaretha van Silezie-Brieg, overgrootmoeder van moederszijde)
Een roofvogel met zijwaarts gerichte vleugels.
Helmteken: idem.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: Brige
- S. Bartholomee ora pro nobis

14 Indeling en vormgeving als bij 5
De apostel is Jacobus maior (met pelgrimsstaf, tas en een boek).
Wapen: van Valois (naar Jean II van Frankrijk, betovergrootvader van moederszijde).
Drie lelies
Helmteken: bourgondische lelie.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: Franckrick
- Op de banderol: S. Jacob Ora pro nobis

15 Indeling en vormgeving als bij 5
De apostel is Paulus (met zwaard).
Wapen: van Brabant en Limburg (naar margaretha van Brabant, betobergrootmoeder van moederszijde).
Gevierendeeld. I en IV een leeuw, II enIII een gekroonde leeuw met dubbele staart.
Helmteken: een deel van een pauwenstaart.
Opschriften.
Geheel bovenaan: brabant ind limborch
Op de banderol: S Paule ora pro nobis

16 Indeling als bij 5.
De apostel is Petrus (met sleutel).
Wapen: van Auvergne (naar Béraud, dauphin van Auvergne en betoverergrootvader van vaderszijde).
Een kerkbanier.
Helmteken: een uitkomende bisschop.
Opschriften.
- Geheel bovenaan: Avergne
- Op de banderol" S. petre Ora pro nobis.
zerk 38aΔ
GRAFKELDER VAN DE HERTOGIN
III De kelder (min of meer onder de tombe) is een rechthoekige ruimte met een vlak tongewelf. Daarop is een kruis geschilderd met lelievormige uiteinden. Dezelfde soort kruisen, maar dan kleiner, zijn, telkens twee, op de beide zijwanden aangebracht. Op de kopwand flankeren twee nog kleinere kruisen een ruit met zwarte ondergrond waarop witte ranke zijn aangebracht. Hierop is het wapenschild van de hertogin geschilderd. Links (heraldisch rechts): het Gelderse wapen en rechts (heraldisch links) : het wapen van Bourbon.Daaronder een 4- regelig opschrift.
IV
Anno Domini MCCCCLXIX die lune XXII mensen may
Obiit ilustris ana Catharina de Borboen duxissa
Gelrie & Julic comitissa zutphanie cuis
Anima requiescat in sancta pace amen
V Het Gelderse wapen gedeeld. I: een omgewende dubbelstaartige roodgetongde gouden leeuw op een azuren veld. II: een zwarte roodgetongde leeuw op een gouden veld.
Het Wapen van bourbon. Drie gouden lelies op een azuren veld met daaroverheen een schuinbalk van keel.
VII H.D.J. van Schevichaven, De St. Stephenskerk te Nijmegen, Nijmegen 1900 pag. 75.
VIII Bij de herontdekking van de kelder was het opschrift door vochtinwerking sterk afgebladderd en vervolgens niet geheel correct hersteld. Zo behoort er niet "ana" te staan, maar dna (domina=vrouwe). Ana is destijds geinterpreteerd als een afkorting voor de naam Anna en zo ontstond het misverstand dat de hertogin Anna Catharina geheten zou hebben.
zerk 39Δi
I ® 875
II 196 x 84
III Zerk met in het midden een verdiept medaillon met daarin in relief een wapen met helmkleed, omgewende traliehelm met wrong en helmteken. Daarboven een 8-regelig opschrift.
IV
DEN 17 AUGVSTY A° 1660 IS
IN DEN HEER ONTSLAPEN
ANTHONIS VOS BVRGERMES
TER DER STADT NYMEGHEN
ANNO 1666 DEN 4 IVLY
IS IN DEN HEER ONTSLAPEN
WEINDELINA HEYMERICKX
SYN HUISVROW
V Een omgewende springende vos.
Helmteken. Een omgewende uitkomende vos.
VI Beschadigd. Twee breuken ter hoogte van de onderzijde van het wapen.
VII Van Schevichaven 75, Muschart 205.
zerk 40Δi
I ® 776, ® 777
II 248 x 146
III Zeer grote zerk met op de bovenste helft een verdiept ovaal, waarin in relief een wapen met helmkleed, een gekroonde helm en een helmteken. Het geheel omgeven met een rocaille omlijsting. Daaronder een 22-regelig opschrift.
IV
D.O.M.
CONDITUR HIC CARAE CUM CONIUGIS PROLISQUE.EXUVIIS
QUIDQUID MORTALE SUI RELIQUIT JOANNES WILHELMUS DE MAN
I U D TOPARCHA IN NOORDGAUW CAUSARUM APUD
NEOMAGENSES PATRONUS & CONSILII MILITARIS
FISCUS EIQUE AB ACTIS OPPIDI BATOBURGI PRAETOR
IUDEX & CHOMARCHUS IUDEX IN HERNEN KEENT BALGOY
AC DODDENDAEL AGGERUMQUE IBIDEM PRAEFECTUS
VIR.
PIETATIS NON FUGATAE CANDORIS VERE BATAVI
IMMENSI LABORIS MASCULAE ERUDITIONIS
& RARAE ELOQUENTIAE
PAUPERUM AEQUE AC DIVITUM ASYLUM
INSONTIUM PORTUS
IUSTI DEFENSOR STRENUUS INIQUI SEVERUS CONTEMTOR
ALIIS QUE INSERVIENDO ANTE DIEM SENEX
IAMQUE FAMAM CONSECUTUS INVIDIA MAIOREM
SUUM CUIQUE TRIBUIT
SPE BEATAE RESURRECTIONIS
TERRAE CORPUS ANIMAM DEO REDDENS
XVII DECEMBRIS MDCCXLI
VIXIT ANNOS LIII MENSES VIII DIES XI
V Een gekroonde halve leeuw.
Helmteken. Een uitkomende gekroonde leeuw.
VII Muschart 91.
VIII Grafregisters ® 776 en ® 777
zerk 41Δi
I ® 918
II 46 x 52
zerk 42Δi
I ® 758
II 59 x 68
zerk 43Δi
I ® 375
II 119 x 70
VIII Cornelis vande Wa(e)rdt
zerk 44Δi
I ® 77
II 200 x 118
VIII Grafregisters ® 77 vermeldt als eerste: " Den weert inden hulck gheroest segger"
zerk 45Δi
GEDENKSTEEN VOOR LUDWICH, HERTOG VAN SACHSEN-HILDBURGHAUSEN

Oude vlakke grafsteen, waarop in 2002 met behulp van beeldhouwwerk de herinnering is vastgelegd aan Ludwig, hertog van Sachsen-Hildburghausen, die vanaf 1749 tot aan zijn overlijden op 9 juni 1759 militair gouverneur was van de vesting Nijmegen en tevens in 1752 de stichter was van de vrijmetselaarsloge Sint-Lodewijk hier ter stede.
De versiering bestaat uit een breed kruis met het opschrift:
IV
LUDWIG
VON SACHSEN HILDBURGHAUSEN
Stichtte in 1752
Vrijmetselaarsloge n° 3
SINT LODEWIJK
Heeft hier in 1759
De werktuigen neergelegd.
Links en rechts van het opschrift respectivelijk een zon en een maan. Daarboven een alziend oog in een driehoek. Daaronder de volgende vrijmetselaarsemblemen: een passer, een winkelhaak, een vijfpuntige ster en twee zuilen. In de hoeken naast het kruis ornamenten, opgebouwd uit ruiten.
Onder het kruis: JUBILEUM 2002 In de linkerbenedenhoek de signatuur (EN) van de ontwerper Eduardus Ferdinand Willem Marie Noyons (*Eindhover 1931) en in de rechterbenedenhoek de signatuur (WC) van de beeldhouwer Walraed Cremers (*Voorburg 1947).
zerk 46Δi
I ® 434
II 216 x 86
III Zerk met 4-regelig opschrift
IV
EVERT COOLENBRANDER
EN
HEDRIJNA BUIJTENHUIS
ECHTE LIEDEN
VIII Grafregister ® 434.
zerk 47Δi
I ® 436
II 216 x 85
VIII Derick van Valburgh
zerk 48Δi
I ® 437
II 216 x 77
VIII Jan van Broeckhuisen
zerk 49Δi
I ® 442
II 170 x 72
VIII Herman van Emmerick
zerk 50Δi
I ® 445
II 186 x 77
VIII Gerit Bever
zerk 51Δi
I ® 422
II 107 x 71
VIII Handrich Kettel
zerk 52Δi
I ® 448
II 197 x 70
VIII Jan Roeleffss
zerk 53Δi
I ® 447
II 197 x 71
VIII Jenken Hermans van Stralen
zerk 54Δi
I ® 886
II 295 x 146
III Een later (vanaf 1608) als grafzerk voor graaf Adolf van Nassau benutte altaarsteen. De steen is herkenbaar aan vier kruisjes op de hoeken en een in het midden.
VII Van Schevichaven, 1900, pag. 75-76.
Van Schevichaven 1901, 1901, p.64.
J. Keulen s.j., Onze Oude St. Stevenskerk in haar roomschen tijd voor 1592, in: Bijdragen voor de Geschiedenis van Nijmegen ter gelegenheid van het totstandkomen van de uitbreiding van het oude Raadhuis aangeboden aan jong Nijmegen, Nijmegen 1942, pag 91 (foto).
zerk 54aΔ
KOPEREN GEDENKPLAAT VOOR ADOLF VAN NASSAU-SIEGEN

(Geplaatst op de zuidelijke koormuur, in de nabijheid van nr. 54)
II 103 x 63,5
III Koperen plaat met bovenaan een wapenschild met het wapen Nassau-Siegen, met drie gekroonde helmen, uit ranken bestaande helmkleden en helmtekens. Daaronder een in de plaat gegraveerd en met zwart email aangezet opschrift.
IV
IN DE MAAND NOVEMBER 1608
WERD ALHIER BEGRAVEN
ADOLF GRAAF VAN NASSAU-SIEGEN
DERDE ZOON VAN JAN GRAAF VAN NASSAU-SIEGEN
EN VAN MAGDALENA VAN WALDECK
OP 22 JARIGE LEEFTIJD GESNEUVELD
IN EEN TREFFEN NABIJ XANTEN
HIJ WAS EEN DER TWAALF HELDEN
UIT HET HUIS VAN NASSAU
DIE IN DEN TACHTIGJARIGEN STRIJD
HUN LEVEN GAVEN VOOR DE VRIJHEID
VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK
Rechts in de ranken van de helmkleden: BROM UTRECHT
V Het wapen gevierendeeld. I: staande leeuw voor een geblokte achtergrond. II: dwarsbalk. IV: 2 lopende leeuwen.
Helmtekens. 1. Een omgewende antieke vlucht; elke vleugel beladen met een zilveren gebogen linker schuinbalk, waarop vijf omgekeerde groene lindebladeren. 2. Een vlucht, elke vleugel beladen met een ronde rode schijf. 3. Een antieke vlucht, elke vleugel beladen met een gouden schijf.
VI De oorspronkelijke eikenhouten lijst ontbreekt.
VII H.D.J. van Schevichaven, Tweede vervolg der Kroniek van Nijmegen tot en met den jare 1900, Nijmegen 1901, p.64. Hij vermeldt daarbij dat graaf Adolf is begraven in grafkelder 886. Dit nummer komt voor op de als zerk gebruikte altaarsteen in het koor van de kerk. H.D.J. van Schevichaven, De St.Stephenskerk te Nijmegen, Nijmegen, 1900, pag. 75-77.
De Gedenkplaat ter eere van Adolf graaf van Nassau in de St. Stephenskerk te Nijmegen, aangebracht 7 Maart 1901, z.pl. z.j., (Nijmegen 1901).
J. Keulen, s.j. Onze oude St. Stevenskerk in haar Roomschen tijd voor 1592, in: Bijdragen voor de Geschiedenis van Nijmegen ter gelegenheid van het totstandkomen van de uitbreiding van het oude Raadhuis aangeboden aan jong Nijmegen, Nijmegen 1942, pag. 91 (foto).
zerk 55Δi
I ® 421
II 215 x 72
VIII Jacob Peter harnismaker
zerk 56Δi
I ® 420
II 215 x 75
VIII Mr. Abraham Organist
zerk 57Δi
I ® 441
II 215 x 70
VIII Kerk.
zerk 58Δi
I ® 435
II 215 x 77
VIII Coen Deliss.
zerk 59Δi
I ® 443
II 215 x 75
VIII Anna Buijss. Vervolgens Berndt van Grevenbrochs.
zerk 60Δi
I ® 757
II 59 x 67
VIII Sander van den Boenhoeff
zerk 61Δi
I ® 815
II 200 x 71
zerk 62Δi
I ® 126
II 252 x 123
VIII Aent Wachtendonk
zerk 63Δi
II 300 x 176
III Zerk met in het midden een hoog ovaal. Daaronder en daarboven een breed ovaal. Deze zijn ongetwijfeld bestemd geweest voor het aanbrengen van (sinds lang verdwenen) koperen platen.
zerk 64Δi
I ® 219
II 123 x 74
VIII Capiteijn Santvoort (Zantfort)
zerk 65Δi
I ® 670
II 55 x 57
VIII Jan Verheyen
koor 1 · omgang 66 · zuid 240 · midden 300 · noord 316 · buiten 417 · depot 466 · namen
GRAFZERKEN IN DE KOOROMGANG
(Nrs. 66 - 239)
zerk 66Δi
I ® 799
II
VIII Herman Jansen
zerk 67Δi
I ® 849 Verso
II 306 x 169
III Zeer grote zerk met in het midden een verdiept veld, waarin, in relief, alliantiewapens, één dekkleed, aanziende helmen met wrong en helmteken. Daarboven en daaronder een omlijnd rechthoekig vak met een 10- en een 9-regelig opschrift. Aan iedere zijde acht familiewapens.
IV
DIE HOOCH EEDEL
GEBOREN BERNART VAN
WELDEREN IN SYN LEVEN
RAEDT EXTRAORDINARIS
IN GELDERLANT BUCH
GRAEF DES RICKX ENDE
RICHTER DER STADT
NYMEGEN STERFT DEN
14 MAY 1652
ENDE

DE HOOCH EEDEL
GEBOREN VROUW
HESTER JACOMINNA VAN
ROORDA GEWESENE
VROUW TOT LEVWEN
BERCH BURCH GRAEFF
ENNE SYN E.D. HUIS
VROUW STERFT
DEN (niet ingevuld)
V Manswapen. Een geënte dwarsbalk.
Helmteken. Twee lange dunne trompen.
Vrouwenwapen. Een barensteel met daarboven twee rozen en daaronder één lelie.
Helmteken. Een uitkomende eenhoorn.
Wapens aan de linkerzijde van boven naar beneden.
WELDEREN. Een geënte dwarsbalk.
VYGH. Twee beklede en gekruiste armen met vuisten.
HACFOORT. Dwarsbalk met daarboven twee en daaronder één lelie.
PIECK. Een Kruis.
GHIESSEN. Twee vissen, verticaal geplaatst en van elkaar afgewend, vergezeld van negen herkruiste kruisjes
met spitse voet, waarvan drie links, drie rechts en drie boven elkaar tussen de vissen.
BRAKEL. Als boven, maar meer afgesleten.
ASPEREN VAN VURN. Twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.
HERWYNEN. Twee dwarsbalken.
Wapens aan de rechterzijde van boven naar beneden.
ROO.... Afgesleten. Slechts een roos is herkenbaar.
TITAMA. Vijf lelies, geplaatst 2-1-2.
SASSINGA. Twee sterren, waaronder een lelie.
HIDDEMA. Vier lelies, geplaatst 2-2.
LOO. Twee gekruiste zwaarden met vier klaverbladen tussen de zwaarden.
HEEMSKERCK. Een klimmende getongde leeuw.
KERCKWERVE. Een dwarsbalk met daaronder een omgekeerde zeehoorn.
HERMA. Boven een gaande getongde leeuw. Daaronder drie leeuwenkoppen.
VII Muschart 223.
zerk 68Δi
I ® 788
II 198 x 87
VIII Peter van Doesberch
zerk 69Δi
I ® 888
II 200 x70
III Zerk met in de bovenste helft een 12-regelig opschrift.
IV
HIER LEIT BEGRAVEN DE
ED. ERENTFESTEN
IONKER CORNELES VAN
RYSWICK CAPPITEIN
IS IN DEN HERE GERVST
DEN 8 FEBRUARI 1633
DEN 3 IULY A° 1647
STERFT CAERL VAN
HOECLOM CONTROROLLEUR
VAN DE CONVOYEN ENDE
LICENTEN DER STADT
NYMEGEN
VII Van Schevichaven 1, Muschart 201.
VIII De zerk ligt gedraaid.
zerk 70Δi
I ® 229
II 167 x 72
VIII Jan Roukens
zerk 71Δi
I ® 791
II 194 x 70
VIII Hendrik Scholten en Abraham Schillink
zerk 72Δi
II 194 x 86
III Zerk met een 4-regelig opschrift.
IV
INGANCK TOT DEN
GRAFKELDER VAN DE
HEERE GRAVE VAN
RANDWYCK
VII Van Schevichaven 7, Muschart 211.
VIII De naam Van Randwijk komt voor in grafregisters ® 356 en ® 652.
zerk 73Δi
I ® 461, ® 462 (weggesleten, maar nog herkenbaar) en ® 534.
II 120 x 100
III Onderste gedeelte van een geheel gebeeldhouwde steen. Het geheel gevat in een lijst van krullen en rechthoeken. Bovenaan een wapen met helmkleed en helm. Daaronder een cartouche met een lelie op de vier hoeken. In het midden een verhoogd vak met een 5-regelig opschrift.
IV
[ WILLEMKEN JANSSEN
WEDUE VAN DERR
ICK KNIPPINCK STE
RFT DEN 26 XB
1694 ]
COENRAET KNIPPI
NCK.......................
CAS........................
...................CK GEBR
OEDEREN
V Geheel afgesleten. Waarschijnlijk gevierendeeld.
VI De bovenste helft is verdwenen. Zeer sterk afgesleten, vooral het wapenschild.
VII Van Schevichaven 139, Muschart 188.
VIII Bij Van Schevichaven en Muschart is de steen nog compleet en staat er in een veld boven het wapen het tussen [ ] aangegeven opschrift.
Grafregisters ® 462
zerk 74Δi
I ® 148 (Muschart leest ® 847 of wellicht ® 947)
II 79 x 60
III Steen met bovenaan een 4-regelig opschrift, waarvan de tweede en derde regel onleesbaar gemaakt zijn. Daaronder een gotisch wapenschild.
IV
Zander van batenborc
Henric (?)...................
.................................r
Meyt syn kynder
V 3 plompenbladen.
VII Van Schevichaven 83, Muschart 45.
VIII In grafregister ® 148 komt de naam Sander Palmer(t)s voor. Is 148 wel goed gelezen?
zerk 75Δi
II 190 x 72
III Steen met alleen aan de uiterste bovenrand een 2-regelig opschrift.
IV
A 1692 STERFT IOHAN
VAN UDEN DEN 10 MERT
VII Van schevichaven 43.
VIII een Johan van Uden komt voor in Grafregister ® 787.
zerk 76Δi
I ® 253
II 252 x 116
III Grote zerk met aan de bovenzijde een 1-regelig opschrift.
IV
L. I. VAN HULST
VII Van Schevichaven 72, Muschart 53.
VIII Grafregister ® 253.
zerk 77Δi
I ® 208
II 202 x 70
VIII Als eerste namen vermeld: Elske Corte wed. Jochem Scholt.
zerk 78Δi
I ® 206
II 198 x 70
VIII Dijmer d'Raedt (de Raat)
zerk 79Δi
I ® 846
II 89 x 86
zerk 80Δi
I ® 165
II 172 x 95
III Zerk waarvan de rechterhoek beneden is weggekapt ten behoeve van een fragment van een andere zerk (nr. 81). Aan de bovenzijde een 5-regelig opschrift. In het midden een verdiept medaillon met daarin een met banden van een ring afhangend wapenschild.
IV
ANNO 1654 DEN 25 SEPTEMBER
STERF IAN VERWOERT. ANNO
16 (niet ingevuld) DEN (niet ingevuld) STERF
IENNEKEN STEEVENS SYN
HUISVROVW
V Gedeeld. I: drie ringen. II: een smalle hoge driehoek met in elke hoek een door twee lijntjes afgescheiden ringetje (Muschart, pl I).
VII Van Schevichaven 96, Muschart 35.
VIII Grafregister ® 165.
zerk 81Δi
I ® 118
II 107 x 68
III Fragment van een zerk, waarvan van de rechterzijde circa  deel ontbreekt. Is verschillende malen opnieuw gebruikt. Er zijn drie diverse opschriften herkenbaar. Twee ervan bevinden zich bovenaan. Dan volgt er een huismerk. Daaronder weer een weggekapt 2-regelig opschrift.
IV
O.V.DU
jain van
ANNO 163(OF 5?)6 DEN
D.......................G...... ORNE (gissenderwijze)
V Een huismerk.
VIII Volgens Grafregisters ® 118 is de kelder in bezit van Wolter van Duijren. "DU" in het opschrift kan duiden op deze familienaam.
zerk 82Δi
I ® 93
II 66 x 44
III Fragment van een zerk aan beide zijden afgekapt. Bovenaan een ovaal medaillon met in relief een wapen met helmkleed, helm met wrong en helmteken.
IV
° 1661
N 13 FEBERVARIUS ST
AN EYLINCK STE
NDE ANNE MAT
DRVIF SIN HUISV
V Gedeeld. I: een ster met daarboven een I en daaronder een F. II: een druiventros met daarboven een A en daaronder een M.
Helmteken: een ster.
VII Van Schevichaven 33, Muschart 92.
VIII Cornelis van Tri(e)st. Geen relatie met de aantekeningen in Grafregister ® 93.
zerk 83Δi
I ® 869
II 140 x 110
IV
INGANCK TOT DEN
GRAFKELDER VAN
DE HEER I SMITS
VII Muschart 215.
zerk 84Δi
I ® 781
II 200 x 71
VIII Hendreik van den Steinhoff, later Hendrik Leevoldiger
zerk 85Δi
I ® 159 (?), later ® 780 (volgens Muschart)
II 115 x 84
III Fragment van een zerk. Onderaan (oorspronkelijk in het midden) een rechthoekig vlak, waarin een medaillon met links en rechts daarvan florale motieven. In het medaillon een wapen met helmkleed, helm met wrong en helmteken. Verder een 7-regelig opschrift.
IV
549 STERF AELTGHEN
VAN BVEREN G ROBERT
VAN MVLICO HVYSFROW
°1606 STARF RICK VAN
MVILCOM ROBERT SOON
JENNEKEN VAN OESSENBORCH
SIN HUYSFROW

[DEN 28 JULY STERF
12 MEY STERF ROBERT VAN
JASPER MUILCOM
RICK SOON A 1627 DEN
MUILCOM RICK SOON]
V Gedeeld. I: een geschakeerd kruis, vergezeld met, rechts boven van een leeuw. II: een gekroonde halve leeuw.
Helmteken. Een kroon met daarop een lelie.
VII Van Schevichaven 39, Muschart 88.
VIII In de tijd van de beide auteurs was de steen meer compleet en was het tussen [ ] aangegeven opschrift ook nog zichtbaar.
In Grafregisters ® 459 is sprake van een "Robbert Mulicom". Moet nr.159 daarom gelezen worden als 459?
zerk 86Δi
I ® 27 (volgens Muschart)
II 66 x 85
III Bovenste helft van een steen met een 5-regelig opschrift
IV
ANNO 1650 DEN 2 MT STERF
ALBERT NOOT ANNO 16..
..................................LYNTYE
CLUYTTE SYN HUYS
VROV

[ANNO 1653 DEN 7 FEBRWARY
STERF HENDRICK NOOT
ANNO 1679 DEN 31 JANUARY
STERF DERISKEN VAN
BALLEVEREN SEYN
HUYSVROU]
VII Van Schevichaven 236, Muschart 1.
VIII Volgens beide auteurs stond er op de verdwenen onderste helft het tussen [ ] aangegeven opschrift.
In 1645 was dit graf aangekocht door Aelbert en Hendrick Noot (Arch. Herv. Gem. Nijmegen, 527)
In Grafregister ® 27 wordt inderdaad melding gemaakt van "Aelbert en Hendrick Noot".
zerk 87Δi
II 123 x 112
III Zerk met een 8-regelig opschrift op de bovenste helft.
IV
WOUTER TEN HENGEL STERFT
DEN 15 SEPTEMBER 1759
BARBERA DE RAM SIN HUYSVROUW
STERFT DEN 21 IUNY 1741
WOUTER TOELAER STERFT DEN
8 APRIL A°1736
CORNELIA TOELAER STERFT
DEN 29 DECEMBER 1751
VII Van Schevichaven 108, Muschart 13.
VIII In 1711 werd dit graf aangekocht door Wolter (Wouter) ten Hengel en zijn huisvrouw Barbara de Ram(Arch. Herv. Gem. Nijmegen, 527).
Grafregister ® 84.
zerk 88Δi
I ® 690
II 202 x 101
VIII Kerk, daarna Gerlach van Gent
zerk 89Δi
I ® 149
II 100 x 85
III Bovenste gedeelte van een zerk met bovenaan een 7-regelig opschrift. Daaronder een deel van een wapen, waarvan de rest is verdwenen met de rest van de zerk.
IV
A° 1659 DEN 25 IULY
STERFT IOH[A]N CORNELY
SCHEPEN DER ST[A]DT NYMEGHEN
ENDE ANNA VAN DEN
HEVVEL SYN HUISVROV
STERFT DEN 17 AUGUSTI
A° 1669
V Gedeeld. I: drie rozen. II: een huismerk met links een A en rechts een V en (oorspronkelijk) onderaan een H.
VII Van Schevichaven 103, Muschart 29.
VIII In 1669 blijkt dit graf in het bezit van Johan Cornelis, Raedvrint.
Grafregisters ® 149)
zerk 90Δi
I ® 773 (volgens Muschart)
II 151 x 67
III Aan de bovenzijde bevindt zich een verdiept medaillon met wapenschild met helmkleed, helm met wrong en helmteken. Daaronder een 6-regelig opschrift. Zowel aan de boven- als aan de linkerzijde is een strook afgekapt.
IV
..COB ROUKENS DER
..CHTEN DOCTOR
..HEPEN EN RAED
.ESER STAD STERFT
DEN 15 MEY A° 1699
DERCK ROUKENS
V Doorsneden. A: een uitkomende gekroonde leeuw. B: drie voetangels.
Helmteken: een uitkomende gekroonde leeuw.
VII Van Schevichaven 44, Muschart 74.
VIII Grafregister ® 773.
zerk 91Δi
I ® 439
II 70 x 70
VIII Matis Hendrisxss
zerk 92Δi
I ® 929
II 109 x 93
III De steen, die geheel wordt ingenomen door een 14-regelige opschrift, is het bovengedeelte van een voor het overige verdwenen zerk. Verschillende malen hergebruikt.
IV
DERCK CREMER GEMEINSMAN
EN KERCK MEESTER DEESER
STADT STERFT DEN
30 NOVEMBER A° 1715
EN AMIELIA BRANDIUS SYN
HUYS VROU STERFT DEN (niet ingevuld)
HIER LEGT BEGRAVEN
JOHANNA CATRINA COENEN
HUYS VROUW VAN D. VAN YSSELDYK
GEBOREN 1757 GESTORVEN 1789
DERK VAN YSSELDYK
OUD GEMEENSMAN DEZER STAD
STERFT 1822 IN DEN OUDERDOM
CIRKA 83 J[A]AREN
VII Muschart 204.
zerk 93Δi
I ® 641 (volgens Muschart)
II 112 x 72
III Zerk met op het bovenste deel een verdiept ovaal medaillon, waarin in relief een wapenschild, dat afhangt van een tak. Daaronder een 9-regelig opschrift. Blijkens aanwezige sporen is aan de onderzijde een opschrift van een of meer regels weggekapt.
IV
DEN 31 IANUARY A° 1697
STERFT IUFFR ANNA SNOECX
LAEST WEDUWE VAN DE HR
HEND. HEYSER SCHEPEN EN
RAEDTS REECKEN EN KERKCK
MEESTER DESER STADT
DEN 2 NOVEMBR 1697
STERFT ANNA ELISABET VAN
URMONT IONGE-DOCHTER
[DEN 8 JULY 1699 STERFT JOHANNA VAN URMONT G......IN BETO A° 1712 DEN 1 NOVEMBER STERFT PETER VAN URMONDT] (regelindeling onbekend).
Geheel aan de onderzijde een restant van een afgekapt opschrift:
V Het wapen: doorsneden. A: Drie vissen. B: een leeuw.
VII Van Schevichaven 11, Muschart 182.
VIII Volgens Muschart had het opschrift nog de boven tussen [ ] aangegeven voortzetting.
Grafregisters ® 641.
zerk 94Δi
I ® 84
II 70 x 70
VIII Derick Lossert
zerk 95Δi
I ® 840
II 235 x 110
III Zerk met een omlopende band met opschrift. Daarbinnen bovenaan, uitgekapt, een 1-regelig opschrift, een wapen en een 4-regelig opschrift, waarvan de eerste regel bijna geheel en de derde regel zijn weggekapt. Daaronder wederom een wapen.
IV
jan......(verder onleesbaar).
h........l.......
Henrick loefs
(3e regel weggekapt)
henrick jeger

/ [int] jaer..... / M CCCC XXX IIJ op sunte lambertus avont des / heilgen bisscops starf / afgekapt /
V Het wapen boven. Twee gekruiste knotsen en bovenaan in het midden een ster.
Het wapen onder. Een jachthoorn aan een draagband.
VI De linkerrand geheel afgekapt.
VII Van Schevichaven 69, Muschard 76.
zerk 96Δi
II 140 x 98
III Zerk, waarvan het onderste gedeelte (ca. deel) verdwenen is. Hierop loopt een rechthoekige tekstband om een centrale rechthoekige voorstelling. Deze vertoont bovenaan een wolkenband waaruit van rechts een arm met hand omlaag wijst. De rest van de voorstelling is niet meer herkenbaar.
IV
/ ............/ AN.................E VAN OCTO / BER........./ Verder niet meer leesbaar /
VI Geheel afgesleten.
zerk 97Δi
I ® 871
II 182 x 78
III Zerk met bovenaan een 3-regelig opschrift.
IV
ANTHONY VAN ARENS
REYNIERA KRAAK
ECHTELIEDEN
V Onderste deel gebroken.
VII Van Schevichaven 16, Muschart 216.
zerk 98Δi
I ® 248
II 202 x 94
VIII Kerst van den Berch
zerk 99Δi
I ® 852
II 195 x 122
III Zerk, die aan de bovenzijde is ingekort. Op de enigszins verdiepte bovenste helft bevindt zich een verdiept medaillon met daarin in relief een wapenschild met helmkleed, aanziende helm met een keten (waaraan een medaille) en helmteken. Daaronder een 6-regelig opschrift. In de rechter benedenhoek bevindt zich een teken (een huismerk?).
IV
ANNO 1639 DEN 22 DESEMBER
STERFT IOHAN VAN HOECLOM LANDT
SCHRIEVER DES RYECX VAN NYEMEGEN
ONTFANGER GENERAAL VAN DES
NYEMEGEN QUARTIER CONTROROLLEUR
VAN CONVOYEN EN LICENTEN
V Een omgewende klimmende ram.
Helmteken (gedeeltelijk verdwenen). Een omgewende uitkomende ram.
VII Van Schevichaven 21, Muschart 222.
zerk 100Δi
I ® 308
II 208 x 114
III Zerk met bovenaan een cartouche bekroond met een leeuwenkop. Daarin een 3-regelig opschrift. Daaronder, afhangend aan geknoopte riemen alliantiewapens. Wederom daaronder een 2-regelig opschrift en tenslotte daaronder een ovaal medaillon met een wapenschild hangend aan een tak.
IV
Anno 1558 den ii dach
Junii sterf. Heylgen (?) Jan
van Boels huysfrou

A° 1634 DEN 21 SEPTEMBER STERF IANNEKEN
VAN BOEL WEDVWE VAN SA PETER BVIS
V Manswapen doorsneden. A: een lelie en B: een huismerk met een i en een b (Muschart, pl. III).
Vrouwenwapen. Drie vogels met daartussen een ster.
Het wapen onderaan gedeeld. I: een huismerk met daarboven een lelie (Muschart, pl. III), II: zes lelies, geplaatst 3-2-1.
VI De zerk is gebroken. Het onderste deel (ca. ⅓ deel) in gehavende toestand.
VII Van Schevichaven 214, Muschart 131.
VIII Grafregisters ® 308
zerk 101Δi
I ® 885
II 198 x 112
III Op de bovenste helft van de zerk bevindt zich een verdiept ovaal met daarin, in relief, een wapen met helmkleed, gewende traliehelm met wrong, een keten (waaraan een medaillon) en helmteken. Het onderste gedeelte wordt geheel ingenomen door een cartouche in een verdiept veld. Hierin een 10-regelig opschrift.
IV
TAM GENERE QUAM VIRTUTE
EXIMIO ADOLESCENTI IOHANNI
DE BEYER ARNOLDI DEBEYER
CONSULIS REIPUB VESALIENSIS
FILIO HIC SEPUTLTO MONUMENTUM
HOC ÆTERNÆ MEMORIÆ IPSIUS
DEFUNCTI FRATRES FIERI
CURARUNT EXCESSIT VITA
ANNO DOMINI MDC XV DIE XXIII
MARTY ÆTATIS.SVÆ A° XXXI
V Drie schuinbalken.
Helmteken: een vlucht met in elke vleugel drie schuinbalken, die spiegelbeeldig ten opzichte van elkaar zijn weergegeven. Daarin omgekeerde sporen.
VII Van Schevichaven 3, Muschart 202.
zerk 102Δi
I ® 425
II 158 x 71
III Zerk met op het bovenste deel een 7-regelig opschrift. Daaronder een gotisch wapenschild. Daaronder, van boven naar beneden, een 4-regelig weggekapt opschrift, een 1-regelig opschrift en een huismerk.
IV
ANN[O] 1[6]17 DEN 27 SEP
TEMBER STERF M.
LENARD VAN DOIHR
NEN ANNO 1609 DEN
28 OCTOBER STERF
ANNEKEN INGENEN
ROVSPOET SIN HVISFROV

HIER LEYT BEGRAVEN
..........................................
D.......................................
DEN 27 AUGUSTUS 165(3)6
MATHIS SCHEE[R]S
V Gedeeld. I: een huismerk, II: een monogram met AR (Muschart, pl. IV).
VII Van Schevichaven 148, Muschart 179.
VIII Grafregister ® 425
zerk 103Δi
I ® 252
II 110 x 72
VIII Jonker Bemmel
zerk 104Δi
I ® 806
II 174 x 94
zerk 105Δi
I ® 156
II 60 x 50
VIII Handrich van Zutphen
zerk 106Δi
II 132 x 100
III Zerk met boven en onder een gotisch wapenschild. Daartussen een 1-regelig opschrift. Voorts langs de bovenrand een geschonden 2-regelig opschrift.
IV
[Jacob van Y.....
.....Lisken Berns sin huisf]

DERICK NOET
V Het bovenste wapen gedeeld. I en II huismerken (Muschart, pl. IV).
Het onderste wapen: een huismerk (Muschart, pl. IV).
VII Muschart 197.
VIII Muschart heeft het 2-regelig opschrift (tussen [ ] aangegeven) nog enigszins gelezen. Er wordt een Derik Noot vermeld in: Grafregister ® 407
zerk 107Δi
I ® 604
II 172 x 110
III Zerk, waarvan de bovenzijde is weggekapt. Bovenaan een thans 7-regelig opschrift.
IV
[DERK BOIS GEMEENSMAN]
OUD 65 IAAREN 8 MAANDEN EN 5 DAGEN
STERFT DEN 5 SEPTEMBER 1781
EN
PETRONELLA VAN STAPELEN
DESZELFS HUYS VROUW
OUD 82 IAAREN EN 6 MAANDEN
STERFT DEN 10 NOVEMBER 1794
VI De linkerbenedenhoek ontbreekt.
VII Van Schevichaven 154, Muschart 173.
VIII De tussen [ ] gevatte eerste regel aangevuld uit Muschart.
Grafregister ® 604.
zerk 108Δi
I ® 600
II 178 x 110
III Zerk met in het midden een gotische vierpas met daarin verdiept een (afgehakt) wapenschild met aanziende helm met hemkleed en helmteken. Daaronder een verdiept vak, waarin een cartouche met een oorspronkelijk 6-, maar thans 3-regelig opschrift. Aan de bovenzijde van de cartouche een cherubijnenkopje. Het onderste gedeelte met drie regels van het opschrift afgekapt.
IV
ANNO 1636 DE 12 MAY IS
HENDRICK VAN DER LYNDEN
INDEN HEERE GERUS
[...34 DE 28 AUGUST
IS G..TOR..N
WILLEMK. HEYMER...SINHUISVROV]
VII Van Schevichaven 185, Muschart 169.
VIII De laatste drie regels, tussen [ ] , aangevuld uit Muschart.
Grafregister ® 600 .
zerk 109Δi
II 80 x 77
III Zerk met een 6-regelig opschrift. In het midden van de twee voorlaatste regels een gotisch wapenschild.
IV
Hier ys begraven Gerit
Biesman ano. M.CCCC end
XCV ano XVC ende VIII
z Geryt (wapen) Biesman
Egbert (wapen) soen is hir
begraeven Anno XvcLXXI
V Drie ringen met daartussen een als wapenschildje te duiden object.
zerk 110Δi
I ...8
II 57 x 37
zerk 111Δi
II 60 x 70
III Eenvoudige zerk met een 10-regelig opschrift.
IV
TOLLENAER VAN DEN
GROTEN GELDER
SCHEN TOL
NYMEGEN IS IN DEN
HEEREN GERUST DEN
17 JUNY 1681 ENDE
HESTER SLUYSKEN
SYN HUY[S]VROU
STERFT DEN 20 MEERT
A° 1686
VII Van Schevichaven 140, Muschart 184.
zerk 112Δi
I ® 462
II 130 x 84
VI Linker benedenhoek afgezaagd.
VIII Cnippingh
zerk 113Δi
I ® 457
II 218 x 75
VIII Jan Sanders
zerk 114Δi
I ® 637 V en (weggekapt) ® 496.
II 94 x 185
III Zerk, waarop een rond medaillon met daarin, in relief, een thans leeg wapenschild met helmkleed, gewende traliehelm en helmteken.
V Helmteken. Een lelie.
VI Gebroken.
VII Muschart 80.
VIII Hendrik van Boscoem(?)
zerk 115Δi
I 1.. en ® 620
II 290 x 160
III Zeer grote zerk met bovenaan een verdiept veld met afgeronde hoeken. De tekst is geheel weggekapt.
VI Doormidden gebroken. De linker benedenhoek en de rechter bovenhoek ontbreken.
VIII Claas Pels. De 1 mogelijk een restant van 619.
zerk 116Δi
I ® 296
II 126 x 100
III Bovendeel van een zerk. In de bovenhoeken bevinden zich vierpassen met in ieder een gotisch wapenschild. Tussen de beide vierpassen ingeklemd bevindt zich een verdiept veld met, in relief, een leeuwenkop met een ring in de bek, waarvan aan een koord een ingegrifte cartouche afhangt. Daarin een thans 6-regelig opschrift.
IV
Anno 1580 sterft Johan
van Moldick A° 1570
sterft Jennicken alers jan
van moldickz huisurou
A° 1574 sterf Styn van
loen jan van moldick huisf.
V Links boven: een omgewende diagonaal geplaatste baars. Rechts boven: een boom met twee takken met daartussen een vogel.
VIII De 80 in het jaartal 1580 is later ingevuld.
Grafregister ® 296.
zerk 117Δi
I ® 10 en ® 11
II 110 x 100
III Het bovendeel van een zerk. In het tegenwoordige midden een verdiept ovaal medaillon met daarin, in relief, alliantiewapens in een rocaille omlijsting en een kroon met vijf fleurons.
V Manswapen. Drie klaverbladen..
Vrouwenwapen. Drie eenhoornkoppen met daartussen een 5-puntige ster.
VII Muschart 36.
VIII Bij Grafregister ® 10: Jan Hendricksen, later Geurt van Aldenheuven.. Bij Grafregister ® 11: Hendrick Couburgh (Coebrijkt)
zerk 118Δi
I ® 598 en weggekapt maar nog enigszins leesbaar 31 verso
II 197 x 102
III Zerk met bovenaan een 2-regelig opschrift. Daaronder een huismerk en weer daaronder een 4-regelig opschrift.
IV
Derick Kievit
Henrick Kievit 1560

A° 1580 Sterf yutken Van .
Clarenbeeck Gerit Kanis Huisf .
A° 1599 den 6 augusti sterf gaertyen van
hoemen gerit kanis huisf
VII Van Schevichaven 180, Muschart 155.
VIII Grafregister ® 598
zerk 118bisΔi
DE MEMORIESTEEN IN HET BOOGVELD BOVEN DE ZUIDELIJKE TOEGANG TOT HET KOOR
II circa 75 x 135
III Gotisch reliëf, geplaatst in het oudere gotische boogveld boven de koordeur in de zuidelijke kooromgang. Het bevat een voorstelling van het Laatste Oordeel. In het centrum bevindt zich de figuur van Jezus Christus, weergegeven als wereldrechter. Hij toont zijn wonden en is gezeten op een regenboog met de voeten steunend op de wereldbol. Links Maria als voorspreekster van het Nieuwe Verbond en rechts Johannes de Doper als voorspreker van het Oude Verbond. Boven Maria en Johannes een bazuinblazende engel. Links de hemelpoort in de vorm van een kapelletje. In de poort Sint Petrus als portier met een sleutel als attribuut. Aan de rechterzijde de hel in de vorm van een monster (Leviathan) met opengesperde muil, waarin, temidden van vlammen, twee halffiguurtjes. Middenonder de opstanding der doden. Tussen de geopende graven en de gestalte van Christus een banderol met een tekst in gotische letters. Links onder een mansfiguur met achter hem zijn beschermheilige (een apostel). Deze legt zijn hand op de schouder van de man. Aan de rechterzijde knielen een vrouw en (achter haar) twee kleine kindertjes. Achter de vrouw haar beschermheilige, mogelijk Sint Andreas. Onder het tafereel in het midden de halffiguur van een engel die een wapenschild draagt, bevestigd aan een soort riem om de nek. Met iedere hand houdt deze het uiteinde vast van een banderol aan weerszijden. Links en rechts houden vliegende engelen de uiteinden ervan vast.
IV
Op de banderol onder de figuur van Christus:
ostende nobis domine misericordiam tuam
Het opschrift op de linker banderol:
M ccccc ende v op sunte martens avont
sterf gerit de wyse bid voir de zel
Het opschrift op de rechter banderol:
M cccc LXXXXIII op sunte matheus avont
sterf metken swysen bid got voir de ziel
V Het wapen in het midden onder is gedeeld.
I: een dubbelkoppige adelaar. II: 2 kraai-achtige vogels..
VI Het relief is bij een der beeldenstormen in de 16e eeuw ernstig beschadigd. Het is met drie ijzeren pinnen op de achtergrond bevestigd.
VII H.D.J. van Schevichaven, De St. Stephenskerk te Nijmegen, Nijmegen, 1900, pag. 79-80.
J.Keulen s.j. Onze oude St. Stevenskerk in haar Roomschen tijd voor 1592, in : Bijdragen voor de Geschiedenis van Nijmegen, ter gelegenheid van het totstandkomen van de uitbreiding van het oude Raadhuis aangeboden aan jong Nijmegen, Nijmegen 194, pag. 87-88.
VIII Gelet op het feit dat het reliëf exact de uitwendige vorm heeft van het oudere boogveld waarin het is aangebracht en daarin ook precies past, mag worden aangenomen dat het speciaal voor deze plaats is vervaardigd.
zerk 119Δi
I ® 189
II 65 x 50
VIII Frans Paessen
zerk 120Δi
I Zie IV: ingang van ® 664, ® 664v en ® 665
II 88 x 131
III Een brede steen met bovenaan een 1-regelig opschrift in kapitalen.
IV
INGANCK VAN 664, 664 EN 665
VIII Lambert Goris e.a.
zerk 121Δi
I ® 586
II 103 x 84
III Bovengedeelte van een zerk. In het tegenwoordige midden een verdiept medaillon met daarin, in relief, een gotisch wapenschild. Daaronder 2 weggekapte regels en weer daaronder een 1-regelig opschrift.
IV
ARNOLD DE MIST STERFT
V Gedeeld. I: een breedvoetig kruis. II: 3 ringen.
VII Van schevichaven 147, Muschart 180.
VIII Grafregister ® 586.
zerk 122Δi
I ® 582
II 225 x 112
III Zeer grote zerk met boven een verdiept rechthoekig veld met daarin een medaillon met een brede band, waarin een 2-regelig opschrift. In het medaillon een wapen met helmkleed, aanziende traliehelm met wrong, halsketen en helmteken. In de bovenhoeken zwikken met een bladmotief. De zwikken beneden: links met een zandloper en rechts met een schedel. Daaronder een 12-regelig opschrift.
IV
Op de buitenste rand van het medaillon:
SALICH SYN DE DOODEN DIE IN DEN HEERE STERUEN APOC. 14 V 13.
Op de binnenste rand van het medaillon:
HEBR. 9 VS 27 ENDE. GELYCK HET DEN MENS GESET IS EENS TE STERVEN ENDE DAER NA HET OORDEEL

DEN WEL EDELEN EN GESTRENGEN
HEER HENDRICK MOOREES IN LEVEN
SCHEPEN RAADT EN TOL SCHRYVER
DESER STADT NYMEGEN EN WEGENS
DEZELVE STADT GECOMMITTEERDE
TER VERGADERINGE VAN HET
COLLEGE TER ADMIRALITEIT
VAN FRIESLANDT RESIDERENDE
TOT HARLINGEN IS IN DEN HEERE
ONTSLAPEN DEN 8 OCTOBER A° 1711
IN T DRIE EN VYFTHGHSTE IAER
SYNS OUDERDOMS
V Gevierendeeld. I en IV: 3 kersen aan gebladerde stelen. II en III: 3 gewende morenkoppen.
Het hartwapen: 2 afgewende zalmen.
Helmteken: een aanziende morenkop.
VII Van Schevichaven 160, Muschart 171.
VIII Grafregister ® 582.
zerk 123Δi
I ® 617 (volgens Muschart)
II 72 x 79
III Bovenste helft van een oorspronkelijk lange en smalle zerk, voorzien van een 11-regelig opschrift.
IV
DEO SACRVM
DIONYSIUS CRUCIUS
MATVRO ET ACERBO NIM[IS]
FATO ECCLESIÆ NEOMAGEN
BONI PRÆFICIE BATA[v]IS
RI TUS RELICTO ECCLES
...ORBET .SU INSOLA RI
SUI DESIDERIO HEIC IACET
VIXIT ANNOS XXXVI
MORTUUS EST ANNO
MDCLIII DIE XXI IVNY
VI De zerk zeer afgesleten.
VIII Opschrift niet in overeenstemming met Grafregisters ® 617, maar volgens Grafregisters ® 391 werd er in 1653 een graf verkocht aan de weduwe van ds. Cruyssius. In Grafregisters ® 617 worden de namen genoemd van Van Wijchen en Breul.
zerk 124Δi
II 65 x 69
III Fragment van een zerk. Bovenaan een 2-regelig opschrift in kapitalen en onderaan een huismerk in een gotisch wapenschild (Muschart, pl. III).
IV
ANNO 641 DEN 19
[OC]TOBER STERFT JAN BOS
VII Van Schevichaven 201, Muschart 123.
zerk 125Δi
I ® 579
II 85 x 86
VIII Jan Driessen en Willemken Hendricks
zerk 126Δi
I ® 645 (vermeld bij Muschart)
II 110 x 64
III Bovengedeelte van een zerk met bovenaan een verdiept vlak met twee T-vormige verhogingen. Daaronder een verdiept vlak met aan weerszijden een leeg wapenschild met daarin een oorspronkelijk 3-regelig opschrift. Daaronder een 2-regelig opschrift en weer daaronder een ovaal in een rechthoek, waarin alliantiewapens met banden hangend aan een tak.
IV
ANNO 16..

MORS ULT[IMA LINEA RERUM]
IN (later ingehakt)

IAN VAN GENTH
COMMIS
V Manswapen. Een dwarsbalk met drie schuinkruisen.
Vrouwenwapen. Ruitvormig met een huismerk.
VII Van Schevichaven 220 + 222 bis, Muschart 108.
VIII De naam van Johan van Genth komt voor in Grafregister ® 645.
zerk 127Δi
II 56 x 71
III Kleine zerk met een 4-regelig opschrift.
IV
IOCHEM SCHOLTEN VAN
SEEHOSEN
ENDEN ELSKEN KORTTEN SY
HUISVROV
VI Aan de rechterzijde vermoedelijk een smalle strook weggekapt.
VII Van Schevichaven 215, Muschart 116.
VIII Grafregister ® 207 vermeldt: "Jochem Scholten" en " Elske Corte wed/ Joachim,Scholten".
zerk 128Δi
II 65 x 67
III Het linker bovendeel van een zerk. Hierop een 7-regelig opschrift en geheel onderaan een spoor van een achtste regel. Achter de vierde regel een gotisch wapenschild met een huismerk.
IV
DIET GRAEF HOERT...
PETER VAN ARSSEN......
ERFGENAMEN STERF...
DEN 5 MEY (wapen).......
TRYEN WENKENS DI...
VAN GERTGEN IN DIE....
STERF A° 1608 DEN 1(7)

[GERTGEN IN DIE BE...
DIE HUISFROV VAN C...
VAN ARSSEN STERF
DEN 4 NOVEMBER...]

[A° 1648 DEN 2 DECEMBER]
V Voor het huismerk: Muschart, pl. IV.
VII Muschart 146.
VIII De beide teksten tussen [ ] zijn aanvullingen uit Muschart.
Wsch. grafregister ® 628.
zerk 129Δi
I ® 791
II 64 X 69
III Zerk met een 4-regelig opschrift.
IV
[HE]NDRICK VAN BRUSSEL
STERFT DEN (niet ingevuld)
MARI DE VRINT SYN
HUISVROU STERFT DEN (niet ingevuld)
VI De linkerbovenhoek ontbreekt.
VII Van Schevichaven 200, Muschart 122.
VIII Grafregister ® 791.
zerk 130Δi
I ® 920
II 255 x 78
zerk 131Δi
I ® 919
II 250 x 95
VIII De zerk ligt omgekeerd.
zerk 132Δi
I ® 286
II 216 x 116
III Zeer grote zerk met iets boven het midden een verdiept ovaal, waarin, in relief, een wapen. Daarboven een 6- regelig opschrift en onder het medaillon een 5-regelig opschrift.
IV
ANO 1621
HET GRAFT VAN
ARNOLT TER STEGHEN
VNDE
GEESKEN BADEN
ECHTELVIDEN

ANNO 1628 DEN 23 APRIL IS
GESTOERVEN ARNOLT TER
STEGEN SECRETARIVS VAN
GENT GODT WIL SIN SYL
GENAEDICH SIN AMEN
V Gedeeld. I: een huismerk (Muschart, pl. VI). II 3 vissen (baarzen?) boven elkaar.
VI De steen is in drie stukken gebroken.
VII Muschart 238.
VIII Grafregister ® 286.
zerk 133Δi
I ® 645
II 77 x 59
III Onderste deel van een zerk. Van Schevichaven en Muschart kenden nog een tweede fragment. Het deel tussen de beide fragmenten in, het middelste gedeelte dus, was reeds in de tijd van de beide auteurs niet meer aanwezig. Het voormalige bovenste deel kan met behulp van Muschart van boven naar beneden als volgt worden beschreven. Een smalle rechthoek met een 1-regelig opschrift, een 3-regelig opschrift, geflankeerd door kleine blanco schildjes, een 1-regelig opschrift en tenslotte alliantiewapens, hangend aan een horizontale boomtak. Vervolgens het huidige fragment. Daarop bevindt zich onderaan een verdiept vak met daarin, in relief, een smalle baan. Daarboven een 5-regelig opschrift. In de beide benedenhoeken blanco wapenschildjes.
IV
[ANNO 161.]

[MORS
UL....
...RUM]

[JAN VAN GENTH commis]

ALTIEN TERHORST
SIN HVISFROV
IS BEGRAVEN DEN
22 APREL ANNO
1622
V Op het verdwenen deel:
Manswapen: een getraliede dwarsbalk
Vrouwenwapen: een huismerk (Muschart, pl. III)
VII Van Schevichaven 220 en 222bis (het nu verdwenen deel was door hem niet als deel van dezelfde steen herkend, als gevolg waarvan hij twee afzonderlijke beschrijvingen leverde), en Muschart 108.
VIII Grafregister ® 645.
zerk 134Δi
I ® 450
II 150 X 78
VI Benedenkant schuin afgezaagd.
VIII Derk Lossert
zerk 135Δi
I ® 85
II 200 x 96
III Zerk met een omgaande geknikte band met gotisch opschrift. In het middenveld een 10-regelig opschrift.
IV
LEENDERT
VAN DER
HEEVEN
COENRAAT
ROUKES
EN IANNA
VAN HET
LINDENHOUD
ECHTELIEDE
ANO°1780

/ An° 1518 den 14 junij / sterf Herman van Anevelt Anno 1558 den 9 / aprilis sterft /..rmgart Hermans huysf bidt voir de zielen /
VI De zerk is in twee stukken gebroken, waardoor de opschriften op twee plaatsen slecht leesbaar zijn.
VII Van Schevichaven 111, Muschart 10.
VIII Van Schevichaven las "Nieuevelt" in plaats van "Anevelt".
Van der Heeven moet gelezen worden als Van der Steeven. In 1780 is dit graf in bezit van L. van der Steeven en Johana van het Liendenhout.
Grafregisters ® 85
zerk 136Δi
I ® 921 (volgens Muschart)
II 71 x 71
III Bovenste helft van een zerk. Bovenaan een 3-regelig opschrift.. Daaronder een wapenschild en één regel van een 2-regelig opschrift.
IV
ANNO 1651 DEN 10
FEBREVARIUS STERFT
DERICK VAN DUEREN

DERICK HENDRICK
Onder deze beide namen kan volgens Muschart worden toegevoegd:
LAMERS en PETERS.
V Gedeeld. In elke helft een huismerk (zie Muschart, pl.I).
VII Van Schevichaven 78, Muschart 49.
zerk 137Δi
I ® 33
II 57 x 60
VIII Gosen (janssen) Speck
zerk 138Δi
I ® 55
II 35 x 35
III Steen in de vorm van een tegel met een 3-regelig opschrift en met een huismerk achter de daar aangegeven naam.
IV
a 1582 den 8(?) desemb
sterf henrick van
herwarden
V Huismerk.
VIII Opschrift komt niet overeen met Grafregister ® 55.
Jan Blesz.
zerk 139Δi
I ® 264 verso en ® 368
II 230 x 115
III Grote zerk. Bovenaan een verdiept vak in een cartouche met rolwerk rondom en bovenaan in het midden een kop van bladeren. Aan de onderzijde twee kleine koppen van bladeren, waaruit alliantiewapens afhangen verbonden door een liefdesknoop. In de cartouche een 4-regelig opschrift. Onder dit alles een 3-regelig opschrift en alliantiewapens afhangend van de cartouche.
IV
Int jaer ons heeren 1550 (8 of 9 is ook mogelijk, Muschart las: 8)
op Sunte Lucyen Dach ♣
sterf Reyner van ♣
Embric(?) ♣ M.V.W.R.

A° 1606 den 31 december sterf
Renier Hanssen Muntmester der
stadt nimegen
V Manswapen. Drie verticaal naast elkaar drie verticaal geplaatste, omgekeerde degens. De middelste iets lager geplaatst. Boven deze een onduidelijk voorwerp (een bijl?).
Vrouwenwapen. Negen vogels, geplaatst 4-3-2.
Het wapen onderaan. Gedeeld. I: een knol. II: een huismerk.
VI Breuk diagonaal door de cartouche.
VII Muschart 232.
VIII De knol in het wapen is ook het muntmeestersteken van Hansen. Grafregisters ® 368; ® 264 geeft geen gegevens in relatie met het aangegeven opschrift.
zerk 140Δi
I ® 20
II 180 x 92
III Zerk met bovenaan een gegraveerd wapenschild. Daaronder een 8-regelig opschrift. Wederom daaronder een volledig uitgehakt opschrift. Geheel onderaan een niet nader te identificeren gotische letter (een M?).
IV
A° STERF PETER VAN COLEN
BERCH A° 1618 STERF SWAENIEN
VASTERICK SYN HUISVROV
DEN 21 MEY 1644 STERF DIRCK
VAN COLENBERCH CANNONIER
DEN 10 IUNY 1649 IS IN DEN HEER
GERUST IOHAN VAN COLENBERCH
FENDRICH DER STADT NYMEGEN
V Gedeeld. I: boven twee naar elkaar toegewende leeuwen met daaronder een omgewende leeuw. II: een gezichtswassenaar.
VI De linkerbovenhoek is afgebroken en met cement vastgezet.
VII Van Schevichaven 51, Muschart 82.
VIII In 1618 blijkt het graf in bezit van Peter van Ceulenborgh (Arch. Herv. Gem. Nijm., 526. Grafregisters)
zerk 141Δi
I ® 282 en 2..
II 287 x 141
III Zeer grote zerk met in het miden een aan een tak afhangend gotisch wapenschild. Daarboven een 3-regelig opschrift.
IV
Hier leet begraven Henneken van Wanraet 1545
hier leet begraven Heilken van Oessenberch 154.
FENNEKEN VAN OESSENBERCH
V In het wapen loopt een schuinbalk Hierop resten van drie niet nader te identificeren tekens. Boven de balk een gaande leeuw (?). De andere helft van het wapen is niet meer te identificeren.
VI De zerk is gebroken ter hoogte van de tak, waaraan het wapen hangt. Van de bovenste helft is de rechter bovenhoek met cement aangehecht. De rechter benedenhoek van deze helft is met een andere steensoort aangevuld. Van het benedenste gedeelte is de rechter bovenhoek eveneens in een andere steensoort aangevuld. De rechter benedenhoek van dit gedeelte is opnieuw aangehecht met cement.
VIII Grafregisters
zerk 142Δi
I 3.4 ( volgens Muschart)
II 64 x 70
III Deel van een zerk. Een 5-regelig gotisch opschrift neemt de gehele oppervlakte in.
IV
A 1603 den 4 december
sterf coen janszen die
brouwer A 1604 den 16
augusti sterf Griet
Coen sin huisfr
VII Van Schevichaven 146, Muschart 176.
VIII Grafregisters ® 394
zerk 143Δi
I ® 80
II 162 x 89
III Zerk met in de bovenste helft is een gegraveerd wapen, hangend aan een ring. Daarboven en gedeeltelijk ernaast een 4-regelig opschrift Onder het wapen een 7-regelig opschrift.
IV
A° 1585 den 15 mey sterf Iaexk(en?)
Kaells Walrave van Wichen syn hu....
Eiltgen van Wichen ende Margrita
van Wichen sterf [wapenschild] 1599

A°1602 den 30 januarii sterf
Walraven van Wichen
ANNO 1616 DEN 1 DACH
SEPTEMBER IS IS OVE
RLEDEN WALRAVEN VAN
WIECHEN
Claer van Nuis 1557
V Gedeeld. I: een huismerk ( Muschart, pl. II). II: niet meer te onderscheiden (Muschart meende mogelijk nog enige kepers te herkennen).
VII Van Schevichaven 52, Muschart 86.
VIII Grafregisters ® 80 geen gegevens in relatie tot het vermelde opschrift.
zerk 144Δi
I ® 780
II 68 x 92
III Onderste gedeelte van een voor de Tweede wereldoorlog nog aanwezige zerk. Volgens Muschart was het oorspronkelijk een zerk met in het midden een medaillon met een wapen, helmkleed en traliehelm. Daarboven was een 7-regelig en daaronder een 5-regelig opschrift aangebracht. Van dit laatste opschrift zijn op het huidige fragment nog drie regels in kapitalen aanwezig.
IV
[.549 sterf AELTGHEN VAN BUEREN G ROBERDT VAN MUILCO. Huisfrow.
° 1606 sterf RICK VAN MUILCOM ROBERT SOON .ENNEKEN VAN OESSENBORCH sin huysfrow] (de lengte van de regels niet overgeleverd!)
Het 5-regelig opschrift luidde voor wat betreft de eerste twee regels volgens Muschart:
[..n 28 juli sterf JASPER VAN ....] Vervolgens de thans aanwezige tekst:
RICK SOON A° 1627 DEN
12 MEY STERF ROBERT VAN
MVILCOM RICK
SOON
V Beschreven, zoals is overgeleverd.
Gedeeld. I: een geschakeerd kruis, vergezeld, boven rechts van een lelie. II: een gekroonde halve leeuw met helm.
Helmteken: een lelie.
VII Van Schevichaven 39, Muschart 88.
VIII In Grafregisters 780 komt de naam Jasper Diepeveen voor. [MvL: Grafregisters 73 en Grafregisters 284.285 zijn waarschijnlijker, daarin wordt een Jasper van Mullicom vermeld.]
zerk 145Δi
I ® 304
II 38 x 37
III Restant van een zerk met een deel van een opschrift.
IV
IAN VERWOE
VIII Grafregisters ® 304 noemt de naam: Jan Verwoert
zerk 146Δi
I ® 339
II 195 x 86
III Zerk, waarvan de bovenste helft wordt ingenomen door een verdiept hoog ovaal, waarin, in relief, een wapen met helmkleed, helm met wrong en helmteken. In de onderste helft een 3- of 4-regelig opschrift dat vrijwel geheel is uitgesleten.
IV De bovenste regel eindigtop DEN en de derde regel begint met HENDRIC.
V Wapen: een knol met loof.
Helmteken: een knol.
VIII Grafregisters ® 339 noemt: Hendrik Hanssen Muntmeester.
zerk 147Δi
I ® 235
II 226 x 105
III Grote zerk met op de bovenste helft een ineen gewerkte driepas en een driehoekige vorm met gotisch traceerwerk, waarin alliantiewapens met daarboven een gezamenlijk helmteken (?). Hier omheen een golvende banderol met een opschrift.
IV
herman / van daernick / ende / dely syn huys / vrou
V Manswapen. Een dubbelkoppige adelaar.
Vrouwenwapen, Vier dwarsbalken.
VI Er loopt en breuk horizontaal over het helmteken.
VII Muschart 241.
VIII Grafregisters ® 235 bevat geen gegevens in relatie tot het vermelde opschrift.
zerk 148Δi
I ® 918
II 122 x 114
III Steen met een 7 -regelig opschrift in kapitalen.
IV
INGANCK VAN 918
TOT DE GRAF KELDER
VAN DE WEL EERWAARDEN
ZEER GELEERDEN HEER
GERRIT BERKHOFF
IN LEEVEN PREDIKANT TE NYMEGEN
OVERLEEDEN DE 6 JUNY 1792
VII Muschart 224.
VIII Grafregisters ® 918 verso
zerk 149Δi
I ® 685
II 185 x 87
III Zerk waarvan de onderste helft bezet is met een 13-regelig opschift Hiervan is de bovenste helft iets smaller (afgekapt). Van het opschrift zijn door de vermelde afkapping de eerste letters van de eerste twee regels verdwenen.
IV
[H[ENDRICK HEYSEN IN SYN LEVEN
[S]CHEPEN EN RAEDTS REECKENMEESTER
EN KERCKMEESTER DESER STADT
STERFT DEN 18 AUGUSTI 1686
CREISTINE BEECKMANS
OBYT DEN 20 SEPTEMBER 1649
GEWESEN ECHTLUYDEN
HERMAN HEYSE IN SYN LEVEN
SCHEPEN EN RAEDT DESER STAD
EN HEYMRAED DES RYXS VAN
NYMEGEN STERFT DEN 7 JANUARI 1702
EN GEERTRUYD BEECKMAN SYN
HUYSVROU
VII Van Schevichaven 216, Muschart 119.
VIII Grafregisters
zerk 150Δi
I ® 68
II 152 x 71
III Zerk die geheel wordt ingenomen door een 11-regelig opschrift en waarvan aan de rechterzijde een strook ontbreekt.
IV
WOUTER VAN YSSELD[YK]
ONTFANGER, PROVISOR [VAN]
HET BORGER WEESHUY[S]
GEMEENSMAN DEEZER ST[AD]
STERFT DEN 31 IANUARI 17[..]
EN
ANDRISIA KRAEYVE[LT]
ZYNE HUYSVROUW
STERFT DEN 13 IANUARI 17[..]
MET HARE KINDE[REN]
ZYBURG VAN YSSELD[IJK]
MARIA C VAN YSSELD[IJK]
ANTHONIS VAN YSSEL[DIJK]
ONTFANGER S RYKS VAN NYM[EGEN]
CORNELIA VAN YSSEL[DIJK]
VII Van Schevichaven 62, Muschart 77.
VIII Grafregisters.
zerk 151Δi
I ® 671 en ® 502(?)
II 218 x 115
III Geheel gebeeldhouwde zerk, die aan de beide lange zijden en aan de onderkant is ingekort. Aan de boven- en aan de onderkant een cartouche met randen van rolwerk en voorzien onder meer een 4-regelig opschrift. In het midden twee engelen die een wapenschild aan linten vasthouden. In de bovenhoeken twee weggekapte medaillons met symbolen, vermoedelijk van Johannes (links) en van Mattheus (rechts).
IV
ADRIÆN DEN DORST W(?) F G

A 1595 DEN 15 JANVARY
STERF JACOB HEDDINGH
A° 1598 DEN ... FEBR STERF
HENRICK DE DORST
VI De zerk is, zoals reeds vermeld, aan de beide lange zijden en aan de onderzijde zodanig ingekort dat een deel van de ornamenten is verdwenen. Het wapen is niet meer herkenbaar.
VII Van Schevichaven 217, Muschart 118.
VIII Van Schevichaven heeft "Ors" gelezen in plaats van "Dorst". Volgens grafregisters ® 302 is het graf in bezit van Aerijaen Den Dorst In grafnummer 502 moet 5 blijkbaar gelezen worden als 3. Grafregisters ® 671 bevat geen relevante gegevens.
zerk 152Δi
I ® 96
II 96 x 74
III Een kwartslag gedraaid fragment van een zerk. Aan de bovenzijde rechts een gedeeltelijk afgekapt ingegrift medaillon, waarin een opschrift rond een weggekapt middenmotief. Daaronder een vrijwel geheel weggekapt 4- of 5-regelig opschrift.
IV
15 septembris sterf metha van
VII Muschart 17
VIII Derk van Onderen (Ouderen)
zerk 153Δi
I ® 655
II 233 x 125
III Geheel gebeeldhouwde zerk, die aan de bovenzijde is ingekort. Geheel omlijst met bandwerk. Op de bovenste helft een wapen met helmkleed, helm met wrong en helmteken. Onderaan een cartouche met een 10-regelig opschrift.
IV
A° 1694 DEN 11 MERT STERFT
CATARINA VAN EE IONGE DOCHTER
A° 1694 DEN 14 APRIEL STERFT
DERKSKE VAN THIEL WEDUWE
VAN CORNELIS VAN EE
MARGRITA VAN THIEL
THEODORUS VAN EE STADS
MEDECIJNS DOCTOR
STERFT DEN 31 IANUARI
A° 1712
V Gedeeld. I: een omgewende klimmende eenhoorn op een grond. II: een leliekruis.
Helmteken: een uitkomende eenhoorn (Muschart, pl. IV).
De helm draagt een halsteken in de vorm van een kruisje met brede uiteinden (als op het wapen?)
VII Van Schevichaven 188, Muschart 144.
VIII Grafregisters.
zerk 154Δi
I ® 640
II 220 x 110
III Grote zerk met bovenaan een 5-regelig opschrift. Daaronder, verdiept, een hoog rechthoekig veld met in relief een wapen met helmkleed, helm en helmteken. In de vier hoeken gaten ten behoeve van doken. Daaronder tenslotte een 3-regelig opschrift.
IV
A° 1552 den 12. april
sterf . willem scheiffert .
A 1598 den 6 october sterf lambert
lambertsz jansz A 1598 den 20 october
sterf margrita Beyers syn huisfrou

HIER LEYT BEGRAVEN WILLEM
VAN HENSTVM DEN 20 OCTOBER
1630
V Gedeeld. I: een schuin kruis met in het bovenste kwartier een vlucht en in de overige drie een droogscheerders schaar. II: vier palen.
VI Een breuk van links boven naar rechts in het midden.
VII Van Schevichaven 173, Muschart 158.
VIII Grafregisters
zerk 155Δi
I ® 359. Mogelijk is het teken in de vorm van III tussen Derik en Rouken (zie opschrift) een oud nummer.
II 32 x 70
III Fragment van een zerk met een 2-regelig opschrift en een huismerk.
IV
Derik III Rouken
A° 1574 sterf Neelken Rouken
V Een huismerk aan het einde van het opschrift.
VIII Grafregisters
zerk 156Δi
I ® 480
II 54 x 65
III Fragment van een zerk.
VIII Jan Vermolen (Vermeulen)
zerk 157Δi
I ® 79 (volgens Muschart)
II 151 x 84
III Zerk met in de bovenste helft een 3-regelig (oorspronkelijk 4-regelig) opschrift. Daaronder een ovaal met een in relief uitgevoerd wapenschild. Daaronder een 9-regelig opschrift waarvan gepoogd is het onleesbaar te maken, doch dat nog te lezen is.
IV
[JOANNES HARTINCK}
[SIMO]N HARTINCK STERFT
[DEN] 24 NOVEMBER 1783

ANNO 1656
DEN 9 SEPTEMBER STERFT
IOHAN KRINS HUYSMESTER
VAN HET GASTHUYS IN
DER TYT ANNO 1663
DEN 22 SEPTEMBER
STERFT SARA LAMPERS
HUYS VROV VAN
IOHAN KRINS
V Gedeeld. I: een verkort schuinkruis. II: een weggehakt huismerk.
VI De linker bovenhoek ontbreekt en is aangevuld in een andere steensoort. Daardoor zijn de letters geheel links in het 3-regelig opschrift verdwenen.
VII Van Schevichaven 104, Muschart 22, aan wie alle vermelde aanvullingen zijn ontleend.
VIII Grafregisters.
zerk 158Δi
I ® 568
II 122 x 100
III Zerk met bovenaan een 4-regelig opschrift. Daaronder, over een weggehakt alliantiewapen heen, een eveneens 4-regelig opschrift.
IV
A° 1587 den 24 november sterf
Egbertgen hulcken jacop doet
syn huisfrou A° 1589 den 2 april (weggekrast)
sterf jacop doet

IAN TAP STERFT DEN
...........................................(niet ingevuld)
EN ANNA MARGRITA VAN
ESWILDER SYN HUISVROU
STERFT DEN (niet ingevuld)
VIII Grafregisters. Moet "doet" niet gelezen worden als "cloet'?
zerk 159Δi
II 95 x 95
III Zerk met bovenaan een oorspronkelijk 4-, maar thans 3-regelig opschrift. De eerste regel is later afgekapt, maar is door Muschart nog gelezen. Daaronder rechts een huismerk. Daar weer onder een 2-regelig opschrift.
IV
[1574 den 20 december sterf]
Zeverin van kessel 1582 den 16 desember
sterf mathias scriver (?) aeltgen van wanrai syn
huisf. Sterf den 19 april 1618

A° 1598 DEN 2 OCTOBER STERF
WIELLEM IANSEN VAN DE HORNFORT
VII Van Schevichaven 85, Muschart 47.
VIII Grafregisters ® 241 vermeldt de naam: "Willem Jansen van den Hornfordt"
zerk 160Δi
I ® 847
II 96 x 81
III Zerk met aan de bovenzijde een 2-regelig opschrift. Daaronder een weggekapt wapen en weer daaronder een eveneens weggekapt opschrift.
IV
Sander van baetenborch
meyt syn kynder
V Het wapen is weliswaar weggehakt, maar drie jachthorens toch nog enigszins zichtbaar. Daaronder een huismerk (Muschart, pl. I)
VII Van Schevichaven 83, Muschart 45.
zerk 161Δi
I ® 635
II 110 x 95
III Zerk met bovenaan een 4-regelig opschrift.
IV
A° 16 (niet ingevuld) DEN (niet ingevuld) STERF
IAN HOEN A° 16 DEN (niet ingevuld)
STERF FENNIKEN PETERS SYN
HUISVROU
VII Van Schevichaven 178, Muschart 152.
VIII Grafregisters ® 635 bevat geen gegevens in relatie tot het vermelde grafschrift
zerk 162Δi
I ® 259 (volgens Van Schevichaven en Muschart)
II 140 x 102
III Fragment van een zeer grote steen, waarvan het boven- en het ondergedeelte verdwenen zijn. Bovenaan een 4-regelig opschrift. Daaronder een cartouche met een 3-regelig opschrift. Meer naar onder een verdiept rechthoekig veld, waarin een uit wolken komende arm, die een liefdesknoop houdt, waaraan twee (grotendeels verdwenen) alliantiewapens.
IV
IOH[AN] V[AN] LOON OBYT D[EN] 25 APRIL
A° 1699 EN THEODORA VAN BUEREN
SYN HUISVROU . STERFT DEN 29 DECEMBER
A° 1709

A 1583 den 2 dach aprilis
sterft joessep van loen
A 1597 sterf steven van loen

A° 1575 den 14 September sterff
Aerntgen van Druten joesep van loons
H...fro

Pater . Noster . V . R...
V Volgens Muschart: I: Verlaagde pentalpha (=pentagram) met daarboven een kruisje. II: een huismerk, waarvan het bovengedeelte nog zichtbaar is ( Muschart, pl. II).
VI Beschadigingen aan alle zijden.
VII Van Schevichaven 37-38, Muschart 96.
VIII Al het tussen [ ] geplaatste is een aanvulling uit Muschart. Grafregisters ® 259 bevat geen gegevens met betrekking tot het vermelde grafschrift.
zerk 163Δi
I ® 236 (volgens Muschart)
II 127 x 99
III Zerk met in het bovenste gedeelte een verdiept medaillon met, in relief, een wapen met helmkleed, helm met wrong en helmteken. Daaronder een weggekapt 2-regelig opschrift en daar weer onder een 3-regelig opschrift.
IV
........Februar Ste
.....................

HUYBERT DERCKX SCHURMAN
ENDE
HYLTYEN EMONS SYN HUISVRO
V Wapen: een ster met op de bovenste punt een horizontaal geplaatste wassenaar.
Helmteken: een ster.
VI De steen is rechts beneden beschadigd.
VII Muschart 240.
VIII Grafregisters
zerk 164Δi
I ® 244 en ® 245
II 125 x 142
VIII Grafregisters ® 244: Joachum d'Lew, later Marcelus en Peter Bo(o)r. Grafregisters ® 245: Peter van Kempen, later Marcelus en Peter Bo(o)r.
zerk 165Δi
I ® 540
II 97 x 76
VIII Hendrik Smit
zerk 166Δi
I ® 216
II 103 x 72
III Zerk met boven naar beneden twee maal een 3-regelig opschrift, twee huismerken en een 5-regelig opschrift.
IV
II A° 1571 den 23 september sterf
trineken buys laurens wemmer[s]
huisf

A° 1660 DEN 14 FEBREWARY
IS GESTOERVEN HEILTIEN
WEMMERS

A° 16..(niet ingevuld) DEN ..(niet ingevuld)
STERFT IAN WEMMERS
ENDE MENSKEN IACOBS
SYN HUISVROW STERFT
A° 16 (niet ingevuld) DEN (niet ingevuld)
V Twee huismerken.
VI De zerk aan de rechterzijde afgekapt.
VIII Grafregisters ® 216 bevat geen gegevens in relatie tot de vermelde grafschriften. De naam: "Menske Jacobs" en de naam "Wemmers" (1 x) komen echter voor in Grafregisters ® 290.
zerk 167Δi
I 5..
II 110 x 71
III Onderste gedeelte van een zerk. Daarin is een gotisch wapenschild gegrift, dat met een riem hangt aan een tak.
VI De zerk is geheel afgesleten. De bovenzijde is schuin afgekapt.
zerk 168Δi
I ® 627(623? 633? 637?)
II 63 x 63
III Fragment van een zerk met twee namen.
IV
BARTIEN WILLEMS
HERBERT SAM
VIII Grafregisters ® 627: Bartie Willems
zerk 169Δi
I ® 169
II 134 x 86
III van een priestergraf. Aan de bovenzijde een 2-regelig opschrift. In het midden een verdiept veld in de vorm van een gotisch venster met aan de bovenzijde een driepas en daaronder een kelk met hostie.
IV
Mester henrick van
persingen 1531
VI De kelk met hostie zeer beschadigd. Voorts loopt er diagonaalsgewijs een barst door de zerk die ook door het veld met de kelk gaat. Er is blijkbaar gepoogd de naam onleesbaar te maken.
VIII Derick Ingen Hagh (Ingenhagen)
zerk 170Δi
I ® 133 (volgens Muschart)
II 143 x 82
III Geheel gebeeldhouwde zerk met een randschrift waarvan de boven- en onderrand zijn weggekapt. Het middenveld is gevuld met een wapen met een helmkleed hangend aan een helm met wrong en helmteken. Bij uitzondering is de zerk van een enigszins geelkleurig materiaal: zandsteen(?)
IV
/ [DEN 13] IVLY STERF IOFFRAV CATARINA (links)
/ VWE VA LODOWYCK VA BRAKELL (rechts)
V Gedeeld. I: twee afgewende verticaal geplaatste vissen. II: zeven lelies, geplaatst 1-3-2-1. Naast de bovenste lelie links een wapenschildje met een kruis. Naast de bovenste lelie een kruisje in een schildvormig vrij kwartier.
Helmteken: een vlucht.
VII Van Schevichaven 98, Muschart 30.
VIII De tussen [ ] geplaatste woorden bij de opschriften aangevuld naar Van Schevichaven. Grafregisters ® 153 vermeldt als eigenaar: Capitein Lodowick van Braeckel.
zerk 171Δi
I ® 267
II 205 x 107
III Grote, geheel gebeeldhouwde zerk met boven en onder een cartouche met randen van rolwerk. Daartussen een uitvoerige compositie met in het midden een medaillon. Daarin een wapen met helmkleed, helm met wrong en helmteken. Ter weerszijden daarvan twee schildjes met opschrift. Op beide schildjes staat een vaas met bloemen en van beide hangt naar onder een omgekeerde obelisk af. Midden onder het medaillon een ovaal met een schedel. Ter weerszijden daarvan een doodsbeen. Daarnaast staan op de omlijsting van de onderste cartouche een zandloper (links) en een dovende lamp (rechts).
IV
MEMENTO MORTEM

ANNO 1639 DEN 13 SETEMBER
IS IN DEN HEEREN ONTSLAPEN
REINHERT VAN RENSEN IN SYN LEVEN
IUFRIS LICENTUS ENDE BURGEMEESTER
DER STADT NYMEGEN

ANNO 1630 DEN 19.
AUGUSTI STERF FREDERYC
VAN RENSEN REINHERTSZOON
MORS MIHI LVCRVM
V Twee verlaagde dwarsbalken met daarboven een lelie.
Helmteken: een lelie.
VI De steen is in vier stukken gebroken.
VII Muschart 242.
VIII Grafregisters.
zerk 172Δi
I ® 560-561
II 200 x 117
III Zerk met in de bovenste helft een verdiept ovaal veld, waarin een wapen met helm, helmkleed, aanziende traliehelm met wrong en helmteken. Om het ovaal een gedeeltelijk 3-, een gedeeltelijk 2- en een gedeeltelijk 1- regelig opschrift. Onder het ovaal een 17-regelig opschrift.
IV
Randschriften rond het ovaal.
Op de buitenste rand:
OM{N}IUM MOTALIUM VERSATUR {U}RNAOp de tweede regel:
PETRUS IORDAN J.U.D. QUAESTOR GENERALIS TETRARCHIÆ
NOVIOMAGENSIS EIUSQUE U{X}OR
Op de derde regel:
HE{N}RICA LEYDECKER LIBERIS SUIS VITA DEFUNCTIS SIBI ET
QUATUOR FILIBUS VIVIS
Het 17-regelig opschrift:
POSTERISQUE HOC MONUMENTUM REQUIEM
MORTALIUM CORPORUM FECERE J° JANUARII
ANNO SALUTIS M.DC.LXXXIII
CONDITI CONDITAEQUE QUIQUE AEVE OBIERUNT
ANNA IORDAN 25 APRILIS 1672
AGNETA ANNA IORDAN 3. AUGUSTI 1673
ARNOLDA IORDAN 10. OCTOBRIS 1675
ARNOLDUS IORDAN 25 SEPTEMBRIS 1677
HENRICUS IORDAN 26 MAY 1682
ARNOLDUS IORDAN 2° JJ MAY 1683
PETRONELLA IORDAN. 24 SEPTEMBRIS 1702 S°N°
PETRUS IORDAN J.U.D. EN ONTFANGER
DES QUARTIERS VAN NIJMEGEN OBYT. DEN
27 JANUARY MDCCXIX
HENRICA LEYDECHER. WEDUE VAN DEN
ONTFANGER IORDAN STERFT
DEN 9 JULY 17c XXV
V Het wapen gevierendeeld. I: 3 omgewende ramskoppen. II: stijgbeugel. III: een omgewende staande leeuw met de kop aanziend. IV: 3 ramskoppen.
Helmteken: ramskop met hals.
Onderaan het helmkleed een druiventros.
VI Overdwars, juist onder het wapen gebroken.
VII Van Schevichaven 161, Muschart 170.
VIII Grafregisters.
zerk 173Δi
I ® 170
II 95 x 110
III Bovengedeelte van een steen. Bovenaan een verdiept doch verder weggekapt gotisch wapenschild. Daaronder een 2-regelig weggekapt opschrift.
IV
Van het opschrift alleen het begin leesbaar:
A 1605
VIII Jan Valkenburg. Later de luitenant Willem Knuttel wegens Jan Valckenburgh
zerk 174Δi
II 84 x 112
III Bovengedeelte van een steen met de contouren van een geheel afgesleten wapenschild. Bovenaan twee namen .
IV
MEINHARD TAXIS
ALETTA VERMEHR.
VIII Mogelijk Grafregisters ® 170 of ® 276
zerk 175Δi
I ® 228 (N.B.: Muschart vermeldt ® 22)
II 203 x 87
III Zerk met aan de bovenzijde een verdiept medaillon, waarin in relief alliantiewapens met helmkleed, helm met wrong en helmteken. Daaronder een 10 regelig opschrift..
IV
EVERT BOONDERS IS IN DEN
HEEREN ONTSLAPEN DEN
14 SEPTEMBER ANNO 1712
CATRINA VAN EYL SYN HUIS
VROU IS IN DEN HEEREN
ONTSLAPEN DEN 20
NOVEMBER ANNO 1700
EVERT EVERTSE BOONDERS
IS IN DEN HEEREN ONTSLAPEN
DEN 15 JUNY A° 1724
V Manswapen: drie bonen. Vrouwenwapen: een lelie. Helmteken: een antieke vlucht.
VI De zerk is twee maal gebroken: een horizontale breuk dwars door het wapen. Een tweede breuk loopt diagonaalsgewijs door de tekst en het wapen. In de rechter zijde aan de bovenkant is een driehoekig stuk steen aangezet bij wijze van aanvulling.
VII Van Schevichaven 86, Muschart 42.
VIII In de tijd van Muschart lag de steen gedeeltelijk verborgen onder een bank, waardoor de eerste letters van elke regel niet te lezen waren. Grafregisters.
zerk 176Δi
I ® 79 (alleen 7 leesbaar, 9 volgens Muschart)
II 185 X 75
III Zerk met boven een 4-regelig opschrift, waarvan de tweede regel is weggekapt. Daaronder een verdiept geheel weggekapt medaillon en weer daaronder een wederom 4-regelig opschrift..
IV
JOHANNES DIEBER[S]
Weggekapt
DER STAD NYMEGE[N]
STERFT DEN 27 MAART 1781
JACOB VAN DUEREN
WOLTER VAN DUERE[N]
[FR]EDERICK VAN DUERE[N]
[H]ENDRICK VAN DUER[EN]
VI Zowel rechts als links is een strook weggekapt.
VII Van Schevichaven 54, Muschart 69.
VIII Grafregisters ® 102 ligt meer voor de hand. Grafregisters ® 79 bevat geen gegevens in relatie tot boven vermelde namen.
zerk 177Δi
I ® 57
II 128 x 67
VIII Jan Denisz, later Hendrick van Bronchorst.
zerk 178Δi
I ® 539
II 83 x 75
III Kwartslag gedraaide zerk
VI De zerk is gebarsten.
VIII Hendrick Smyt.
zerk 179Δi
I ® 822
II 178 x 70
III Een aan de bovenzijde incomplete steen. Op de bovenste helft een ovaal met, in relief, alliantiewapens met helmkleed, helm met wrong en helmteken. Boven het ovaal resten van een 4-regelig opschrift. Onder het ovaal een eveneens 4-regelig opschirft.
IV
AN.................
31 DECEMB..

WINANT WIN
[B]ACKER......

A° 1657 DEN 3 SEPTEMBER
STERF MARGARETA
VANDER VOORDT SYN
HVYSVROU
V Manswapen: een huismerk (Muschart, pl..II).
Vrouwenwapen: gevierendeeld. I en IV 3 sterren. II en III een lelie.
Helmteken: een vlucht.
VI Van de steen ontbrak reeds vroeger de bovenrand en de rechter bovenhoek. Rechts onder is een stukje aangezet.
VII Van Schevichaven 57, Muschart 78.
zerk 180Δi
I ® 823
II 194 x 95
III Geheel verdiepte zerk met in het veld een opgehangen doek met een 8-regelig opschrift. Daarboven een cherubijnenkop met vleugels.
IV
VIRI CLARISSIM
PETRI DE GREVE
IURE CONSULTI ET PER
ANNOS I ET XXX ANTECESSORIS
QUIDQUID MORTALE FUIT
HIC SITUM EST
OBIIT PRIDIE KALENDAS
I(AN)UARII MDCLXXVIII
V Er loopt een barst door de steen dwars door de laatste regel van het opschrift.
VII H.D.J. van Schevichaven 1900, pag. 124. Muschart 63.
zerk 181Δi
I ® 468
II 204 x 75
VIII Derick Jans(s)en
zerk 182Δi
I ® 427
II 216 x 70
VIII Kerk
zerk 183Δi
I ® 769
II 197 x 73
VIII Arent Cornelisse
zerk 184Δi
I ® 768
II 196 X 84
III Zerk met bovenaan een verdiept ovaal, waarin, in relief, alliantiewapens met helmkleed, helm met wrong en helmteken. Daaronder een 7-regelig opschrift.
IV
JOHANNES SCHONKEN
STERFT DEN10 SEPT: A° 1702
MECHTELDUS VERMAESEN
SYN HUYS VROUW STERFT
DEN 5 MAERT A° 1717
MECHTELDUS . SCHONKEN
STERFT DEN 29 AUG: 1702
V Manswapen: 3 hammen (schonken), geplaatst 2-2 ( Muschart, pl. II).
Vrouwenwapen: 3 kraanvogels.
Helmteken: een antieke vlucht.
VII Van Schevichaven 46, Muschart 89.
VIII Grafregisters
zerk 185Δi
I ® 794
II 188 x 70
III Zerk met bovenaan een 5-regelig opschrift. In het midden een verdiept medaillon waarin, in relief, alliantiewapens met helmkleed, helm met wrong en helmteken
IV
......HENR......
...................IEN
...................TENS
.H...S....W...ERF
....N......................
V Gedeeld. I: 3 omgewende schaapskoppen. II: getand en geschuind.
Helmteken: een omgewende schaapskop met hals.
VI De zerk is gebroken langs de bovenrand van het medaillon.
VII Muschart 66.
VIII Wolter van Wachtendonk
zerk 186Δi
I ® 839
II 234 x 116
zerk 187Δi
I ® 82
II 92 x 116
III Zerk met een 1-regelig opschrift.
IV
WOUTER WOLFSEN
VII Muschart 198
VIII In 1788 is het graf mede in bezit van de fam. Wolfsen (Arch. Herv. Gem. Nijm., Grafregisters ® 82
zerk 188Δi
I ® 821
II 190 x 102
III Zerk, verdeeld in een aantal vakken rond een veld met een 11-regelig opschrift met aan beide zijden een indiaan met pijl en boog. Daarboven een veld met een medaillon met een driemaster. Aan weerszijden daarvan een schildje met opschrift. Onder dit veld weer een veld, waarin een wapenschild met helm, helmkleed en helmteken, geflankeerd door 2 vogels (papegaaien?). Weer daaronder een veld met een 6-regelig opschrift.
IV
Op de beide schildjes resp.: Z en YLLEN
[S]TERF HEL[W]ICHT
VAN ELSVIC
.AN IN AFRIC
AFRICA POTOCIE
EPU......R......CIF
.. ELBECANT
.E....I...N...I...A...N
. EREN G[O]DT DIE
. .....F.....CA.....
W (?)

A 1615 DEN 20.DECEMBER STERF
HENRICK VAN ELSWICK
AN° 1781 DEN 28 MART STERFT
LUCRETIA BEECKMAN HUISVROUW
VAN DEN GEMEENSMAN JOHANNES
VAN YSSELDIJK PRO PORTIONE
VII Van Schevichaven 73, Muschart 60.
zerk 189Δi
II 143 x 70
III Zerk met bovenaan een 9-regelig opschrift. Op de onderste helft een verdiept ovaal met daarin, in relief, alliantiewapens met helmkleed, gekroonde helm en een (weggesleten) helmteken. Daaronder twee regels van een 3-regelig opschrift.
IV
EERW: WELGEL: GODTSAL:
Hr SPLINTERUS
VAN
POTHUYSEN
GETROU LEERAER
DER GEMEYNTE J.C.
BINNEN NYMEGEN,
IN DEN HEERE GERUST
DEN 7 . SEPT . A° 1702 .

ANNO 1638 DEN
MAY IS GESTOR[VE]
A 11(?)
V Het manswapen: een staande leeuw (?).
Het vrouwenwapen: een knol (weggekapt, maar toch herkenbaar).
VI Onderaan rechts is de verdwenen hoek in een andere steensoort aangevuld
VII Muschart 225
VIII De bovenste helft is verdiept weggekapt en vervolgens opnieuw bewerkt met het 9-regelig opschrift. Het wapen lijkt wel bij het thans 2-regelig opschrift te horen.
zerk 190Δi
II 148 x 102
III Zerk met een 9-regelig opschrift.
IV
VROUWE MARIA VERKUIL
GEBORE DE MUNNIK
STERFT 21 IULY 1771
EN
DEN WEL ED GESTR HEER
HUIBERT V......(ERKUIL?) COLLONEL
EN CAPITEIN TER ZEE VOOR .T. ED:
MOGENDE ....C..LL TER
A.[DMIRALITEIT VAN DE] M[AZE]
STERFT (datum niet ingevuld)
VII Muschart 196.
VIII Bovenaan is waarschijnlijk een deel van het opschrift (moedwillig?). Grafregisters ® 490.
zerk 191Δi
I ® 859
II 149 x 87.
III Zerk met een 1-regelig opschrift.
IV
AHASUEROS VAN GOOR
VII Van Schevichaven 18, Muschart 220.
zerk 192Δi
I ® 806
II 203 x 72
zerk 193Δi
I ® 477
II 202 x 72
VIII Ryck Euwens, later o.m. Hans Janssen van Aanholt
zerk 194Δi
I ® 452
II 217 x 81
VIII Jan Canis
zerk 195Δi
II 203 x 70
III De zerk bevat een 6-regelig opschrift.
IV
IOHANNES VAN ELLECOM
STERFT DEN 15 APRIL 178
EN
GEERTRUY SCHOEMAKE[R]
SYN HUYS VROUW
STERFT DEN (niet ingevuld)
VII Van Schevicaven 41, Muschart 73.
zerk 196Δi
I ® 785
II 199 x 84
III Zerk met aan de bovenzijde een 3-regelig en onder het midden een 4-regelig opschrift . In het midden een huismerk.
IV
ANNO 1618
LEINDERT GERITZ SWA
IENKE BOERGERS S[IJN] H[UIS] F[ROUW]

LIENAERT GERET
SWENS ENDE
IENNEKEN BORGERS
SYN HVISFROW
V Voor het huismerk: zie Muschart, pl. II.
VII Van Schevichaven 40, Muschart 87.
VIII Grafregisters
zerk 197Δi
I ® 430
II 167 x 78
VIII Paulus Cousenburch
zerk 198Δi
I ® 8
II 145 x 77
III Zerk met op de bovenste helft een verdiept medaillon met wapenschild. Onderaan een omlijnd veld met een thans 3-regelig, maar oorspronkelijk 7-regelig, opschrift waarvan het onderste gedeelte ontbreekt.
IV
ANNO 16 (niet ingevuld) OP DEN (niet ingevuld)
DAECH (niet ingevuld) STERF MEESTER
HENDERICK BEYER A°
[1624] OP DEN 11 DAECH
AUGUSTUS STERF JAECXKEN
REMEIS HUISVROW VAN
Z. HENDERICK BEYER]
V Het wapen is gedeeld en bevat 2 huismerken (Muschart, pl. I)
VI Het onderste gedeelte is weggekapt.
VII Van Schevichaven 113, Muschart 12
VIII De regels tussen [ ] zijn aanvullingen uit Muschart. Hij wijst er voorts op dat bij de man het jaartal en de dag niet is ingevuld, terwijl bij de vrouw de cijfers 24 van het jaartal 1624 en 11 door een andere hand zijn toegevoegd. Grafregisters In 1624 blijkt het graf in bezit van Hendrick Beijer (Arch. Herv. Gem. Nijm., 526)
zerk 199Δi
I ® 700 en ® 701
II 275 x 144
III Aan de bovenzijde een verdiept veld met in relief alliantiewapens met helmkleed, helm en helmteken. Daaronder een 6-regelig opschrift.
IV
CORNELIS VISSER VAN WIE IN DEN
HEERE ONTSLAPEN DEN 15 FEBRUARY A° 1719
EN WILLEMINA OTTE SYN HUYS VROU IS YN
DEN HEERE ONTSLAPEN DEN 23 IANEUARY 1718
MAREIN DE VISSER YONGE DOCHTER IS YN
DEN HEERE ONTSLAPEN DEN 12 SEPT: 1702
V Beide wapenschilden bevatten een huismerk (Muschart, pl.. III)
Helmteken: een antieke vlucht
VII Van Schevichaven 221, Muschart 109.
VIII Grafregisters. Wie: moet zijn Wiel
zerk 200Δi
I ® 708
II 245 x 130
III Geheel gebeeldhouwde zerk met in het midden een wapen met helmkleed ,aanziende helm en helmteken. Daarboven een cartouche met een opschrift van 3 regels. Tussen het wapen en de cartouche een doodskop op een banderol met opschrift. Onder de cartouche een wederom 3-regelig opschrift.
IV
Reinier Beeckman in sijn leven
scepen der stadt Nymegen
sterft den 9 July 1671

Barbera Bouwens sijn
huis vrou sterft
den 1 Augusti 1682
Op de banderol:
ECCE HOMO
V Gedeeld. I: een golvende schuinbalk met in elk van de vakken een roos. II: 3 vaten (Muschart, pl. III.)
Helmteken: een vlucht (zie Muschart Pl. III).
VI De zerk is gebroken, zowel horizontaal als verticaal.
VII Van Schevichaven 225, Muschart 106.
VIII Grafregisters
zerk 201Δi
I ® 451
II 197 x 75
VIII Willem (later Jan) Vermeulen (Vermolen)
zerk 202Δi
I ® 4 (?)
II 80 x 76
III Kleine zerk met als enig opschrift: N
zerk 203Δi
I ® 66
II 174 x 85
III Zerk met bovenaan een ingegrift wapen. Daaronder een 5-regelig opschrift
IV
1710 DEN 24 DECEMBER IS
ANNA VAN DE VELT IN DEN HEERE
GERUST HUYS VROU VAN
CONRADT IN DE BETOU
1729 DEN 10DECEMBER IS GUERDT
IN DE BETOU IN DEN HEERE GERUST
VI Het wapen is onherkenbaar door aanvullingen met cement.
VIII Grafregisters
zerk 204Δi
I ® 440
II 21 x 79
VIII Anthonij van Trecht (Tracht)
zerk 205Δi
I ® 818
II 200 x 70
zerk 206Δi
I ® 446
II 216 x 80
VIII Hermen Henghst, later Feyt Backer
zerk 207Δi
I ® 429
II 216 x 72
VIII kerk
zerk 208Δi
I ® 838
II 294 X 100
III Geheel bewerkte zerk met een brede band met in de beide bovenhoeken een cherubijnenkopje. De reliefs zijn zeer diep uitgewerkt. Het bovenste gedeelte (circa 3/4 deel van het oppervlak) wordt ingenomen dooreen wapenschild, gehouden door 2 zeemeerminnen, met helmkleed, aanziende helm en helmteken. Daarboven bevindt zich rankwerk met een cherubijnenkopje. Het onderste gedeelte bevat een verhoogd vierkant vak met een 11-regelig met verhoogde letters aangebracht opschrift. Het vak wordt omlijst met rolwerk en wordt gehouden door 2 op de benedenhoeken geplaatste zeemeerminnen. Midden op het vierkant een doodskop met daarop een zandloper. Op de bovenhoeken van het cartouche uitdovende lampen. Middenonder een masker.
IV
DIDERICK BOVWE
NS REGERENDE
BVRGERMESTER
DER STADT NIM
MEGEN STERF DEN
21 MARTI A° 1644
A° 1640 DEN 19 AV
GVSTI IN DEN
HEERN GERUST BER
BERA VAN ELSWICK
SIN HVISVROVW
V Gedeeld. I: 3 blokjes. II: een vis, schuin rechts geplaatst.
Helmteken: een vlucht.
VII Van Schevicaven 74, Muschart 58.
zerk 209Δi
I ® 451
II 197 x 76
VIII Willem (later Jan) Vermeulen (vermolen). Zie ook nr. 201!
zerk 210Δi
I ® 828
II 201 x 86
zerk 211Δi
I ® 227
II 200 x 79
III Zerk met geheel bovenaan een 2-regelig opschrift. In het midden, ingegrift, een wapen, hangend aan een tak.
IV
.AN DE BEIER TOLLE. TOT
TIEL
V Drie schuinbalken.
VII Van Schevichaven 112, Muschart 19.
VIII Het opschrift heeft geen releatie met de gegevens van Grafregisters ® 227.
zerk 212Δi
I ® 808
II 199 x 70
III De zerk is voorzien van een 3-regelig opschrift
IV
ANNA
MARIA VAN WANRAAY
STERFT DEN 21 DESEMBER 1789
VII Van Schevichaven 59, Muschart 64.
zerk 213Δi
I ® 40
II 200 x 85
III Zerk met bovenaan een 4-regelig opschrift en in het midden een verdiept medaillon waarin in relief een wapenschild.
IV
IOHANNES EVERTS STERFT
DEN 31 AVGVSTUS A° 1720
EN ANNEKEN PONTS SYN
HUYS VROUW
V Gedeeld met aan beide zijden een huismerk. I: toegevoegd de letters IE; II: de ,letters AP ( Muschart, pl. III).
VII Van Schevichaven 44, Muschart 67.
VIII Grafregisters
zerk 214Δi
I ® 145
II 195 x 81
III Zerk met bovenaan een 4-regelig opschrift. Daaronder een ingegrift huismerk en een anker.
IV
MARYKEN CLAES SLINGE
VOET HUISVROVW VAN
WILLEM VUER STERFF DEN
(1)6EN SEPTEMBER A° 1685
V Zie: Muschart, pl. II.
VII Van Schevichaven 68, Muschart 62.
VIII Geen relatie tussen opschrift en gegevens bij Grafregisters ® 145. Enige leden van de fa. Vuur worden
genoemd in Grafregisters ® 698
zerk 215Δi
I ® 474
II 211x 73
VI De zerk is gebroken.
VIII Jacob van Ophuijsen
zerk 216Δi
III Architectonisch opgebouwd wandmonument met een hoge sokkel en een middenrisaliet, waarop een guirlande. Daarboven een zone met een obeliskachtig veld met ingelegde witte letters op zwarte ondergrond. Als bekroning een halfcirkelvormig veld met een gekroond wapenschild, gehouden door twee leeuwen met afgewende koppen. Het wapen hangt aan een lint met onderaan 2 kwasten.
IV
TER
NAGEDAGTENIS
VAN DEN
WELËDEL GESTR: HEER
IAN IOSSELET
IN LEVEN
BURGEMEESTER DER STAD
NYMEGEN
GECOMMITTEERDE IN DE
GENERALITEITS REKENKAMER
EN IN HET COLLEGIE VAN
H. EDELE. MOGENDE
DE HEEREN
GEDEPUTEERDE STATEN
DES QUARTIERS VAN NYMEGEN
HEEMRAAD DES AMBTS OVER-BETUWE ENZ
STERFT DEN 1 NOVEMBER M.D.CC.X.C
V Gedeeld. I: doorsneden; boven een purperen leeuw, staande op een grondje. Onder een gouden
schuinbalk op een van zilver en rood geschuind veld. II: een vlam in een zilveren veld (n.b..: de
heraldische kleuren zijn in arcering aangegeven.
Op het schild een 5-puntige kroon.
VII Van Schevichaven 224, Muschart 114.
VIII Burgemeester J. Josselet wordt genoemd in Grafregisters ® 695.
zerk 217Δi
I ® 101
II 45 x 45
VIII Willem Cuiper(s)
zerk 218Δi
I ® 46
II 46 x 46
VIII De tegel is een kwartslag gedraaid.
Cornelius van Berghsom
zerk 219Δi
I ® 51
II 200 x 77
III Eenvoudige zerk met een 1-regelig opschrift
IV
A.D. QUACK
VII Van Schevichaven 42, Muschart 72.
VIII Grafregisters
zerk 220Δi
I ® 272
II 258 x 143
III Zerk met een zeer groot verdiept veld in een brede en gladde lijst. Links en rechts een vanaf de bovenrand aan een oog afhangend geknoopt lint, waaraan 2 x 4 wapenschilden met opschrift. In het midden alliantiewapens met helmkleden, helmen met wrongen en helmtekens, welke vanuit een schedel met doeken uit de beide ogen met elkaar verbonden zijn. Daaronder staat een als een zeil uitgewerkt veld met rolwerk aan de bovenzijde, waarop een zandloper met een vogelvleugel en een vleermuisvlerk. Daaronder een 13-regelig opschrift.
IV
DIE WELEDELE
VROUWE IOHANNA
VAN COLENBERCH SA
HUYFROW VAN DEN
WELEDELEN HEER
BERNART VAN WEL=
DEREN RAADT EXTRAORDINARIS
IN GELDER
LANT BURGHGRAEF
ENDE RICHTER DES
RYCKS ENDE STADT
VAN NYMEGEN STERF
DEN 27EN DECEMB 1630
V Manswapen: een geënte dwarsbalk
Hemteken: twee lange bazuinen als een omgekeerde keper geplaatst.
Vrouwenwapen: drie leeuwen.
Helmteken: een leeuwenpoot.
Kwartierwapens links:
1 Opschrift: WELDEREN.
Wapen: een geënte dwarsbalk.
2 Opschrift: VYGH
Wapen : twee gekruiste armen met gebalde vuist.
3 Opschrift: HACFOORT
Wapen: een dwarsbalk, vergezeld van drie lelies.
4 Opschrift: PIECK
Wapen: een kruis
5 Opschrift: GHIESSEN
Wapen: twee vissen, verticaal geplaatst en afgewend, vergezeld van negen herkruiste kruisjes met spitse voet. Steeds
drie boven elkaar: drie rechts, drie links en drie tussen de vissen.
6 Opschrift: BRAKEL
Wapen: idem als vorige
7 Opschrift: ASPEREN VAN VURN
Wapen: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken
8 Opschrift: HERWYNEN
Wapen: twee dwarsbalken.
Kwartierwapens rechts:
1 Opschrift: COLENBORCH
Wapen: drie leeuwen.
2 Opschrift: RYN
Wapen: drie dwarsbalken
3 Opschrift: SVYLEN VAN NIVELT
Wapen: drie zuilen.
4 Opschrift: SOVDENBALCK
Wapen: gedwarsbalkt van acht stukken waarvan de even balken beladen zijn met resp. vier, drie. twee en een vierbladige bloemen.
5 Opschrift: VTENENGH
Wapen: 3 ruiten.
6 Opschrift: RENES
Wapen: een staande leeuw, de kop aanziend, op een veld met negen blokjes.
7 Opschrift: VAN OVER DE VECHT
Wapen: drie geknopte ruiten.
8 Opschrift: BORSELE
Wapen: een dwarsbalk.
VII Muschart 226.
VIII Grafregisters
zerk 221Δi
I ® 436 (of ® 136?)
II 250 x 100
zerk 222Δi
I ® 824
II 202 x 85
III Zerk met bovenaan een 3-regelig opschrift.
IV
WILLEM WOLFF
GEMEENSMAN DESER STAD
STERFT 17 8 68
13
zerk 223Δi
I ® 444
II 212 x 79
VIII Anna en Merken van Laeken
zerk 224Δi
I ® 438
II 216 x 70
VIII Kerk
zerk 225Δi
I ® 453
II 217 x 84
VI De rechterbenedenhoek is met cement aangevuld.
VIII Jan van Schorenburgh
zerk 226Δi
II 122 x 96
III Zerk, alleen voorzien van een 6-regelig opschrift.
IV
CAREL RAMPERS GEMEINSMAN
EN KERCKMESTER MITSGADERS
BORGER LUITENANT DESER
STADT OBIIT DEN 25 FEBR. 1715
EN HENDERINA WUIST E.L.
OBIIT DEN 4 MERT A° 1717
VI Van Schevichaven 206, Muschart 148.
VIII Grafregisters ® 672
zerk 227Δi
I ® 449
II 218 x 76
VI Links onder ontbreekt de hoek. De hoek links boven is met cement aangevuld.
VIII Kerk
zerk 228Δi
I ® 831
II 198 x 72
III Zerk met bovenaan een 4-regelig opschrift.
IV
S. SCHEERS
GEMEENSMAN EN
KERKMEESTER
STERFT DEN (niet ingevuld)
VII Van Schevichaven 66, Muschart 56.
zerk 229Δi
I ® 833
II 198 x 70
III Zerk met bovenaan een 2-regelig opschrift.
IV
HENDR. EN GRADUS
VAN SERENBERG
VII Van Schevichaven 65, Muschart 57.
zerk 230Δi
I ® 465
II 215 x 85
VIII Claes Buijss
zerk 231Δi
I ® 843
II 198 x 85
III Geheel gebeeldhouwde zerk met zowel boven als onder een cartouche met band- en rolwerk. In het midden een medaillon met dezelfde rand. Daarin in relief een wapen, met helmkleed, omgewende helm en helmteken. In de bovenste cartouche een 6-regelig opschrift.
IV
A° 1635 D[E. 25 SEPT.]
STERF CHRISTIAEN
VAN DEN BERGH
A° 1635 DEN 29 SEPT.
STERFT WENDEL
STYPS SYN HVISFROV
V Wapen gedeeld. I: drie distels. II: drie hulstbladen.
Helmteken: een distel.
VI De rechterbovenhoek is afgekapt
VII Muschart 55.
zerk 232Δi
I ® 476
II 215 x 79
VIII Jan van Dornenburch
zerk 233Δi
I ® 827
II 194 x 70
zerk 234Δi
I ® 807
II 200 x 85
III Zerk met geheel bovenaan een 2-regelig opschrift
IV
NICOLAAS FRANCKEN
STERFT DEN 6 SEPTEMBER 178.
VII Van Schevichaven 60, Muschart 65.
zerk 235Δi
I ® 295
II 200 x 98
III Geheel; gebeeldhouwde zerk. Het bovenste gedeelte wordt ingenomen door een vak, waarin een wapen met helmkleed, helm en helmteken. Links en rechts van boven naar beneden 4 wapenschilden met daaronder de familienaam. Onder dit alles een 7-regelig opschrift in verheven relief.
IV
Hier en daar gissenderwijze:
HERMANNUS A BUCHOLTZ
N[ATUS?] GEORGI A BUCHOLTZ
FILIUS
..X VIX ANNOR
PUER
AETA SPE E.CE.SIT
X CVII IV NOV
V Het grote wapen in het midden heeft 3 aanziende leeuwenkoppen.
Het helmteken: een zwanenkop met hals.
De wapens links van boven naar beneden:
1 Drie Leeuwenkoppen
Naam: alleen een O leesbaar.
2 Middenbalk met vier schuinkruisen
Naam: onleesbaar
3 Gevierendeeld door een breed kruis. In de bovenhoeken een 5-bladige bloem.
Naam: leesbaar alleen een O en een E
4 Doorsenden. A: een gaande leeuw.
Naam: alleen een N leesbaar.
De wapens rechts van boven naar beneden:
1 Een schuinkruis met in het midden een leeg veld
Naam: alleen ERP leesbaar
2 Een leeuw.
Naam: LOCHORST
3 Een balk, vergezeld van drie ruiten.
Naam: alleen VENE leesbaar.
4 Een schuinbalk.
Naam: alleen BUSCH leesbaar.
VI De zerk is zeer afgesleten.
VIII Grafregisters.
zerk 236Δi
I ® 745
II 213 x 108
III Zerk met bovenaan een verdiept ovaal medaillon met daarin in relief een wapen, met helmkleed aanziende helm met wrong en helmteken. Daaronder een 13-regelig opschrift.
IV
PETER NOODT, IN SYN LEVEN
GEMEENSMAN DER STADT NYMEGEN
GESTORVEN 21 MAY, EN BEGRAVEN
30 MAY 1680
GYSBERTA BIESEMAN DES SELFS
HUYS VROUW, GESTORVEN 16 IULY
EN BEGRAVEN 25 IULY 1680
GERARD NOODT IN SYN LEVEN DER
BEIDE REGTEN DOCTOR EN
PROFESSOR OP DE UNIVERSITEIT
TOT LEYDEN, ALDAER GESTORVEN
15 AUGUSTUS, EN [A]LHIER BEGRAVEN
22 AUGUSTUS 1725
V Gedeeld. I: een uitgerukte (noten?)boom. II: drie ringen een een hartschild,
Helmteken: een uitgerukte (noten?)boom.
VII Muschart 103
H.D.J. van Schevichaven 1900, pag. 124.
VIII Grafregisters
zerk 237Δi
I ® 461
II 211 x 79
VIII Erfgenamen Jan Gijsberts
zerk 238Δi
I ® 88
II 200 x 70
VIII Hendrick van Loon d'Jonghe.
zerk 239Δi
I ® 52
II 194 x 83
III Zerk met bovenaan een 2-regelig opschrift. Daaronder een verdiept medaillon met in relief een wapen tussen een gevleugelde zandloper en een gedoofde lamp. Boven het wapen bevindt zich een doodskop met twee gekruiste doodsbeenderen en korenaren. Deze korenaren worden toegelicht door een opschrift op een banderol langs de bovenrand van het medaillon. Daaronder een 24-regelig opschrift.
IV
[IOHAN]NES SMITH. J.F. Θ. 30 JAN. 1621
MARIA RAETS UXOR Θ. 22 APR. 1625

RENASCENTUR QUÆ CECIDERE

M[EMORIÆ] S[EMPITERNÆ]
[J]OHANNES SMETIUS J.F.J.N
[S]INGULARE URBIS ET ECCLESIÆ DECUS
[U]RBEM ANTIQUIS ASSERUIT BATAVIS
ECCLESIAM ORTHODOXIS CHRISTIANIS
[I]PSE SACRI ORDINIS SEMPER PRIMUS
ARTIUM LINGUARUMQUE VARIETATE
ET VITÆ INTEGRITATE NULLISECUNDUS
RARISSIMA DOCTISSIMUS APERUIT
ERUDITÆ ANTIQUITATIS MONUMENT[A]
ET UNDE PROFICERENT MONSTRAVIT
PRINCIPES UNDECUNQUE VIROS SUI
AMATORES ET ADMIRATORES HABUIT
IPSUM RESPUBLICA NEOMAGENSIUM
QUUM AB ALLIS ECCLESIIS ET ACADEMIIS
EVOCARETUR SIBI TOTUM VENDICAVIT
UBI MUNERE SUMMA CUM LAUDE FUNCTU[S]
BEATAM IN CHRISTO ANHELANS VITAM
CREATORI REDDIDIT FELICEM ANIMAM
SEPULCHRO RELIQUIT MORTALE CORPUS
URBI ATQUE URBI IMMORTALE NOMENUXORI ET LIBERIS FATALEM LUCTUM
POSTERIS ÆTERNUM SUI DESIDERIUM
Θ. 30 MAJI 1651 ÆT 61
V Gevierendeeld. I: een effen schildhoofd, waaronder twee ruiten. II: een staande leeuw. III: een wiel met acht
spaken. IV: een schuinkruis met tussen de bovenste armen een zwijnskop.
VI De randen zijn afgekapt, waardoor de marges voor de opschriften hier en daar zeer krap zijn. Bovenaan schijnt
een smalle strook te ontbreken
VII H.D.J. van Schevichaven 1900, pag. 124.
Van Schevichaven 36, Muschart 94.
VIII Grafregisters.
koor 1 · omgang 66 · zuid 240 · midden 300 · noord 316 · buiten 417 · depot 466 · namen
GRAFZERKEN ZUIDZIJDE EN SCHIP
(Nrs. 240 - 315)
zerk 240Δi
I ® 915
II 113 x 112
zerk 241Δi
I ® 138
II 80 x 100
VIII Sander van Munster, later Reijnier van den Boonhoff
zerk 242Δi
I ® 567
II 189 x 115
III Geheel bewerkte zerk met een gevouwen banderol langs de vier zijden met opschriften. Rechts boven en rechts naast de banderol een secundaire inscriptie. Binnen de banderol een gotische nis met daarin een priesterkelk. Hiervan hangen aan 2 banden wapenschilden af. Onderaan een cartouche met een 3-regelig opschrift.
IV
Katerina van Seller
Henrick van Sellers
huisvrou
/ Mester Rener Dericksoen / Canonicus deser ker[k] sterf Anno Domini 1562 den 8 augusto / Hendrick van seller is /
gestorve in den jaer 1573 den 25(?) augusto
De twee secundaire teksten:
Van seller
Anno 159. de 3 aug.... sterf Sander van Seller..soen
V Manswapen. Drie omgewende vogels (raven?).Tussen deze in een ster.
Vrouwenwapen. Een huismerk.
VI Op ⅓ van de hoogte loopt er een barst overdwars.
VIII Grafregisters
zerk 243Δi
I ® 470
II 270 X 79
VIII Jan Ter Heggen
zerk 244Δi
I ® 264
II 190 x 85
III Zerk met bovenaan een 6-regelig opschrift. In het midden een verdiept medaillon met in relief een wapen met helmkleed, helm met wrong en helmteken. Daaronder een 3-regelig opschrift.
IV
A° 1633 D[EN] 26 NOVEMBER
STERF HEILIEN FRANSEN
DIE HVISFROV VAN LOEF
VANDE VELDT EN DIE
STERF A° 1649 DEN 26
IUNY

IOHAN INDE BETOU
GEMEINSMAN DESER STADT
STERFT DEN 5 JUNII 1726
V Gedeeld. I: een huismerk (Muschart pl. I).
Helmteken: een vogel
VII Van Schevichaven 71, Muschart 54.
VIII De naam In de Betou vermeld in Grafregisters ® 264
zerk 245Δi
I ® 748
II 201 x 71
VIII Noott (noeten)
zerk 246Δi
I ® 105
II 204 x 86
III Zerk met een 6-regelig opschrift.
IV
H I VAN WYCK
IN LEVEN PREDIKANT ALHIER
GEBOREN TE DRIEBERGEN
DEN 13DEN MAART 1753
OVERLEDEN DEN 12 OCTOBE[R]
1817
VII Van Schevichaven 106, Muschart 23.
VIII Grafregisters
zerk 247Δi
I ® 98
II 202 x 71
VIII Gerrit Seggers (Zeegers, Seegers)
zerk 248Δi
I ® 710
II 201 x 72
III Zerk met bovenaan een 3-regelig opschrift.
IV
IZACK WILLEM HALFMAN
STERFT DEN 7 NOVEMBER 1796
OUD 43 IAAREN
VII Van Schevichaven 189, Muschart 142.
VIII Grafregisters
zerk 249Δi
I ® 294
II 174 x 85
III Zerk met bovenaan een 1-regelig opschrift. In het midden een wapenschild. Daaronder een 2-regelig opschrift Alles ingegrift.
IV
ROOLEIF VAN DER HEIDEN

NU M: OMELINGH STERFT
DEN 31 Aug: A° 1730
V Het wapenschild bevat een huismerk als zerk 242 (oud nummer: 567)
VIII De zerk is veel ouder en lijkt in de 18e eeuw opnieuw gebruikt.
Grafregisters ® 294. De naam daar gespeld: Verheijen.
zerk 250Δi
I ® 263
II 180 x 96
VIII Claes Euwens (Uwens), later Godtschalck Gurdt.
zerk 251Δi
I ® 118
II 188 x 84
III Zerk met aan de bovenzijde een 3-regelig opschrift. In het midden een verdiept medaillon waarin, in relief, een wapenschild.
IV
[EGBERTUS HARTINGH]
STERFT DEN 11 FEBRUARY 1758
THUNNISKEN RYNDERS
SYN HUIS VROU
VII Van Schevichaven 109, Muschart 20.
VIII De bovenste regel is weggekapt, maar is nog gezien door Muschart.
Grafregisters ® 78.
zerk 252Δi
I ® 704
II 190 x 86
III Zerk met bovenaan een verdiept veld met daarin in relief een volledig alliantiewapen met helmkleed, helm met wrong en helmteken.. Daaronder een 10-regelig opschrift.
IV
HENRIK IOAN VAN
SCHEVICHAVEN
MEDICINAE DOCTOR
DOMINUS IN CRUYSHORST
ET
MARGARETHACRISTINA
TOE LAER CONIUGES
HAEC OBIIT XIV IULII
ANNI M.D.CC.L.X.IX
ILLE XIII FEBRUARII MDCCC
V Manswapen. In goud: 3 lelies.
Vrouwenwapen. In rood: een antiek molenijzer over een pijl heen gaande.
Helmteken. Een lelie.
VII Muschart 113.
VIII Grafregisters.
zerk 253Δi
I ® 460
II 210 x 75
VIII Aernt van Langhen
zerk 254Δi
I ® 528
II 109 x 99
III Bovenste helft van een voor het overige verdwenen zerk. Langs de randen een gevouwen banderol, waarop een opschrift in gotische letters. In het midden een ingegrift wapenschild, met een riem afhangend van een tak.
IV
[Catrina van de Wal
Weduwe van Gerit de Wijs]
/ [I]nt jair ons heren M / cccccxxiiij op den vii d[ ach in den november sterf Henrick van Loenen . A° 1615 den
..vember sterf Baerber Rey.ders ] bidt Got voir de ziel /
N.B.: de zinsindeling aangegeven voor zover bekend.
V Voor zover aanwezig gaat het om een gedeeld wapen. I: een omgewende leeuw. II: een naar boven gerichte pijl (Muschart pl. IV).
VI De zerk is iets onder het midden afgezaagd, waardoor de benedenhelft en een deel van het wapen ontbreken.
VII Muschart 187.
VIII Muschart heeft de zerk nog compleet aangetroffen. Vermoedelijk heeft de vernieling na 1945 plaats gevonden.
Opschrift en randschrift aangevuld uit Muschart. Van Schevichaven las "Van Toeven" in plaats van "Van Loenen".
Grafregisters ® 528?
zerk 255Δi
I ® 880
II 170 x 92
III Zerk met bovenaan een 4-regelig opschrift.
IV
DIT HOORT BYJ DEN
GRAF KELDER VAN DE[N]
HEERE GRAVE VAN
RANDWYCK
VI De zerk is in drie stukken gebroken.
VII Muschart 209.
zerk 256Δi
I ® 792
II 148 x 68
III Zerk met bovenaan een 4-regelig opschrift en in het midden een wapen.
IV
PETER ALBERSE VAN
KVICK ENDE IENNEKEN
VAN ELDEN SYN HUIS
VROW
V Gedeeld. I: een huismerk met de letters PAVK. II: een huismerk met de ldetters CIIVE ( Muschart pl. II)
VI De rechter hoek beneden ontbreekt
VII Van Schevichaven 49, Muschart 84.
VIII Grafregisters
zerk 257Δi
II 176 x 71
III Zerk met bovenaan een 9-regelig opschrift. In het midden een ingegrift wapen, hangend aan een tak. Onderaan een verdiept medaillon met een wapenschild. Daaronder een 1-regelig opschrift in een verdiept veld.
IV
[A]NNO 1642 DEN 16
MAEY STERF PETER
JANSEN CRVTENMAKER
A° 16.. DEN ....
STERF DERICK DRISEN
A° 16.. DEN
STERF ANNEKEN JANS
CRVTEMACKER SYN
HVISFROW

GR. LAMBREGTS
VI Alle wapens zijn weggekapt
VII Van Schevichaven 198, Muschart 132.
zerk 258Δi
I ® 709
II 200 x 71
VIII Jan Coets Willem soen
zerk 259Δi
I ® 696
II 200 x 71
VIII kerk
zerk 260Δi
I ® 924
II 200 x 70
zerk 261Δi
I ® 204
II 200 x 72
VIII Kerk, later Abrahem Tros
zerk 262Δi
I ® 224
II 200 x 86
VIII kerk
zerk 263Δi
I ® 379
II 83 x 75
VIII Oppenheyms
zerk 264Δi
I ® 160
II 195 x 87
III Zerk met bovenaan een 3-regelig opschrift.
IV
ROELAND SCHEERS EN
THEEDORA GREVELAAR
SYN HUYS VROUW
VI De linker benedenhoek is weggekapt in de vorm van de pijler, waartegen hij gelegen is.
VII Van Schevichaven 87, Muschart 38.
VIII Grafregisters
zerk 265Δi
I ® 845
II 220 x 106
zerk 266Δi
I ® 266
II 201 x 107
III Geheel bewerkte zerk bewerkt met banderollen en cartouches. In de cartouche boven een 6-regelig opschrift. Daaronder een medaillon met daarin een wapen met helmkleed helm met wrong en helmteken. Daar weer onder een cartouche met een 4-regelig opschrift.
IV
A° 1653 DEN 9 MAY STERF
DEN ERENTFESTEN MAN=
HAFTEN ADERIAN BACCART
MAYOER DER STADT NEMEGE
A° 1659 DEN 21: AUGUSTUS STERF
ELISABET KALFKEN SYN HVISF

ANNO 1636 DEN 5 NOVEMBER
STERF IOHAN BACCART
GEWEST RENTMESTER
VAN DOEI
V Gedeeld. I: een omgewende gekroonde leeuw. II: drie schuinbalken.
Helmteken: een half naar links gewende naakte vrouw met loshangend haar en met een spiegel in de linkerhand.
VII Van Schevichaven 77, Muschart 50.
VIII Grafregisters
zerk 267Δi
I ® 247
II 203 x 91
VIII Derk Lossert
zerk 268Δi
I ® 464
II 218 x 86
VIII Gerrit Kerkman
zerk 269Δi
I ® 243
II 247 x 90
VIII De steen ligt thans 180° gedraaid. Marten Tilemans, later Hendrik Donker
zerk 270Δi
II 248 x 91
III Zerk met een 3-regelig opschrift.
IV
DERCK KNIPPING
SCHEEPEN EN RAAT
DER STAD NYMEGEN
VII Van Schevichaven 75, Muschart 52.
VIII Grafregisters ® 242
zerk 271Δi
I ® 113
II 242 x 117
VIII Kerk
zerk 272Δi
I ® 926(?)
II [168] x 84
III De zerk is gelegen naast het zuidwestelijk (het kleine) tochtportaal.
zerk 273Δi
I ® 250
II 200 x 70
VIII Peter Bo(o)r
zerk 274Δi
I ® 134
II 171 x 70
III Zerk met aan de bovenzijde een verdiept ovaal met daarin in relief een wapen met helmkleed, helm met wrong en helmteken. Daaronder een 6-regelig opschrift.
IV
IACOBUS HELLER IS IN DE
HEER GERUST . DEN . 5 FEB A° 1713
EN GEERTRUY HUYBERS
SYN HUYS VROUW
IN DE HEERE GERUST
DEN 28 MAY 1723
V Gedeeld. I: drie lelies, II: zes vissen, verticaal geplaatst 3-3.
Helmteken: een lelie tussen een antieke vlucht.
VII Van Schevichaven 114, Muschart 24.
VIII De "5" in de tweede regel van het opschrift is over een ander getal heen aangebracht. Grafregisters
zerk 275Δi
I ® 144
II 213 x 71
VIII Kerk
zerk 276Δi
I ® 151
II 167 x 68
III Zerk met een verdiept medaillon met daarin een wapenschild in renaissance-stijl. Aan de bovenzijde een 4-regelig opschrift dat slechts gedeeltelijk of nauwelijks leesbaar is.
IV
JAN BRANS
..6 DEN
STERFT
..ND(?) RE(?) RENDERS
V Het wapen is ingevuld met een huismerk (Muschart Pl. I).
VII Van Schevichaven 100, Muschart 31.
VIII Muschart vermeldt dat de naam "Jan Brans" later is toegevoegd. In Grafregisters ® 151 wordt de naam Hendrik Reijnders genoemd/ Identiek met: ..ND(?) Re(?)nders?
zerk 277Δi
I ® 376
II 80 x 83
VIII Leenert Verspick (Verspijck)
zerk 278Δi
I ® 249
II 200 x 71
VIII Kerk, later Peter Jacobs
zerk 279Δi
I ® 123
II 200 x 72
III Zerk met aan de bovenzijde een 5-regelig opschrift. Daaronder een wapenschild.
IV
A° 1599 DEN 1 AVG
VSTVS STERF
CRISTINA TOLLE
KENS ARNT SWEE
RS SIN HVISFROW
V Gedeeld. I: drie driehoeken, II: geheel onleesbaar.
VII Van Schevichaven 95, Muschart 34.
VIII Muschart vermeldt het wapen niet. Grafregisters [Tollekens Sweers]
zerk 280Δi
I ® 270
II 198 x 107
III Geheel met band- en rolwerk versierde zerk. In het midden een medaillon met daarin een wapen met helmkleed, helm en helmteken. Daarboven en daaronder een rechthoekig cartouche. De bovenste is voorzien van een 5-regelig opschrift in kapitalen. Het onderste opschrift in 3(?) regels is geheel weggekapt.
IV
A° 1702 DEN 4 MARTY STERFT
PAVLVS IN DE BETOU ENDE
OP DEN 1O MAY DESSELVE
IAARS SYN HVYSVROU
MARIA POLLEN
V Wapen: een 8-puntige ster
Helmteken: een vlucht
VII Muschart 228.
VIII Muschart leest PULLEN in plaats van POLLEN. Grafregisters
zerk 281Δi
I ® 74
II 196 x 70
VIII Gerret Aertsen Schipper
zerk 282Δi
I ® 127
II 195 x 69
VIII Steven van Loen
zerk 283Δi
I ® 112
II 202 x 71
VIII Peter Nijdeeken
zerk 284Δi
I 7.1 (middelste cijfer onleesbaar, Muschart vermoedt: ® 781)
II 198 x 70
III Zerk met een 15-regelig opschrift. De laatste zes regels zijn van een andere hand.
IV
IOHANNES VAN KUYTEN
STERFT DEN 1 IANUARI 1745
EN
CATRINA STIGMAN
SYN HUYS VROUW
STERFT DEN 7 OCTOBER 1779
EN ANNA
CATRINA VAN KUYTEN
STERFT DEN 19 AUGUSTUS 1783
CATRINA VAN KUYTEN
STERFT DEN 26 APRIL 1795
OUDT 59 IAAR EN 3 MAANDEN
IAKOB VAN KUYTEN
STERFT DEN 25 MAART 1807
OUDT 73 IAAR EN 9 MAANDEN
VII Van Schevichaven 190, Muschart 141.
VIII Grafregister ® 456 / ® 457
zerk 285Δi
I ® 718
II 200 x 70
VIII Wichman Buyss
zerk 286Δi
I ® 426
II 217 x 70
VIII Kerk
zerk 287Δi
I ® 45.(?)
II 220 x 75
zerk 288Δi
I ® 423
II 218 x71
VIII Jan Roeleffs
zerk 289Δi
I ® 137 en ® 138
II 225 x 112
III Zerk met in het midden een verdiept medaillon met daarin, in relief, een wapen met helmkleed, helm met wrong helmteken. Daarboven een 5-regelig en daaronder een 3-regelig opschrift.
IV
IOHAN VAN ARNHEM ONTFANGER
VAN HET QUART..R VAN NYMEGEN
STERFT DEN 2 SEPTEMBER A° 1716
EN ANNA KNIPPINCK SYN HUIS
VROU STERFT DEN 4 OCTOBER A° 1708
:
ADRIAEN VAN ARNHEM SCHEPEN
EN RAEDT DER STADT NYMEGEN
STERFT DEN 25 IANUARI A° 1715
V Vijf omgewende vogels als kraaien met de linkerpoot opgetrokken, geplaatst 2-1-2. Onderaan een takje met drie klaverbladen.
Helmteken: een zelfde vogel als in het wapen, geplaatst tussen een vlucht.
VII Van Schevichaven 92, Muschart 37.
VIII Grafregisters
zerk 290Δi
II 159 x 80
III Zerk met bovenaan een 3-regelig gotisch opschrift, dat geheel is weggekapt. In het midden wederom een 3-regelig opschrift, nu echter in kapitalen dat, hoewel eveneens weggekapt, nog gedeeltelijk leesbaar is.
IV
A° 1717 DEN 27 NOVEMBER
STERFT PETER DANIELS
STADT .....T
VII Van Schevichaven 137, Muschart 190.
VIII Van Schevichaven leest "DANIEL" en Muschart "DANIELS". In Grafregisters ® 377 wordt een Stads Smit Peter Daniels genoemd
zerk 291Δi
I ® 11
II 202 x 100
III Zerk met bovenaan een 3-regelig opschrift. Daaronder een verdiept ovaal medaillon, waarin het wapen weggekapt is. Daar weer onder een 6-regelig opschrift.
IV
Anno 1614 den 13 dach van februar
ius op sonen dach toe halff een
starff Vonck Janssen in den hern

LAMBERT GROBBEN STERFT
DEN 21 OCTOBER A° 1689
A° 1701 DEN 21 APRIL STERFT
DE HEER IOHAN VERHEIDEN
A° 1709 DEN 7 APRIL STERFT
CORNELIS VAN VERSSEN
VII Van Schevichaven 91, Muschart 39.
VIII Grafschrift stemt niet overeen met de gegevens in Grafregisters ® 11.
zerk 292Δi
I ® 744 (?) en ® 316
II 200 x 100
III Zerk met een verdiept ovaal medaillon, waarin in relief een wapen, helmkleed, helm met wrong en helmteken. Daaronder een 7-regelig opschrift.
IV
GOESSEN BEYER STERFT A° 1650
DEN 27 IUNIUS ANNEKEN
PALMERS SEIN HVISFROVW
STERF DEN 16 APRIL AN°
1638
ANNO 1651 DEN 25 OCTOBER
STERFT WOLTER BEYER
V Drie schuinbalken.
Helmteken: een vlucht met op de rechtervleugel de drie balken van het wapen. Op de linkervleugel drie linker schuinbalken.
VII Muschart 234.
VIII Grafregisters ® 316
zerk 293Δi
I ® 260
II 200 x 81
VIII Kerk
zerk 294Δi
I ® 491
II 220 x 86
VIII Arent van Weess, later Johan Verheyens erfgenamen
zerk 295Δi
I ® 226
II 194 x 74
VIII Matheiss Hendricx
zerk 296Δi
I ® 467
II 220 x 76
VIII Christiaen van Ommersson
zerk 297Δi
I ® 278
II 256 x 120
III Zerk met in het midden alliantiewapens, hangende aan een tak. Daarboven een 3-regelig opschrift.
IV
Int iaer ons heren 1558 den
15 dach october sterf Goessen
die beyer bidt got voer die ziel
V Manswapen: 3 linker schuinbalken
Vrouwenwapen: 3 vogels en in het midden een ster.
VII Muschart 229
VIII Grafregisters
zerk 298Δi
I ® 307
II 256 x 144
III Geheel met band- en rolwerk versierde zerk. Hierin zijn drie afzonderlijke stenen ingemetseld. De middelste van de drie vormt een verheven ovaal met wapenschild met helmkleed, helm met wrong en helmteken. De bovenste ingemetselde steen vormt een verheven cartouche met een 9-regelig opschrift De onderste ingemetselde steen vormt een iets minder verheven cartouche met een 6-regelig opschrift.
IV
DEN 18 FEBRVARIUS A° 1639
IS GESTORVEN ARNOLDT
KELFFKEN BURGHERMESTER
IN DER TYT DER STADT
NYMEGHEN ENDE DEN 18
FEBRVARIUS A° 1645 IS
GESTORVEN AELTGHEN
VAN HERWAERDEN
SYNE HUISVROUWE
:
A° 1649 DEN 15 DECEMBER
STERFT JACOBUS KELFFKEN
VENDRICH VAN CAPETEYN
BRYNEN A° 1653
DEN 3 APRIL STERFT IOF
FER SEBILLA KELFFKENS
V Gevierendeeld. I: drie schuinbalken. II: tweekoppige adelaar. III: gedeeld, boven een lelie en onder een ster, IV: een huismerk.
Helmteken: een vlucht met op de rechtervleugel drie schuinbalken, zoals in het wapen; en op de linkervleugel drie linker schuinbalken.
VIII Grafregisters
zerk 299Δi
I ® 511
II 57 x 69
VIII De steen ligt een kwartslag gedraaid. Wynant Weyerstraet, later Antonu Agenaer.
koor 1 · omgang 66 · zuid 240 · midden 300 · noord 316 · buiten 417 · depot 466 · namen
MIDDENSCHIP NABIJ HET ORGEL
(Nrs. 300 - 315)
zerk 300Δi
I ® 280
II 174 x 63
III Zerk met bovenaan een 3-regelig opschrift. In het midden een 10-regelig opschrift.
IV
JACOBVS PELLEN
STERFT DEN 26
OCTOBER 1697

A° 1618 OPTEN 14
IANVARI IS GESTORVEN
ELISABET VAN LENT
DE HUISVROW VAN
WILHEM GROB
ANNO 1651 DEN 29
AUGUSTI OP VRIDACH
IS GESTORVEN WILHEM
GROB BURGER HOPMAN IN
DER TIT
VIII Grafregisters.
zerk 301Δi
I ® 912
II 202 x 102
III Geheel bewerkte zerk met bovenaan een wapen met helm, met helmleed, helm met wrong. De onderste helft in de vorm van een uit de mond van twee cherubijnenkopjes afhangend geplooid doek, waarop een 10-regelig vers.
IV LET
HIER LYET BEGRUE PETR. JOSSE
OUT 71 IAER STERF
DEN 15 AUGUSTUS 1679
ENDE CATRINA IN BETOU
SYN HUYS VROU
OUT 64 IAER STERF
DEN 14 NOUEMBER 1680
ANGENIS IOSSELET STERF
DEN 13 AUGUSTUS 1666
V Gedeeld. I: een huismerk met de letters P H, geflankeerd door een omgewende leeuw en een klimmende vos. II: een huismerk met de letters C B (Zie Muschart PL. I)
Helmteken in de vorm van een omgewende uitkomende leeuw.
VII Van Schevichaven 89, Muschart 43.
zerk 302Δi
I ® 505 en ® 50
II 220 x 93
III Zerk met bovenaan een 4-regelig opschrift in kapitalen.
IV
ADRIAEN IAN IACOB PRINSEN
EN
WILLEMYNA TE WEST ECHTELIEDEN
STERFT DEN 28 IANUARY 1780
VII Van Schevichaven 136, Muschart 189
VIII Grafregisters ® 505
zerk 303Δi
I ® 493
II 201 x 87
VI De zerk is gebroken.
VIII Jan en Rein de Haart
zerk 304Δi
I ® 357
II 197 x 84
VIII Jan van Ringhelsfort
zerk 305Δi
I ® 131
II 195 x 67
VIII Jacob van Haeteren (Haeften)
zerk 306Δi
I ® 492
II 163 (+51) x 77
VI De zerk bestaat thans uit twee delen die zijn verwisseld.
VIII Capiteyn Santvort
zerk 307Δi
I ® 509
II 200 x 72
VIII Symen van der Lynden
zerk 308Δi
I ® 504
II 214 x 84
VI De zerk is gebroken.
VIII Wynant van Eck
zerk 309Δi
I ® 510
II 198 x 71
VIII Vrouw Beckmans, later Engelbart Beekman
zerk 310Δi
I ® 495
II 220 x 87
III Zerk met boven aan een verdiept medaillon in een verdiept vierkant. Op de hoeken daarvan schelpvormige ornamenten. In het medaillon alliantiewapens met rocaille schilden die onder een kroon afhangen met een geknoopt koord met kwasten. Onderaan een 6-regelig opschrift.
IV
WILLEM DE HAAN WYNKOPER
STERFT DEN 10 DECEMBER 1748
EN
ANNA GEERTRUY NONNENBERGH
SYN HUYSVROUW
STERFT DEN 10 MAERT 175
V Gedeeld. I: een haan op een grond. II: een torenvormig gebouw (vermoedelijk een kapel) op een grond tussen een berg en een boom (zie: Muschart Pl. IV)
VII Van Schevichaven 133, Muschart 193.
zerk 311Δi
I ® 483
II 81 x 74
VIII Gert van Boeninghen
zerk 312Δi
I ® 512
II 200 x 71
VIII Willem van Seventer
zerk 313Δi
I ® 490
II 217 x 87
VIII Willem van Kampen (Kempen)
zerk 314Δi
I ® 482
II 217 x 75
VIII Hendrick Ewens, later Hendrck Mo(u)ringh
zerk 315Δi
I ® 537
II 87 x 77
VIII Jan Wyckers (Wichers).
koor 1 · omgang 66 · zuid 240 · midden 300 · noord 316 · buiten 417 · depot 466 · namen
GRAFZERKEN NOORDZIJDE
(Nrs. 316 - 416)
zerk 316Δi
I ® 513
II 220 x 70
VIII Frans van Wickers, later Gerret Palmers
zerk 317Δi
I ® 518
II 195 x 86
III Zerk met een 1-regelig opschrift.
IV
I.A.PLANTA
VI De zerk is gebroken.
VII Van Schevichaven 132.
VIII Grafregisters
zerk 318Δi
I ® 519
II 200 x 71
VIII Beekmans
zerk 319Δi
I ® 437
II 215 x 76
VIII o.m. Van Broekhuijsen
zerk 320Δi
I ® 506
II 15 x 80
VIII Johan Bernts, later o.m. Jan Vermeulen
zerk 321Δi
I ® 133
II 200 x 70
VIII o.m. Hans Cuyper de Jonge
zerk 322Δi
I ® 161
II 200 x 70
VIII o.m. Jan Pell (Bel)
zerk 323Δi
I ® 730
II 20 x 71
III Zerk met op de bovenste helft een 6-regelig opschrift.
IV
IOHANNES GAGEL
STERFT DEN 20 MAART 1784
EN
GEERTRUY TYSSEN
SYN HUYS VROUW
STERFT DEN 10 MEY 1787
VII Van Schevichaven 234, Muschart 120.
VIII Grafregisters
zerk 324Δi
I ® 485
II 215 x 85
VIII o.m. Hendrik Hendrikse
zerk 325Δi
I ® 520
II 200 x 70
VIII Jan de Haan, later o.m. Reijner Crijnen en Jenneken Jacobs
zerk 326Δi
I ® 275
II 160 x 78
III Zerk met op de bovenste helft een 6-regelig opschrift. Daaronder (ingegrift) een met een riem aan een tak hangend wapenschild.
IV
A° 1582 den 16 octobris sterf
Gijesbert van Steprai a° 1582
den 18 decembris sterf Elijsabet
Beijers syn huisfrou
den rentmeister willem snab
sterf den 8 augusti a° 1598
V Gedeeld. I: een huismerk. II: drie schuinbalken.
VIII Grafregisters
zerk 327Δi
I ® 514
II 215 x 80
VI De zerk is gebroken.
VIII o.m. Ott van Kasteren (Haeften, Hasteren)
zerk 328Δi
I ® 516
II 215 x 80
VIII o.m. Hendrik Langgeraet en Hendrik Hogers
zerk 329Δi
I ® 132
II 203 x 70
VIII o.m. Jan Hoemaecker ((Hoijmaeker)
zerk 330Δi
I ® 378
II 60 x 71
VIII Kerk, later Hans van de Kremmer
zerk 331Δi
I ® 162
II 200 x 70
VIII De zerk ligt gedraaid.
Kerk, later burgemeester Voss
zerk 332Δi
I ® 182
II 200 x 70
VIII Gerrit van Herwarden
zerk 333Δi
I ® 683
II 134 x 71
III Zerk met op de bovenste helft een 3-regelig (oorspronkelijk 4-) opschrift.
IV
IS IN DEN HEERE GE
RUEST IOHAN VAN
DAERENBERCH
VI De bovenste regel ontbreekt.
VII Van Schevichaven 186, Muschart 150.
VIII Het nummer is omgedraaid ingehakt.
Volgens het grafregister: Van Dornenburgh
zerk 334Δi
I ® 669
II 217 x 48
III Zerk met op de bovenste helft een verdiept ovaal met daarin een gekroond ovaalvormig wapenschild, omgeven met ranken in een rococo-ornament. Onder dit alles een 11-regelig opschrift.
IV
HIC CONDITAE SUNT RELIQUIAE
VIRI AMPLISSIMI
IOANNIS HARTMANNI DEGNERI
MED. DOC.
CIVITATIS NOVIOMAGENSIS CONSULIS
ET ARCHIATRI
ACADEMIAE IMPERIALIS NAT. CURIOSORUM
SODALIS
MERTIS AC SCRIPTIS CLARI
VIXIT ANN. LXIX MENS. III DIES XVII
OBIIT VI NOVEMBRIS MDCCLVI
V Een beklede arm, omgewend, met een naar rechts omhoog gericht zwaard in de hand
VII Van Schevichaven 210, Musachart 139.
VIII De begrafenis vond plaats op 11 november 1756.
Klaes Jelissen. later: Willem van Welij en Berijntje Coudtweer, weer Later: Degener
zerk 335Δi
I ® 496
II 205 x 86
VIII o.m. Van Mullicom
zerk 336Δi
I ® 756
II 197 x 70
III Zerk met een 9-regelig opschrift.
IV
WILLEM GREVELAAR
STERFT DEN 1 IUNY 1762
IOHANNA HARTINGH
SYN HUYS VROUW
STERFT DEN 18 FEBRUARI 1757
S. GREVELAAR
IN LEVEN SCHEPEN
EN RAAD DESER STAD
STERFT DEN 7 AUGUSTUS 1783
VII Muschart 117.
VIII Jan Dericxsen van Bree, later Blesius Vrijman, weer later: Grevelaar en Hartingh
zerk 337Δi
I ® 479
II 215 x 78
VI De zerk is in 2 stukken gebroken.
VIII o.m. Floris Jansen
zerk 338Δi
I ® 498
II 214 x 80
VIII o.m. Hengst, Van Well
zerk 339Δi
I ® 536
II 218 x 80
VIII Jan Abels, later Hendrik Rutgers
zerk 340Δi
I ® 923
II 192 x 70
zerk 341Δi
I ® 92
II 198 x 70
VIII o.m. Van Andelst
zerk 342Δi
I ® 925
II 200 x 70
zerk 343Δi
I ® 698
II 200 x 70
III Zerk met bovenaan een uitgehakt, maar toch nog leesbaar, 1-regelig opschrift.
IV
M H(?) VAN SAND
VII Van Schevichavnen 199.
VIII Van Schevichaven geeft aan dat er vermoedeliijk "BAND" gelezen moet worden i.p.v.. "SAND" .
o.m. Van Weiss, later: Van Bremen en Thijssen, Van Brussel, weerlater: Van Sant
zerk 344Δi
I ® 297
II 192 x 93
III Zerk met in het bovenste gedeelte een verdiept medaillon met daarin in relief een wapenscild. Daaronder een ingegrift 9-regeliig opschrift in een omlijstende eveneens ingegrifte lijn I
IV
A° 1604 DEN 19 NOVEMBRIS
STERFT MESTER BARTHOLT
TER STEGEN 3 SECRETARIUS
DER STAT NYEMEGEN
ENDE CHRISTINA WICHERS
SIN HUYSVROW STERFT DEN
22 SEPTEMBER A° 1613
GODT WIL HAER SYLEN
GENAEDICH SYN
V Het wapen is gedeeld. I: een huismerk. II: een geënte dwarsbalk.
VI Aan de onderzijde is een strook van ca. 5 cm. Afgezaagd.
VIII Grafregisters
zerk 345Δi
I ® 130
II 202 x 91
III Zerk met van boven naar beneden: een 3-regelig opschrift , een huismerk, een 5-regelig opschrift en tenslotte een 4-regelig opschrift.
IV
hier leit begraven frans
tho put van venlo
roeleff valckenborch a° 50

hier leet begraven wendel
kanisz. Jan pauwels huisf.
A° 155
A° 1600 den 22 julij sterf anna
kanis jan poesten sin huisfrou

GEERTRUY VAN RYSWYCK WEDU
WE VAN GERRARDT VAN ELSEN
BROECK IS IN DEN HEERE ONTSLA
PEN DE XXX SEPTEMBER 1756
V Huismerk (Muschart Pl. I0).
VII Van Schevichaven 118, Muschart 8.
VIII Van Schevichaven leest Jan van Wels i.p.v. Jan Pauwels.
Grafregisters
zerk 346Δi
I ® 177 (??)
II 198 x 112
III Geheel gebeeldhouwde zerk, die vrijwel geheel wordt ingenomen door een cartouche-omlijsting van bandwerk. Geheel bovenaan 2 uitdovende fakkels met in het midden een schedel. Links en rechts op het cartouche 2 ronde lampen. In het cartouche boven aan een ring afhangende wapenschilden. Daaronder een rechthoekig veld met een omlijsting, waarin een 10-regelig opschrift in kapitalen. Onder het cartouche een half cirkelvormig veld met een datum.
IV
A° 1586 DEN 10 OCT[OBE]R
STERF JOHAN THOVMAN
BIDT GODT VOER DIE Z
HIER LEGT BEGRAVEN
ALIT IOHAN THOVMA
NS HVISV STERF
IN GODT A° 1557 DEN 19 OCT.
A° 1581 DE 13 JULII S[T]ERF
.... IOHAN THOVMANS
HVISFROUV BIDT G V D Z
In het half cirkelvormig veld aan de onderzijde:
1.66
a
V Manwapen: huismerk (Muschart pl IV).
Vrouwenwapen: een komeet (Muschart Pl. IV).
VII Van Schevichaven 131, Muschart 195.
VIII Van Schevichaven leest 9 i.p.v. 19 oktober en 12 i.p.v. 13 juli.
"1.66" in het half circelvormig veld aan de onderzijde is door Muschart (hij las 66) ten onrechte aangezien voor het nummer van de zerk. Waarschijnlijk mag hier het jaartal 1566 gelezen worden.
In Grafregisters ® 473 wordt een Johan Touman genoemd. Moet nr. 177 gelezen worden als: 473?
zerk 347Δi
I ® 521
II 198 x 70
III Aan de onderzijde gebroken.
VIII Beijer
zerk 348Δi
I ® 524
II 215 x 78
VIII Vaeck, later o.m. Van Elsbroeck
zerk 349Δi
I ® 486
II 217 x 80
III Zerk met een 7-regelig opschrift.
IV
RYK VAN REES
GEMEENSMAN DESER STADT
STERFT DEN 16 APRIL 1785
ARNOLDA VAN HEUVEN
SYN HUYSVROUW
STERET DEN 13 APRIL
1793
VII Van Schevichaven 135, Muschart 191.
VIII Grafregisters
zerk 350Δi
I ® 393
II 192 x 79
III Zerk met in het midden een verdiept ovaal met daarin in relief een wapenschild. Aan de bovenkant een 5-regelig opschrift.
IV
ANNO 16..(niet ingevuld) DEN (niet ingevuld)
STERFT WYC[H]ER IANSSEN
ANNO 16 (niet ingevuld) DEN (niet ingevuld)
STERFT IELISKEN JANSSEN
[S]YN HUISVROUW
V Gedeeld. I: een huismerk. II: een pentagram met boven I I en onder V (Muschart pl. IV).
VIII Rudolf Verheien, later: Naaijken Janssen Coenen, weer
later: Wiggers
zerk 351Δi
I ® 225
II 195 x 70
VIII Jan Tillemans, later: Kerk
zerk 352Δi
I ® 721
II 200 x 70
VIII Conraet Hoemaecker, later o.m: Coenraat van Beringhen
zerk 353Δi
I ® 702
II 202 x 72
VIII Jan van Bocholt,Reiner van Cuck, Jan Verstegen, later Pieter van der Hoeff.
zerk 354Δi
I ® 428
II 204 x 71
VIII Gerrit Bouten
zerk 355Δi
I ® 665
II 216 x 89
III Gebeeldhouwde zerk met bovenaan een rechthoekig vak. Daarin een verdiept medaillon met een, in relief, een wapen met wapenkleed, helm met wrong en helmteken. Hieronder een verdiept rechthoekig vak met een 12-regelig vers. In de zwikken boven bevinden zich plantaardige motieven. In de zwik beneden links een zandloper en rechts een schedel.
IV
GYSBERT VAN URMONT
SCHEPEN EN RAADTS
KERCK MEESTER DESER
STADT STERFT DEN 8e
NOVEMBER 1707 EN
ALETTA VAN BLOCHOUT
SYNE HUYS VROUW IS IN
DEN HEERE GERUST DEN
21 NOVEMBER A° 1716
DE HEER DERCK VAN
URMONT STERFT DEN
6 MEY A° 1719
V Gedeeld. I: een geplante zonnebloemplant met een omgekeerd anker over de stam. II: drie bloempotten, geplaatst
1-2 (Muschart pl. III).
Helmteken: een zonnebloem.
VII Van Schevichaven 192, Muschart 136.
VIII Zie hiervoor Grafregisters ® 665verso
zerk 356Δi
I ® 64
II 164 x 105
III Zerk met een 1-regelig opschrift.
IV
Engel nyborger
VII Van Schevichaven 108. Muschart 199.
VIII Grafregisters ® 63/64
zerk 357Δi
I ® 732 en ® 73[3]
II 225 x 112
III Zerk met bovenaan een 4-regelig opschrift, waarvan de eerste regel geheel is weggekapt en in het midden een 3- regelig opschrift.
IV
....................................................
GEMEENSMAN KERKCKMEES
TER EN RENTMEESTER
DESER STADT:
EN
ELISABETH DE CLERCQ
SYN HUYS VROU
VII Van Schevichaven 177, Muschart 154.
VIII De gemeensman (opschrift) is: Isaak Rijnders. Grafregisters ® 732 en ® 733
zerk 358Δi
I ® 424
II 196 x 71
VIII Isack van Langevelt, later: Johannes Heuvel(s) c.s.
zerk 359Δi
I ® 471
II 219 x 78
VIII Koen van Haps, later Derrick van Heuvel
zerk 360Δi
I ® 381
II 221 x 78
VIII Jan Paulus, later: Pontiaan van Singendonck
zerk 361Δi
I ® 472
II 218 x 80
VIII Willemken Ryders en Helwich van Elswyck e.a.
zerk 362Δi
II 188 x 70
III Zerk met boven een 3-regelig opschrift. In het midden een ingegrift wapenschild dat geheel is weggekapt.
IV
A° 16[22] den 5 dach
november sterf wilhem
lesier
VII Van Schevichaven 79 (N.B.: niet vermeld bij Muschart!).
VIII Grafregisters ® 239 noemt een Willem Lesier
zerk 363Δi
I ® 719
II 195 x 71
VIII Frans Braem, later: Cornelis de Visser en Wilhelmina Otten e.a.
zerk 364Δi
I ® 726
II 201 x 70
VIII Casper van Kniphuijsen, later Dygna Wessels en Ansum Willems.
zerk 365Δi
I ® 425
II 214 x 70
VIII Deoniss van Dorn c.s., later Elisabeth Krackruge
zerk 366Δi
I ® 63/64
II 91 x 86
III Zerk met een 1-regelig opschrift.
IV
IN GANCK VAN 63 EN 64
VIII Engel Nijborgher e.a.
zerk 367Δi
I ® 75
II 79 x 89
III Fragment van een zerk meteen ingekapt opschrift.
IV
G. MERKE
VII Van Schevichaven 110, Muschart 18..
VIII Beide auteurs lazen nog: G. MERKES. Zie Grafregister ® 75
zerk 368Δi
I ® 310
II 130 x 79
III Zerk met in het midden een weggekapt alliantiewapen, hangend aan een tak. Daarboven bevindt zich een 3-regelig en daaronder een 2-regelig opschrift.
IV
A° 1591 DEN 23 AUGUSTUS
STERF HENDRICK VAN
MOLDICK

OTTO RYCKE
ANNO 1756
VIII zie Grafregister ® 310
zerk 369Δi
I ® 155
II 164 x 84
III Zerk met (van boven naar beneden) een 11-regelig opschrift, een ingegrift wapenschild en een 3-regelig opschrift.
IV
Hyer leit begraven ian in de
bettou en is in den heere geru[st]
den 30 Appriel A° 1621
den 2 Juny A° 1628 is in
den heere gerust mercken ronde
de huysvrouw van ian in de
bettou saliger
Anno 1635 den 12 august
Is in den Heeren gestorven
peter in de betoew gewest iong
man Ende factoer in syn leven

A° 1652 DEN 1 DECEMBER
IS IACOB INDE BETOUW
INDEN HEERE GERUST
V Twee huismerken (Muschart pl I)
VII Van Schevichaven Muschart 32.
VIII Zie Grafregister ® 155
zerk 370Δi
I ® 672
II 129 x 90
III Zerk met boven een 1-regelig en onderaan een 2-regelig opschrift..
IV
W.H MOLTZER

INGANCK VAN 672
1790
VII Van Schevichaven 197, Muschart 140.
VIII Eerst Ullien Hueckmaet, later o.m. Frans Moltzer en Clemens van Demmeltraat. Zie Grafregister ® 672.
zerk 371Δi
I ® 747
II 90 x 73
VIII Michiel Darmel, later o.m.: Hendrik Rens en Catrijne Heijsen, weer later: Willem Waters
zerk 372Δi
I ® 240
II 203 x 73
III Zerk met in het midden een medaillon met daarin een geheel weggekapt wapen. Boven het medaillon een 3- regelig opschrift.
IV
A 1..9 DEN 29
SEPTEMBER STERFT
SIBERT LESIER
VII Van Schevichaven 81, Muschart 48.
VIII Zie Grafregister ® 240
zerk 373Δi
I ® 14
II 37 x 37
VIII De steen ligt in het vroegere noorderportaal.
Jan Weijers.
zerk 374Δi
I ® 3(?)55
II 27 x 26
VIII De steen ligt in de keuken.
Jan van Dieten den Ouden (indien 355 juist is)
zerk 375Δi
I iii
II 26 x 26
VIII De steen ligt in de keuken.
zerk 376Δi
I ® 52
II 26 x 27
VIII De steen ligt in de keuken.
Johan Smetius
zerk 377Δi
I III
II 27 x 27
VIII De steen ligt in de keuken.
zerk 378Δi
I ® 61
II 221 x 117
III Zerk met in relief een groot cartouche, waarin een 5-regelig opschrift en omgeven door rol- en bandwerk. Aan de cartouche hangen twee wapens.
IV
A° 1592 den 8 januarij
sterf derijck van Riswick
A° 1598 den 20 . Augusti
sterf Aegidia kanis
sin huisf
V Manswapen. Een pijl, schuin naar links geplaatst. Bovenaan drie sterren.
Vrouwenwapen. Drie palen van vair. Daarboven in het schildhoofd een springende hond met een halsband.
Daarboven een barensteel met drie hangers.
VI Linkerbovenhoek afgekapt.
VII Van Schevichaven 158bis, Muschart 168.
VIII Gegevens van Grafregister ® 61 komen niet overeen met bovenstaand grafschrift.
Jan Jansen de Bij.
zerk 379Δi
I ® 445
II 214 x 91
VIII Gerit Bever, later: Burgemr. Weveringh, weer later De Beijer
zerk 380Δi
I ® 562
II 176 x 70
III Zerk met bovenaan een 4-regelig opschrift.. Daaronder een eveneens 4-regelig opschrift, met in het midden van de laatste twee regels een verdiept wapenschild .
IV
A° 1665 DEN 1
FEBRUAR I STERF
CORNELIS VAN
BERCHSOM ENDE

METGEN. JANSSON
SIN . HIVSFRAW
STERFT DEN 4
OCTOBER A° 1635
V In het wapenschild een huismerk (Muschart Pl. IV).
VII Van Schevichaven 155, Muschart 178.
VIII Zie Grafregister ® 562
zerk 381Δi
I ® 467
II 158 x 66
III Zerk met waarschijnlijk een 17-regelig opschrift. Geheel onderaan vaag de aangegeven naam.
IV
CRISTINA WEDUWE
VI De zerk is totaal versleten en de opschriften zijn practisch onleesbaar (weggekapt?).
VIII De zerk ligt gedraaid.
In Grafregister ® 467 vermeld als graf van Christiaan van Ommersom
zerk 382Δi
I ® 193
II 176 x 92
III Zerk met een groot ingegrift wapen, hangend aan een tak. Daarboven en daaronder een 1-regelig opschrift.
IV
Arnt van ghent

leysbet van ghent 1553
1534
V een dwarsbalk
VII Muschart 236
VIII zie grafregister ® 193
zerk 383Δi
I ® 525
II 199 x 70
VIII Jan Hermans Nuijen (Noeyen)
zerk 384Δi
I ® 97
II 202 x 71
VIII Reinier Bouwens, later Ds. Johannes Smetius.
zerk 385Δi
I ® 318
II 202 x 109
III Geheel met band- en rolwerk versierde. Alles in relief. Bovenaan een rechthoekige cartouche met een 6-regelig opschrift. Daaronder een wapen met wapenkleed, helm mrt wrong en helmteken. Weer daaronder een rechthoekige cartouche als boven, maar zonder opschrift.
IV
A° MDCXXV DEN XX
OCTOBER IS IN DEN
HEER GERUST
GERAERDT VAN DER VOORDT
BURGEMEESTER DESER STAT
NIMEGEN IN DER TYT
V Gevierendeeld: I en IV: 3 sterren, 2-2| II en III: lelie met daarboven 3 liggende blokjes naast elkaar.
Helmteken: een antieke vlucht.
VII Muschart 233.
VIII Zie grafregister ® 318
zerk 386Δi
I ® 61 (?)
II 220 x 87
zerk 387Δi
I ® 147
II 41 X 72
VIII Waarschijnlijk een fragment van een zerk.
Roelof van Steenwijk.
zerk 388Δi
I ® 731
II 200 x 70
VIII Hendrik Roest
zerk 389Δi
I ® 433
II 206 x 79
VI De zerk is twee maal gebroken aan de onderzijde.
VIII Kerk. Verder wed. Cools, Maria Slot, Peter van der Kruijssen
zerk 390Δi
I ® 559
II 222 X 87
VI De zerk is aan de onderzijde gebroken.
VIII Jelis Lommen (Lemmen, Lemming) e.a. Zie grafregister
zerk 391Δi
I ® 689
II 203 x 71
VIII Winant van Hinsberch, later Jan Adams
zerk 392Δi
I ® 535
II 218 x 79
VIII Jan Schutt (Schutten), later: Adriaan in de Betouw. Zie Grafregister
zerk 393Δi
I ® 697
II 197 x 86
VIII Jan ter Kinder e.a. Zie Grafregister
zerk 394Δi
I ® 526
II 196 x 69
VIII Jan Schutt, later Jan Rutgers en Aelit Hendrickx
zerk 395Δi
I ® 922
II 197 x 70
zerk 396Δi
I ® 349
II 200 x 68
VIII Lambert van Haps.
zerk 397Δi
II 154 x 68
III Zerk met, van boven naar beneden: a) een 5-regelig opschrift. b) een verdiept rechthoekig veld met daarin in relief een medaillon met een rand van rolwerk rond een wapen, c) een 6-regelig opschrift met in het midden van de bovenste 4 regels een medaillon met een wapenschild. d) een 5-regelig opschrift en e) een halve regel van een door inkorting van de steen verdwenen opschrift.
IV
A° 16 (niet ingevuld) DEN (niet ingevuld) STERF
WOLTER VAN DAEL
A° 16 (niet ingevuld) DEN (niet ingevuld) STERF
CHRISTINA IN DE
BETTOV SIN HVISFROV

A° 1615 DEN 3.
IVNI STERF
SIBEL LA.
HVFTS DIE
HVISFROV ZALIGER VAN
WOLTER VAN DAEL

A° 1693. DEN 20 MAJUS
IS COENRAEDT INDE
BETOU GEMENTS
MAN DESER STADT
IN DEN HEERE GERUST

[JA]COP INDE BETOU
V Het bovenste wapen. Gedeeld. I doorsneden: boven een omgewende gaande leeuw; onder: 3 tweelingsbalken. II een huismerk (Muschart, Pl. III)
Het onderste wapen. Een morenkop.
VI De zerk is aan de onderzijde afgezaagd. Vandaar dat het grootste deel van het onderste opschrift verdwenen is.
VII Van Schevichaven 205, Muschart 128.
VIII Zie hiervoor wsch. Grafregister ® 688
zerk 398Δi
I ® 693
II 197 X 72
VIII Beyer
zerk 399Δi
I ® 529
II 173 x 90
III Zerk met bovenaan met. met een geknoopt lint aan een tak hangende hangende, alliantiewapens. Daaronder een 13-regelig opschrift. De tweede regel wekt de indruk achteraf te zijn ingevoegd.
IV
HENDRICK VAN OYEEN WYNCOPER
IS GESTORVEN DEN 23. JANNEWARY. 170. (afgebroken)
EN WILLEMYNA SMITS ZYN
HUYS VROUW
GERTRUY CATHARYNA VAN OY[EEN]
STERFT DEN 3 JULY 1697
DE WEDUWE MARTEN PETERS SMI[TS]
IS GESTORVEN DEN 29 MEERT 169[8]
LUDOVICUS GERTSEN
STERFT DEN (niet ingevuld)
EN ANNA MARIA VAN EYMEREN
SYN HUYS VROUW STERFT
DEN (niet ingevuld)
N.B.: alle aanullingen tussen [ ] volgens Van Schevichaven en Muschart.
V Manswapen. Doorsneden. Boven een omgewende hondenkop (of schapenkop?). Onder een huismerk (Muschart Pl.IV)
Vrouwenwapen. Doorsneden. Boven een omgewende gekroonde smidshamer. Onder een huismerk (Muschart pl. IV)
VI Beschadigingen aan de rechter zijde. Deze zijn van na de tijd van Muschart.
VII Van Schevichaven 145, Muschart 185.
VIII Zie Grafregister ® 529
zerk 400Δi
I ® 639
II 232 x 112
III Zerk met ingegrifte versieringen en een wapen in relief (afgesleten). In het midden een gotische driepas met daarin een wapenschild met banden hangend uit een leeuwenkop. Om de zerk heen een band met een geheel uitgehakt gotisch opschrift. In elk van de 4 hoeken een vierpas met afgesleten wapenschildjes. Bovenaan een 4-regelig en onderaan een 5-regelig opschrift.
IV
Diede van Mets
leyt hier begraven
ende is gesterven den
14 dach juni A 1605

[A] 1613 DEN 13 JUNY.
STERF CHRISTINA
LOEFS. HUISVROW .
VAN DEN LÑCT REINERT
VAN RENSEN .
VI Geheel afgesleten randen en onder en rechts afgekapt.
VII Van Schevichaven 166, Muschart 164.
VIII De naam Loefs komt voor in Grafregister ® 639
zerk 401Δi
I ® 502
II 146 X 73
VIII Steffen van Kaesbergh, later Jacob Wijntgens e.a.
zerk 402Δi
I ® 699
II 200 x 73
VIII Roest.
zerk 403Δi
I ® 630
II 263 x 130
III Geheel bewerkte zerk. Boven enonder brede rechthoekige cartouches en in het midden een medaillon met in relief een wapenschild. Dit geheel omgeven met rol- en bandwerk. In de bovenste cartouche een 6-regelig opschrift met letters in relief. In de onderste cartouche eveneens een 6-regelig opschrift. In het midden een medaillon met in relief een wapen met helmkleed , helm met wrong en helmteken..
IV (voor zover leesbaar):
....................DEN 4 JUNY:
..................................VAN
HER..A...N (Van Herwaarden?)
.....................DEN 10 JUNY
.....................Toumans syn
huy...w.......

A° 1689 DEN 20 FEBRUARY
STERFT WILLEM VAN BUYL
A° 1689 DEN 15 NOVEMBER
STERFT ELISABETH VAN
APPELTEEREN WEDUWE VAN
DOCTOR ADRYAEN VAN BUYL
V Gedeeld.I: een 2-koppige adelaar.II: een huismerk (zie: Muschart pl. III).
VI Rechts boven ontbreekt een hoek.
VII Van Schevichaven 211, Muschart 138.
VIII Van Schevichaven leest in het bovenste opschrift nog: A° 1621.
Grafregister ® 630
zerk 404Δi
I ® 181
II 198 X 72
VI De zerk is gebroken.
VIII Oppenheim
zerk 405Δi
I ® 315
II 207 x 108
III Geheel bewerkte zerk met langs vier zijden een doorlopende band, die op elke hoek gevouwen is in een lus. Deze band is voorzien van opschriften. Aan de boven- en aan de rechterzijde zijn later aan de buitenkant nog eens teksten aangebracht. Binnen de band zijn bovenaan wolken zichtbaar, waaruit een hand komt die banden vasthoudt met alliantiewapens. Op de onderzijde een 6-regelig opschrift.
IV Geheel aan de buitenzijden:
A° 1614 den 23 / december sterf Weijndel van Tryest huis. Van Pavel van Midert (?)Op de band (voor zover enigszins leesbaar):
Int . Jaer . Ons heren . LXXIIJ / den laetsten dach julio sterf Gisbert.........../ verder practisch geheel onleesbaar.
Int jaer ons heren
M.VC. Ende LXVI op Pinkster
avent sterft Gart van
Tryst Wyndel van Trys
syn huisvrou 1575
den 14 octobris
V Manswapen.: een 2-koppige adelaar.
Vrouwenwapen: een cirkel.
VI De zerk is gebroken.
VIII Zie Grafregister ® 315.
zerk 406Δi
I ® 382
II 96 x 75
VIII Willem Vriend e.a.
zerk 407Δi
MEMORIESTEEN VOOR JAN VAN BON EN ALEIT KANIS
III Laatgotisch memoriereliëf met een tweemaal naar boven gebogen bekroning met krabben en een afgetopt fiaal. In de holle lijst langs het bovengedeelte van het relief distelachtige ornamenten en gladde doorgestoken banden. Het toneel speelt zich af in een door zes kolommen (waarvan er twee ontbreken) gedragen gotisch ribgewelf met in het midden een cirkelvormige opening. Daarboven metselwerk met in het midden een gekoppelde raamopening en weer daarboven drie vliegende engelen. Onder het gewelfje de Drie Koningen rond Maria met het Christuskind. Rechts achter haar Jozef en links achter haar de Moorse koning met een kroonhoed op zijn schouder. Links en rechts op de voorgrond de twee andere koningen, ieder met een kroonhoed voor zich. Links knielt de stichter met zijn hoed bij zijn knie. Daarachter legt Johannes de Evangelist een hand op zijn schouder. Rechts de stichteres met achter haar een apostel. Onder het tafereel een veld in de vorm van een omgekeerde accolade met daarin een 5-regelig opschrift. Uit het veld hangen twee wapenschildjes omlaag. Het wapen links is nog origineel. Het wapen rechts is met cement onjuist vernieuwd. In het midden onderaan de halffiguur van een engel met een fragment van een wapenschild.
IV
c
Int iaer ons heren xiv c ende xvii is ghestorven
ian van bon op dertien avent bid gott voer
die ziel ame gods wijl. int iaer ons heren xvc
ende 59 op syn te johannes baptisten dach sterf Aleit
kanis ian van bons huisf.
V Links: zwaar beschadigd en daardoor onherkenbaar. Rechts: drie pailen van vair.
Op het wapenschildje, gedragen door een engel, is nog juist een omgewende haan zichtbaar.
VII J. Keulen s.j., Onze oude St. Stevenskerk in haar Roomschen tijd voor 1592 , in: Bijdragen voor de Geschiedenis van Nijmegen ter gelegenheid van het totstandkomen van de uitbreiding van het oude Raadhuis aangeboden aan Jong Nijmegen, Nijmegen 1942, pag. 83.
zerk 408Δi
I ® 380
II 110 x 75
VIII Jan Paulus schepen, later Pontiaan Singendonk
zerk 409Δi
I ® 724 (volgens Muschart)
II 150 x 92
III Zerk met boven het midden een 2-regelig opschrift en onder het midden een huismerk.
IV
A° 1550 sterf . M . Clemens
Roest . den . 22 . dach . junius
VII Van Schevichaven 192, Muscart 123.
VIII Grafregister ® 724
zerk 410Δi
I ® 740
II 67 x 50
VI De steen is afgezaagd om hem te doen aansluiten op de aangrenzende kolom.
VIII Roukens
zerk 411Δi
I ® 662
II 232 x 142
III Zeer grote zerk met bovenaan in een verdiept breed rechthoekig veld met in relief een wapen met helmteken, gehouden door twee gevleugelde putti. De putto links zit op een gedoofde lamp en blaast met trompetvormige pijp zeepbellen. De putto rechts, waarschijnlijk vrouwelijk, heeft, opmerkelijk genoeg, vlindervleugels. Zij zit op een schedel en houdt een omgekeerde fakkel in de hand. Boven het wapenschild bevinden zich takken van een boom. Daaronder bevindt zich een verdiept vrijwel vierkant vak, waarin is ingegrift een 6-regelig opschrift. Geheel onderaan bevindt zich een vak, waarvan het schijnt, dat het een vergelijkbare bewerking had moeten krijgen als het vak daarboven.
IV
D.O.M.S.
GVILIELMUS REINDERS
MEDICINAE DOCTOR EN OUDT BORGEMEESTER
DER STADT NYMEGEN
OBIIT XXIIII NOVEMBER
M.D.C.C.XX
V een 2-koppige adelaar.
Helmteken: de kruin van een boom
VI De zerk is gebroken. Rechts is een driehoekig stuk steen in de rand ingezet.
VII Van Schevichaven 184, Muschart 157.
VIII Grafregister ® 662
zerk 412Δi
I ® 618 en nog een ander, niet meer leesbaar nummer.
II 204 x 86
III Zerk met bovenaan een 6-regelig opschrift.
IV
HENDRIKUS REPELIUS
STERFT DEN 8 FEBRU 1758
EN
JACOBA MOMMA
ECHTLIDEN
STERFT DEN 1 AUGUSTUS 1761
VI De steen is gebroken onder het opschrift.
VII Van Schevichaven 12, Muschart 177.
VIII Grafregister ® 618. Het andere nr. wsch ® 617.
zerk 413Δi
I ® 370
II 195 x 98
III Geheel bewerkte zerk met op de bovenste helft een medaillon met een lijst van bandwerk, waarin in relief, alliantiewapens hangend aan linten die uitgaan van een ring. Boven het medaillon bevindt zich een doodshoofd. Op de onderste helft een rechthoek, eveneens met een lijst van bandwerk. Daarbinnen een 7-regelig opschrift.
IV
CORNELIS WALRAVENS
AMPTMAN ENDE RICHT
VAN OYEN OUTRENTMEESTER
DESER STAD STERFT
DEN (niet ingevuld)
JOHANNA DE HAERT
STERFT DEN (niet ingevuld)
V Manswapen: een keper met daaronder een raaf op een grondje
Vrouwenwapen: twee adelaars met afgewende koppen
VI Het vermelde opschrift is aangebracht op een geheel weggekapt ouder opschrift.
VII Muschart 231
VIII Grafregister ® 370.
zerk 414Δi
II 77 x 72
III Waarschijnlijk de onder- of bovenzijde van een verder verdwenen zerk. Hierop een huismerk.
zerk 415Δi
I ® 83
II 141 x 70
III Zerk met bovenaan een thans 4-regelig, maar oorspronkelijk 5-regelig opschrift. Op de benedenhelft een verdiept medaillon met in relief een wapen.
IV
[A. 1629 DEN]
2[5 JU]LI STERF
THOMAS SEEGERS
ENDE SERVERIJNA
NOOTEN SIN HVISF.
V Gedeeld. I: geheel afgesleten. II: een boom
VI Van de bovenzijde is een rand afgekapt.
VII Van Schevichaven 123, Muschart 11 (aanvullingen in het opschrift hieraan ontleend).
VIII Grafregister ® 83.
zerk 416Δi
I 3..
II 93 x 87
III Restant van een zerk.
koor 1 · omgang 66 · zuid 240 · midden 300 · noord 316 · buiten 417 · depot 466 · namen
(FRAGMENTEN VAN) ZERKEN AAN DE BUITENZIJDE VAN DE KERK
(Nrs. 417 - 465)


De inventarisatie begint bij de steen, die thans gebruikt wordt als stoepsteen voor de deur van de gerfkamer, en gaat verder langs de zuidzijde (van oost naar west) en vervolgens langs de noordzijde (van west naar oost). Aan de westzijde bevinden zich geen (fragmenten van) zerken.

BIJ DE BUITENDEUR VAN DE GERFKAMER
zerk 417Δi
I ® 928
BUITEN - GERFKAMER (ingemetseld in het muurwerk)
zerk 418Δi
I ® 550(?)
III Fragment met een 3-regelig opschrift met enige herkenbare letters.
IV
GE(?)BE(?) DOCH VAN
HAN
DEN 23 IUL. A° 17(?)12(?)
zerk 419Δi
III Fragment met een 3-regelig opschrift.
IV
A° 1599 den 17 december
(Wy) gant buys
Anno 1616(?)
VII Van Schevichaven 229.
zerk 420Δi
III Fragment met een 1-regelig opschrift en onderaan een huismerk.
IV
Jan v
zerk 421Δi
III Fragment met deel van een tekst
IV
A° 1550 den 16 dach september
zerk 422Δi
III Fragment met een 2-regelig opschrift.
IV
A° 1573 de 15 iuny sterft
Wichman Buys
VII Van Schevichaven 228.
BUITEN - HET GROTE ZUIDERPORTAAL
Een aantal tegels in de vloer van het portaal bevat nummers. Deze tegels zijn gevormd uit afgedankte zerken zonder opschriften. Uit een oogpunt van volledigheid worden ze hierbij vermeld zonder verdere beschrijving.
zerk 423Δi
III Geheel verweerde en steen met een 4-regelig onleesbaar geworden opschrift. In de rechter benedenhoek een gedeeld wapen.
VIII Ingemetseld in de westelijke muur
zerk 424Δi
III Steen met resten van een 4-regelig opschrift.
VIII Ingemetseld in de westelijke muur.
zerk 425Δi
IV
705
VIII ® 705
zerk 426Δi
IV
743
VIII ® 743
zerk 427Δi
IV
729
VIII ® 729
zerk 428Δi
IV
749
VIII ® 749
zerk 429Δi
IV
736
VIII ® 736
zerk 430Δi
IV
765
VIII ® 765
zerk 431Δi
IV
(7?)62
VIII ® 762
zerk 432Δi
IV
734
VIII ® 734
BUITEN - ZUIDERZIJBEUK - Tweede travee vanuit het oosten
zerk 433Δi
I ® 28(?)
III Fragment met onsamenhangende resten van opschriften.
IV
° 162..
TYEN VAN
ROV
zerk 434Δi
I ® 362
III Fragment met onder de naam een huismerk
IV
ANNA POLS
zerk 435Δi
III Fragment met een 3-regelig opschrift.
IV
[IL
RIER
OVER BETUWE
SATE]RDACH DEN [3]
1652
[H]EINRICK NOET
VII Van Schevichaven 30. Hieruit ook de tussen [ ] geplaatste aanvullingen.
VIII Van Schevichaven heeft nog de gehele zerk, hoewel zeer afgesleten, aangetroffen in de kerk, en wel in het koor nabij het graf van Gerard Noodt.
zerk 436Δi
I ® 157
III Fragment met een 4-regelig opschrift en twee huismerken., waarvan een in de vorm van een anker.
IV
AERT SEEGERS
ENDE MARY
GERYDTS SYN
HVISVROWE
V Een huismerk heeft de vorm van een anker.
zerk 437Δi
III Fragment met 3-regelig opschrift.
IV
[G?]BERS
[B]EGRAAVEN
BER 1807
zerk 438Δi
III Fragment met een deel van een cartouche en van een aangrenzend medaillon.
zerk 439Δi
III Fragment met een deel van een cartouche met rol- en bandwerk en met een 5-regelig opschrift.
IV
UYN?)
TEMBDER
RAM
ROU
GUSTU
zerk 440Δi
I ® 460
III Fragment met een huismerk.
zerk 441Δi
III Fragment met eeen 4-regelig opschrift.
IV
[.........EN BEYERINCK
.......ERF DEN 19 AUGU: 1711
ENDE ANNA CATRYNA
VAN JUCHEN SIN HUIS]
VROUW STERFT
1702 DEN 22 SEPTEMBER
CATRINA BEYERINCK
STERFT DE 6 MAY 1719
VII Van Schevichaven 125.
VIII Van Schevichaven heeft de zerk, waarbij dit fragment behoorde, nog aangetroffen "in de ingang
tot de werkplaats ten zuiden van het orgel". Deze komt vermoedelijk ongeveer overeen met de ingang tot de huidige Zuiderkapel. De tussen [ ] geplaatste tekst is een aanvulling uit Van Schevichaven.
BUITEN - ZUIDERZIJBEUK - Derde travee vanuit het oosten
zerk 442Δi
III Fragment met een 3-regelig opschrift, een wapenschild met huismerk en daaronder een 1-regelig opschrift.
IV
ANNO 1636 DEN
AVGVSTVS STERF
MATTHIS IANSEN

[H?]ENDERICK IA
zerk 443Δi
III Fragment met een deel van een cartouche met een wapenschild.
V Gedeeld. I: een molenijzer. II: een huismerk.
zerk 444Δi
I ® 414 en ® 611
III Fragment met een 7-regelig opschrift.
IV
HIER LEIT BEGRAVEN
ITGEN RONDEN
STERFT DEN 12 IUNY
1623
MARY VAN UMMESEN
STERFT DEN 13 MAY
1625
zerk 445Δi
III Fragment met een onderstuk van een rechthoekig cartouche, waarin een 2-regelig slechts gedeeltelijk leesbaar opschrift.
IV
C(?)OE(?)0NDE(?)RS.....A
SIN..........
BUITEN - ZUIDERZIJBEUK - Vierde travee vanuit het oosten
zerk 446Δi
I ® 41
III Fragment met een 1-regelig opschrift met daaronder een wapenschild met een huismerk.
IV
PIETER STEENHOUWER
VII Van Schevichaven 117.
VIII In de tijd van Van Schevichaven lag de zerk in het westen van de zuiderzijbeuk.
zerk 447Δi
III Klein fragment met een vrijwel onleesbaar 2-regelig opschrift.
IV
Ricu v
e.......
zerk 448Δi
III Fragment met een verdiept ovaal en een 1-regelig opschrift. In het ovaal de afbeelding van een geplante boom.
IV
ANNO 1653 DEN 7 FEBR
zerk 449Δi
III fragment met een 1-regelig opschrift.
IV
H.D. BOERS
VII Van Schevichaven 27.
VIII In de tijd van Van Schevichaven lag de zerk in de noordelijke kooromgang.
BUITEN - NOORDERZIJBEUK - Eerste travee vanuit het westen
De drie fragmenten in deze travee, met de nummers 450-451, zijn uit en oogpunt van behoud overgebracht naar de derde straalkapel aan de noordzijde in de kerk.
zerk 450Δi
III Fragment met een 7-regelig opschrift.
IV
PRÆIVIMUS
REINERUS BOUWEN[S PETRI FILIUS ]
Θ 12 XBRIS 1632
SUSANNA ENGELBRE[CHT]
UXOR Θ 2 XBRIS 16[40]
PETRUS BOUWENS REINERI [FILIUS ]
Θ 3 VIIBRIS 1635
VII Van Schevichaven 124
VIII De zerk, waar dit fragment een deel van was, lag in de tijd van Van Schevichaven voor de ingang van de werkplaats.
zerk 451Δi
III Twee fragmenten van dezelfde zerk. De laatste zin van het eerste fragment sluit aan op de eerste zin van het tweede fragment. De letters van de opschriften opgevuld met lood.
IV
DEN IN - GANCK
ARNOLD KELFKEN S..
DE BURGMEISTER... ARNO..
ALIDA VAN HARWARDEN
BROEDER VAN NALEKE
<....>
GETROUT AEN WILEM
PETER VE..
KELFKENS DER
SCRETARIUS DES
KELFKEN ALIDA KE..
KELFKEN DER REGTEN
MOMBER DER VORSTEND.
EN MARI KELF
EN A° MDC
BUITEN - NOORDERZIJBEUK - Tweede travee vanuit het westen
zerk 452Δi
III Fragment met een 5-regelig opschrift.
IV
PETER MATISSE VAN HINSBERGH
STERFT DEN 30 IVLY 1625
ENDE ELISABE(?)YT VAN ERP SYN
HVYSVROUWE STERFT DEN
23 APRIL 1695
zerk 453Δi
III Fragment met een rechthoekig cartouche met een groteske kop en een 1-regelig opschrift.
IV
VAN SCHAIEK
VII Van Schevichaven 107
VIII In de tijd van Van Schevichaven lag de zerk in het westelijk einde van de zuiderzijbeuk.
zerk 454Δi
III Fragment met een 4-regelig opschrift.
IV
[I]OHAN VAN DAERNEN
BURCH DEN OUDEN IS
[G]ESTORVEN DEN 7
JANUARI 1620
VII Van Schevichaven 219.
VIII In de tijd van Van Schevichaven lag de zerk in de noordelijke zijbeuk.
BUITEN - NOORDERZIJBEUK - Derde travee vanuit het westen
zerk 455Δi
III Fragment met een gedeeld wapenschild en een onleesbaar jaartal.
zerk 456Δi
III Fragment met een ovaalvormige versiering, waarin een wapen met helmkleed helm met wrong en helmteken
V Drie ramskoppen
Helmteken: ramskop met hals.
zerk 457Δi
III Fragment met een 4-regelig opschrift.
IV
IANUS HE
ADVERSAE TER
FORTUNAE PA
MELIOREM VIT
zerk 458Δi
I ® 714
III Fragment met een 2-regelig opschrift.
IV
W..........
MULLER
VII Van Schevichaven 31
VIII In de tijd van Van Schevichaven lag de zerk in de noordelijke kooromgang.
zerk 459Δi
III Fragment met een 3-regelig en een 2-regelig opschrift.
IV
A° 1609 DE
STERFT WIN
BUIRGEMEIS

WILLEM VAN ECK
20 FEBRVARI
zerk 460Δi
III Fragment met een 4-regelig opschrift.
IV
A° 1624 DEN 4 IU
STERF PETERKEN VAN
KASTEREN HVISVROV
VAN DIRCK IORDEN
BUITEN - NOORDERZIJBEUK - Vierde travee vanuit het westen
zerk 461Δi
I ® 511(?)
III Fragment met een 4-regelig opschrift. Daaronder een huismerk met aan beide zijden een W.
IV
...............(vrijwel onleesbaar)
VAN AKEN
ANTONET
SIN HVISVROW
zerk 462Δi
III Fragment met een jaartal(?).
IV
(1?)665
zerk 463Δi
III Fragment met een jaartal en een huismerk.
IV
1629Rechts van het huismerk een W. Vermoedelijk heeft deze letter zich ook aan de beschadigde linkerzijde bevonden.
zerk 464Δi
III Fragment met een deel van een band met opschrift, waarvan slechts enkele letters herkenbaar zijn en een gotisch wapenschild
V Gedeeld. I: staande balken. II: lelie boven een object.
BUITEN - Oostelijke zijbeuk van het noordertransept
zerk 465Δi
III Kleine memoriesteen met een 3-regelig opschrift, ingemetseld in de buitenmuur.
IV
Godken Ians ende
Anna hoer dochter
1556
VII Van Schevichaven 233.
koor 1 · omgang 66 · zuid 240 · midden 300 · noord 316 · buiten 417 · depot 466 · namen
Depot Museum Het Valkhof
zerk 466Δi
III Fragment met een wapenschild, waarin een huismerk.
VIII Verworven in 1979. In de jaren zestig tijdens de restauratie van de kerk aangetroffen in puinmateriaal.
Namenindex

A · Aarsen · Abels · Adams · Agenaar · Aken · Aldenhoven · Andelst · Aneveld · Anholt · Appeltern · Arens · Arnhem · B · Baccart · Baden · Bakker 2 · Balveren · Bannet · Batenburg 2 · Beekman 2 3 4 5 · Beier 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 · Beierink · Bel · Bemmel · Berg 2 3 4 · Bergsom 2 · Beringen · Berk · Berkhof · Berns 2 · Betouw 2 3 4 5 6 7 · Beuningen · Bever 2 · Biesmans 2 3 · Bles · Blokhout · Bocholt 2 · Boels · Boenhof 2 · Boers · Bois · Bon · Boonders · Bor 2 · Bors · Bos · Bourbon · Bouten · Bouwens 2 3 4 · Braam · Brakel · Brandius · Brans · Bree · Bremen · Breul · Broekhuizen 2 · Bronkhorst · Brun · Brussel 2 · Buil 2 · Buis 2 3 4 5 6 7 8 · Buitenhuis · Buren 2 · Burgers · C · Call · Ceulenberg 2 · Coen · Coenders · Coenen 2 · Coerman · Coets · Cools · Cornelis 2 · Corte · Couburg · Cremer · Crijnen · Crucius · Crutenmaker · Cruy · Cuijk 2 · D · Daal · Daniels · Darmel · Degener · Deliss · Demmeltraat · Denis · Deriks · Desmare · Diebers · Dieden · Diepenveen · Doesburg · Doet · Donker · Doorn · Doornen · Doornenburg 2 3 · Doornik · Dorst · Driessen 2 · Druif · Druten · Duren 2 3 · E · Eck 2 · Ee · Eil · Eilink · Eimeren · Elden · Ellecom · Elsbroek · Elsenbroek · Elswijk 2 3 · Emmerik 2 · Emons · Engelbarts · Engelbrecht · Erp · Ertpagen · Eswilder · Evers · F · Fagel · Franken · Fransen · G · Gagel · Gaymans · Gent 2 3 4 · Gerrits 2 3 · Gijsbers · Goor · Goris 2 · Graaf · Greve · Grevelaar 2 3 · Grevenbrochs · Grob · Grobben · Gruy · Gurdt · H · Haaften 2 · Haan 2 · Haard 2 · Haasteren · Hagenaar · Halfman · Hansen 2 · Haps 2 · Harnasmaker · Harting 2 3 · Hartman · Hedding · Heerenberg · Heerewaarden 2 3 4 5 · Heeven · Heggen · Heiden · Heimerikx 2 · Heisen 2 3 · Heller · Hendriks 2 3 4 5 6 · Hengel · Hengst 2 · Henstum · Hermans · Heteren · Heukelom 2 3 · Heuvel 2 3 4 5 · Heuven · Hildburghausen · Hinsberg 2 · Hoeimaker 2 · Hoen · Hoeven · Hogers · Hommersum 2 · Hoof · Hoofts · Hornfort · Huest · Hufts · Huibers 2 · Hukmaat · Hulken · Hulst · Hussel · I · IJsseldijk 2 3 · Ingenhagen · Ingenool · J · Jacobs 2 3 · Jansen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 · Jeger 2 · Jelissen · Jong 2 · Jordan 2 · Josselet 2 · Juchen · K · Kaasberg · Kampen · Kanis 2 3 4 5 · Keer · Kelfken 2 3 4 · Kempen · Kerkman · Kessel · Kesteren 2 · Kettel · Kievit · Kinder · Klarenbeek · Klerk · Kloet · Klute · Kniphuizen · Knipping 2 3 4 · Knuttel · Kolenbrander · Korte · Koudweer · Kousenburg · Kraaiveld · Kraak · Krakrug · Kremer · Krijns · Kruisen · Kuipers 2 3 · Kuiten · L · Laken · Lambregs · Lamers 2 3 · Langen · Langeraat · Langeveld 2 · Lebrun · Leeuw · Leeuwens · Leevoldiger · Leidekker · Lemmens · Lent · Lesier 2 · Linden 2 3 4 · Lindenhout · Loefs 2 · Loenen · Loon 2 3 · Lossert 2 3 · M · Man · Melsen · Merkes · Metz · Mist · Moldijk 2 · Moltzer · Momma · Mondekens · Montens · Mook 2 · Moorees · Moring · Mulicom 2 3 · Muller · Munnik · Munster · N · Nassau · Nijborger 2 · Nijdeken · Nonnenberg · Noodt 2 3 4 5 · Noten · Noyen 2 · Nuis · O · Oesenborg 2 3 · Omeling · Ommersom 2 · Onderen · Ophuizen · Oppenheim 2 · Organist · Otten 2 · Oyen · P · Paessen · Palmers 2 3 · Panhuis · Paulus 2 · Pauwels · Pell 2 · Pels · Persingen · Peters 2 · Planta · Poesten · Pollen · Pols · Ponts · Pothuizen · Prinsen · Puin · Put · Q · Quack · R · Raat · Ram · Rampers · Randwijk 2 3 · Rees · Remeis · Rensen 2 3 · Repelius · Rerinks · Rijke · Rijnders 2 3 4 5 · Rijswijk 2 3 · Ringelsfort · Roelofs 2 · Roest 2 3 · Ronde 2 · Rooi · Roorda · Roukens 2 3 4 5 · Rouspoet · Rutgers 2 · S · Saksen · Sam · Sanders · Schaijk · Scheers 2 3 4 · Scheiffert · Schevichaven · Schillink · Schipper · Schoenmaker · Scholten 2 3 · Schonk · Schorenburg · Schut 2 · Schuurman · Scriver · Seehosen · Seerenberg · Segers 2 3 · Seller · Seventer · Siegen · Singendonk 2 · Slingevoet · Slot · Sluisken · Smetius 2 3 4 · Smits 2 3 4 5 · Snab · Snoeks · Spek · Splinterus · Stapelen · Steenhof · Steenhouwer · Steenwijk · Stegen 2 · Stenverden · Steprai · Stevens · Stigman · Stips · Stralen · Sweers · T · Tap · Taxis · Terhorst · Terlet · Terstege 2 · Tiel · Tijssen 2 · Tillemans 2 · Toelaar 2 · Tollekens · Touman 2 · Trecht · Triest 2 · Tros · U · Uden · Ummesen · Urmond 2 · Uwens 2 3 4 · V · Vaak · Valkenburg 2 · Vasterik · Veld 2 · Venlo · Verheyen 2 3 4 5 · Verkuil · Vermasen · Vermeer · Vermeulen 2 3 4 5 · Verspijk 2 · Verstegen · Verwoerd 2 · Victors · Viersen · Visser 2 · Voort 2 · Vos 2 · Vrient 2 · Vrijman · Vuur · W · Waard · Wachtendonk 2 · Wal · Waldeck · Walravens · Wanroy 2 · Water 2 · Wees · Weierstraat · Weis · Welderen 2 · Well · Wels · Wely · Wemmers · Wenkens · Wessels · West · Wevering · Wichers 2 3 4 · Wijchen 2 · Wijers · Wijk · Wijntgens · Wijs · Willems 2 · Winter · Wolf · Wolfsen · Wuist · Z · Zand · Zantvoort 2 · Zutphen
Opmerkingen
Zerknummering:
extra nummers zijn 17b 38a 54a en 118b.

Literatuur:
De lijst verwijst naar Van Schevichaven en Muschart, waarmee bedoeld zullen zijn:
-H.D.J. van Schevichaven (of Jos. Kleijntjens s.j.) - Grafschriften in de Stephanuskek te Nijmegen (1912), Worldcat 64873661, Overdruk Genealogische en Heraldische Bladen no7 1912.
-R.T. Muschart - Grafzerken en grafmonumenten in de Groote- of St. Stevenskerk te Nymegen (1936, beschreven 1931), Worldcat 866124374, Overdruk Gelre 1936 p229-334.

Over de auteur van eerstgenoemd werk is onduidelijkheid.
De uitgave van Muschart noemt in het voorwoord een eerdere beschrijving "door den gemeente-archivaris H.D.J. van Schevichaven in de Genealogische en Heraldische Bladen, jg. 1912, blz. 65 en vlg. Deze publicatie echter is compleet noch nauwkeurig, terwijl de wapenbeschrijvingen ontbreken. Wel zijn deze te vinden in een handschrift op het Gemeentearchief te Nymegen van de hand van denzelfden auteur, dat echter niet gepubliceerd is."
De gedrukte uitgave van 1912 staat echter op naam van Jos. Kleijntjens. Heeft die geput uit een manuscript van Van Schevichaven?

Mark van Loon, mei 2016

terug naar E-boek

Reactie 0:

Redactie, 23-05-2016: E-boek Grafzerken in de Stevenskerk
Reactie 0:

Redactie, 27-05-2016: Grafzerken: namenindex toegevoegd
Reactie 1:

Koos Willemse, 04-06-2016: Het werk van H.D.J. van Schevichaven waarnaar verwezen wordt is "Grafschriften, Familiewapens en Gilde-tekens in de S. Stevenskerk" uit 1893 (handgeschreven met tekeningen). Kleijntjens heeft de teksten uit dit werk in 1912 gepubliceerd.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: