Nimmegen 1585terug

Collectie: Mark van Loon

Nederlandtsche Gheschiedenisse ende figuerlijcke Afbeeldinghe,
Onder Philips II. Gouvernerende Parma, ende de Heeren Staten.


Op Fol. 509 staat deze prent, genummerd 176 14x17cm
Op de achterkant, Fol. 510, staat o.a. een deel van de afgebeelde schermutselingen beschreven:

1585 [... in dienst van Maurits heeft] de Grave van Meurs een groot deel Ruyteren ende Soldaeten in de Betau gebrocht / ende in de Dorperen naest by Niemeghen ghelogiert / ende hy heeft in November een stercke Schanse ghemaeckt op den cant van de Wale / recht tegen over de Stadt / welcke nae der handt ghenoemt is gheworden Knodsenborgh, ende hy heeft enighe Oorloch-schepen op den stroom gheleyt / om de passagie te becommeren. UUt dit Fort heeft de Grave van Meurs met ettelijcke grove stucken dapper in de Stadt laten schieten / de huysen leelijck schendende: Oock liet hy vuyr-ballen in de Stadt schieten / meynende de Borghers door hare schade tot overgheven der Stadt te dwinghen / maer die van binnen hebben alle neersticheyt ghedaen om stracx den brandt te lesschen / alsoo datter maer twee huysen afghebrandt en zijn. Overmits de Riviere voor de Stadt seer breedt is / so en conde de Moriter ofte het vuyr-stuck het vuyr niet diepe ghenoech in de Stadt werpen. De Heere van Haultepenne heeft met der haeste een deel schepen / schuyten / en punten ghemaeckt ende by een ghebracht / met de welcke hy ontrent ses duysent Man / soo te voet als te peerde / over de Riviere in de Betuwe ghebracht heeft / der Staten schepen doende af-drijven.
De rest ontbreekt. Kennelijk bestormen ze het fort en verjagen de Staatse soldaten.


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: