Nimmegen 1591terug

Collecties: Mark van Loon & J.J. Rotte

Nederlandtsche Gheschiedenisse ende figuerlijcke Afbeeldinghe,
Onder Philips II. Gouvernerende Parma, ende den Prince Mauritius.


Op Fol. 599 staat deze prent, genummerd 206 14x16cm
Op de achterkant, Fol. 600, staat o.a. een deel van de afgebeelde schermutselingen beschreven:

1591 [... Maurits] Te Arnhem ghecomen zijnde / heeft [...] een Scheepsbrugghe aldaer over den Rijn doen legghen / ende [...] is met ettelijcke Vaenen Ruyteren uyt-gereden / tot den vyandt aen. Nae by den vyandt ghecomen zijnde / heeft hy twee Vaenen Ruyteren voor uyt ghesonden / om het velt te ondecken / ende den vyandt te gaen besichtighen / ende uyt te locken: Midler wijle hadde sijn Excellentie een embuscade ofte hinder-laghe in drooge grachten ghemaeckt [...]. Den vyandt Graef Maurits Ruyteren vernemende / is met vijf Vaenen Ruyteren haer aen ghevallen: Prins Maurits Ruyteren deden (gelijck haer bevolen was) een weynich teghen-weere / op dat den vyandt niet mercken en soude dat het ghemaeckt spel was / maer stracx keerden sy den rugghe ende gaven haer op de vlucht / ende wierden van den vyandt soo wijdt vervolcht tot dat sy de embuscade ofte hinder-laghe ghepasseert waren. Doe keerden sijn Excellentie Ruyteren weder te rugghe / ende boden haren vyandt het hooft / ende midts dien brack de hinder-laghte los / ende vielen den Spaenjaert van alle canten so dapper aen / dat stracx al des vyandts Ruyteren gheslaghen / ghevangen / ende op de vlucht ghebracht wierden. [...] De Prince van Parma heeft dit schendelijck verlies sijnes volcx voor sijn ooghen moeten sien / ende en condese niet helpen / want hy / ende sijnen Sone Raynutius Farnese (die even doe ter tijt uyt Italien gecomen was om sijnen Vader te besoecken) laghen op het Valckenhof / ende saghen het ghevecht aen. [...]

Van ditzelfde tafereel bestaat nog een prent, kennelijk stond de ene model voor de andere.
Welke is de oudste?


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: