Mioulet

Glas in lood, A. (Adriaan) Mioulet

Collectie: Henk Kersten

Heeft u herinneringen bij dit item? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd naar uw verhaal.

Dit kleurrijke glas-in-loodraam met een afmeting van 94 x 84 cm, is van Nijmeegse makelij. Links onder is namelijk de signatuur van A. Mioulet, Nijmegen, zichtbaar. Aan het begin van de 20-ste eeuw was Adriaan Mioulet voorzitter van de vereniging "In Consten een", een soort kunstenaarscollectief waar o.a. Eugène Lucker deel van uitmaakte. Zélf was Adriaan een glas-in-lood zetter die op tentoonstellingen van "In Consten één" zijn eigen werk exposeerde.

De eerste vermelding van A. Mioulet komen we tegen in dagblad de Gelderlander uit 1905. Daarin wordt melding gemaakt van een lezing door het lid A. Mioulet.

Twee jaar later, in 1907, houdt de vereniging "In Consten één" wederom een lezing waarvoor de introductiekaarten o.a. bij A. Mioulet afgehaald kunnen worden. Hij woont dan aan de Barbarossastraat.

In augustus 1908 houdt de vereniging een tentoonstelling in de schouwburg van Nijmegen. Eugène Lucker is dan het verenigingslid met de meest in het oog lopende kunstwerken. Ook Adriaan Mioulet, die inmiddels voorzitter van de vereniging is geworden, laat zijn werken, waaronder tekeningen, schilderijen en glas in lood stukken zien. Andere schilderij-exposanten waren J. van Vucht-Tijssen, J.A. van der Wulp, H. Kolk, J. van Duuren en C. van Koolwijk. Ook was er o.a. boetseerwerk te zien van Mej. A. Perk.

Volgens het adresboek van 1912 woont A. Mioulet (glas in loodzetter) op Graafsche dwarsstraat 23. 
Volgens het adresboek van 1928 woont de Wed. A. Mioulet (geboren H.J.E. Perk) op Lombokstraat 20. We kunnen dus gevoeglijk vaststellen dat deze twee exposanten van "In Consten één" getrouwd zijn.

Adriaan Mioulet, geboren te Batavia als zoon van Charles en Johanna Geertruida Catharina Albrecht, overlijdt 26-12-1922 te Nijmegen 43 jaar oud. (Bron: wiewaswie.nl)

De Gelderlander geeft in 1941 de ondertrouw van J(ohann) C(harles) Mioulet (19 jaar), schokkervisser met een T.C. Frank (21 jaar).

Johann Charles Mioulet, geboren 25-04-1922 te Davos (Zwitserland) als zoon van Adriaan en Henriette Perk, adres Lombokstraat 20 te Nijmegen, overlijdt 09-04-1944 in concentratiekamp Buchenwald. (Bron: www.wiewaswie.nl, zie ook www.oorlogsdodennijmegen.nl)

Met betrekking tot het getoonde glas in lood raam  is de vraag interessant of het ergens in een Nijmeegs pand heeft gezeten. Dit wordt onderzocht via de vorige eigenaar van het raam.

Reactie 1:

Rob Essers, 05-06-2009: Adriaan Mioulet (Batavia 4 mei 1879 - Nijmegen 26 december 1922), van beroep rubberplanter tabaksplanter, trad op 14 juni 1917 in 's-Gravenhage in het huwelijk met Henriette Jacqueline Elise Perk, geboren in 's-Gravenhage op 15 april 1883.
Het lijkt mij niet aannemelijk dat de Wed. A. Mioulet (geboren H.J.E. Perk) dezelfde persoon is als Mej. A. Perk in het krantenbericht uit 1908.
Adriaan Mioulet overleed acht maanden na de geboorte van zijn zoon Johann Charles Mioulet (Davos 25 april 1922 - Weimar-Buchenwald 9 april 1944) op 43-jarige leeftijd.
Zijn zoon die slechts 21 jaar oud werd, is zonder aanvullende informatie te vinden op www.joodsmonument.nl.
Over T.C. Frank met wie hij in 1941 in ondertrouw ging, heb ik helemaal niets kunnen vinden.

Reactie 2:

E. van der Most, 03-05-2011: Over Adriaan Mioulet heb ik een paar aanvullende gegevens gevonden.
De fayence- en tegelfabriek Amphora verzorgde in augustus 1908 een presentatie van haar producten tijdens de tentoonstelling “In Consten Een”, in de schouwburg van de Nijmegen, zoals blijkt uit een krantenbericht in "De Gelderlander" van 14-08-1908.
Adriaan Mioulet was bij Amphora betrokken in de periode rond 1908 (zie Jaarverslag 1908 Arti et Industriae). Hij wordt als ontwerper genoemd in het artikel van Arti et Industriae, echter zonder vermelding van zijn voorletter. Uit het feit dat Amphora (volgens het artikel in De Gelderlander) in 1908 participeerde in een tentoonstelling bij “In Consten Een” (waar Mioulet voorzitter van was) mogen we er van uitgaan dat het hier dezelfde persoon betreft. Of Adriaan Mioulet ook daadwerkelijk in Oegstgeest heeft gewerkt, of alleen ontwerpen aanleverde is nog niet zeker. Hierbij een afbeelding van een vaasje van Amphora met opschrift "ontwerp Mioulet".
E. van der Most, Gouda

  

Reactie 3:

Rob Essers, 07-09-2013: Inmiddels heb ik de levensloop van Adriaan Mioulet (1879-1922) voor een groot deel kunnen reconstrueren:

Adriaan Mioulet (1879-1922)
ouders
Charles Mioulet (Rotterdam 16 mei 1837 – Paja-Combo, West-Sumatra 1 december 1882), zoon van Antoine Daniel Jean Mioulet en Jeannette Paulet (Pollé), was op 16 januari 1862 in Batavia getrouwd met Geertruida Henriette Catharina Albrecht (Batavia 28 februari 1840 – ’s-Gravenhage 22 december 1916), dochter van Jan Henderik Albrecht en Johanna Geertruida Mackaij. De eerste zeven kinderen werden in de periode 1862-1876 geboren in Besoeki, Malang, Soerabaja en Fort de Kock.

In 1877 had het Departement van Oorlog aan de officier eerste klasse der gezondheid C. Mioulet een tweejarig verlof naar Nederland verleend wegens ziekte. Het gezin was op 1 mei 1877 met zeven kinderen uit Batavia vertrokken. Op 22 maart 1879 keerden zij met drie kinderen terug naar Nederlands-Indië met de s.s. “Koning der Nederlanden”.

Sumatra
Adriaan werd op 4 mei 1879 in Batavia op Java geboren. Zijn moeder moet hoogzwanger geweest zijn toen zij Nederland verliet. In augustus van dat jaar werd zijn vader bevorderd tot dirigerend officier van gezondheid tweede klasse en overgeplaatst van Atjeh naar Padang. Eind 1882 verliet hij Padang om elders te herstellen, maar hij overleed op 1 december 1882 in Paja-Combo.

Het huis aan het Plein van Rome in Padang dat bewoond werd door de weduwe, werd reeds op 21 december 1882 te huur aangeboden. Op 5 januari 1883 werd de inboedel verkocht en op 25 januari kwam de weduwe Mioulet met twee kinderen aan in Batavia. Het ligt voor de hand dat het hierbij gaat om de twee jongste kinderen: Adriaan en zijn zusje Marie Wilhelmine Mioulet (*Fort de Kock, West-Sumatra 4 juli 1876). Eind mei bevonden de wed. J. G. H. C. Mioulet, geb. Albrecht en 2 kind., zich aan boord van het s.s. “Drenthe” op reis van Java naar Rotterdam.

Nederland
Amper vier jaar oud kwam Adriaan in 1883 voor het eerst in Nederland aan. Vermoedelijk vestigde de weduwe met de twee kinderen zich ’s-Gravenhage.
In het Algemeen Handelsblad van 9 mei 1891 stond een bericht over de uitreiking van prijzen aan leerlingen der Academie voor Beeldende Kunsten aldaar. Voor de Theoretische vakken (stilleven) werd op 6 mei de bronzen academiemedaille toegekend aan onder meer A. Mioulet. Het is aannemelijk dat het hier de 12-jarige Adriaan betreft en niet zijn oudere broer August Mioulet (Benkoelen, Sumatra 22 november 1868 – ’s-Gravenhage 4 augustus. 1931), die in Nederlands-Indië carrière zou maken als opzichter en architect bij de Waterstaat en ’s Land Burgerlijke Openbare Werken.

In 1901 nam A. Miolet uit ’s-Gravenhage deel aan de examens voor de akten tekenen middelbaar onderwijs die op 16 augustus begonnen en op 21 september eindigden. Van de 63 kandidaten behaalden 22 het diploma. Adriaan behaalde akte M1 (handteekenen en de perspectief). Bij de zelfde examens behaalde E.J.F. Lücker uit Roemond akte M2 (rechtlijnig teekenen en de perspectief). Eugène Joseph Frans Lücker (Roermond 9 juli 1876 – Nijmegen 30 mei 1943), vestigde zich een paar jaar later in Nijmegen. Naar hem is de Eugène Lückerstraat genoemd.

Nijmegen
Op 14 mei 1902 verhuisde Adriaan Mioulet voor de eerste keer vanuit ’s-Gravenhage naar Nijmegen. Hij vestigde zich op het adres Hertogstraat 41. Op 30 oktober keerde hij terug naar ‘s-Gravenhage. Een jaar later woonde hij weer korte tijd op het adres Hertogstraat 41, maar op 1 december 1903 vertrok hij naar Elst. Op 14 oktober 1904 verhuisde hij voor de derde maal vanuit ’s-Gravenhage naar Nijmegen. Vanaf 27 oktober 1904 woonde hij op het adres Barbarossatraat 93a (vanaf ca 1933: nummer 38). In het adresboek van 1905 stond achter zijn naam: teekenaar.

Op vrijdag 17 maart 1905 hield het lid A. Mioulet bij de vergadering van de vereniging “In Consten Een” in het verenigingslokaal Bagijnenstraat 32 een lezing over “Schoonheidszin”. Deze Nijmeegse kunstenaarsvereniging was in 1904 opgericht. Doel was “hare leden onderling te ontwikkelen op het gebied van kunstnijverheid en beeldende kunsten, zich oefenen in het spreken en het aaneensluiten van beoefenaars van de aanverwante kunsten”.

In Leeuwarden werd op 17 mei 1905 door notaris mr. A. van Giffen een collectie van schilderijen en aquarellen van oude en nieuwe meesters publiek verkocht. Naast A. Koekoek en H. W. Mesdag werd ook A. Mioulet genoemd. Op 22 november van dat jaar werden door dezelfde notaris nogmaals werken van onder meer A. Mioulet verkocht.

Uit het adresboek van 1907 blijkt dat A. Mioulet inmiddels verhuisd was naar Hugo de Grootstraat 69 (vanaf ca. 1908: nummer 9). Lang heeft hij op dit adres niet gewoond. In het adresboek 1908 staat het adres Vondelstraat 32.

Bij de tentoonstelling van “In Consten Een” in 1907 waren verschillende schilderijen van Lücker en Miolet te zien. In een krantenbericht over de jaarlijkse tentoonstelling in 1908 werd in de aandacht gevestigd op “de bouwkundige tekeningen (...) van de heer A. W. Jans en de mooie staaltjes van glas in lood, van den heer A. Mioulet” (De Gelderlander van 9 augustus 1908). Anthonie Wouter Jansz (Haarlemmerliede en Spaarnwoude 19 mei 1879 – Voorburg 18 november 1959) zou later als architect worden belast met de herbouw van de St. Stevenstoren die op 9 juli 1955 aan het gemeentebestuur overgedragen werd.

Naast ontwerpen voor glas in lood waren van A. Mioulet bij de tentoonstelling in 1908 ook verschillende studies en schetsen te zien. In 1909 werd zijn bijdrage aan de tentoonstelling als volgt omschreven: “Ook van den heer A. Mioulet zijn er een paar zeer verdienstelijke landschapjes ‘Plas op de heide’ en ‘Aan de Broeksloot’, waarvan vooral het laatste uitmunt door verzorgde afwerking.” (De Gelderlander, 19 augustus 1909)

In het najaar van 1909 verschenen enkele advertenties waaruit blijkt dat hij samen met J. van Vugt Tijssen een Studie-Atelier in Schilderen, Boetseren en Teekenen voor dames en heeren was begonnen.


Bron: RAN De Gelderlander 16-09-1910 p4

Naar Jan van Vucht Tijssen (Nijmegen 5 september 1884 – Nijmegen 20 november 1970) is in 1992 de Jan van Vucht Tijssenstraat vernoemd, maar de geplande straat is niet aangelegd en het besluit weer snel ingetrokken.

In het adresboek van 1910-1911 was teekenaar vervangen door glas in lood zetter en in het adresboek van 1912-1913 was het adres gewijzigd in Graafse dwarsstraat 23. Dit is het laatste adresboek waarin hij vermeld stond.

Sumatra
Op 26 oktober 1912 vertrok hij met de s.s. “Grotius” van Amsterdam naar Batavia om in Nederlands- Indië een nieuwe carrière als tabaksplanter te beginnen. Op de passagierlijst stond ook Ch. M. Mouilet. Het betreft hier vrijwel zeker een oudere broer. Ch. M. Mouilet. (Benkoelen, Sumatra 2 juni 1866 – Pematang Siantar 8 april 1951) woonde vrijwel zijn hele leven in Deli en was onder meer assistent en administrateur bij verschillende tabaksmaatschappijen (o.a. de Amsterdam-Deli-Compagnie en de Amsterdam- Serdang Tabak Maatschappij).

Op 16 juni 1917 trouwde Adriaan Mioulet met Henriette Jacqueline Elise Perk (’s-Gravenhage 15 april 1883 – ’s-Gravenhage 24 oktober 1969), dochter van Johannes Jacobus Perk en Marie Elisabeth Bühlman. Het betrof hier een huwelijk “met de handschoen”. De 34-jarige bruid bevond zich in ’s-Gravenhage en de 37-jarige bruidegom in Titian Oerat (Perbaoengan), S.O.K (= Sumatra Oostkust).


Bron: KB Nieuwe Rotterdamsche Courant 14-06-1917

De gemachtigde van de bruidegom was Jan Hendrik Albert Albrecht (Batavia 12 juni 1851 – Nijmegen 7 januari 1925), een broer van zijn moeder die sinds 1915 in Nijmegen woonde. De echtgenote had blijkbaar geen haast om zich bij haar man te voegen. Pas in januari 1918 vertrok zij met het s.s. “Nieuw Amsterdam” naar Nederlands-Indië. Haar verblijf daar was van relatief korte duur.

Nederland
Op 18 mei 1921 vertrokken A. Mioulet en echtgenote met het s.s. “Koningin der Nederlanden” van Batavia naar Amsterdam. Zijn broer A. Mioulet was op 3 april 1921 met de s.s. “Kawi” uit Batavia in Rotterdam aangekomen. Waar het echtpaar Mioulet-Perk zich in 1921 vestigde, is niet duidelijk. Een feit is dat hun zoon Johan Charles Mioulet (Davos 25 april 1922 – Buchenwald, Weimar 9 april 1944) in Zwitserland werd geboren.

Het geluk was van korte duur. Adriaan Mioulet overleed acht maanden na de geboorte van zijn zoon op 26 december 1922 in het Wilhelmina-Ziekenhuis in Nijmegen. Hij werd op 29 december begraven op de begraafplaats Rustoord.
De weduwe woonde achtereenvolgens op de adressen Groesbeekse weg 124, Hatertseweg 19 (waar Jan Hendrik Albert Albrecht de laatste jaren van zijn leven woonde) en vanaf ca. 1927 op het adres Lombokstraat 20.

zoon
In de periode van 25 tot en met 31 oktober 1941 gingen J. C. Mioulet, schokker-visscher, 19 j. en T.C. Frank, z.b., 21 j. beiden alhier, in ondertrouw (De Gelderlander, 3 november 1941). Theodora Catharina Frank (*Nijmegen 11 september 1920) was de dochter van Petrus Frank en Dina Ensink. Haar vader was een van de sigarenfabrikanten van de Fa. Frank en Ensink. In 1923 liet deze firma een sigarenfabriek bouwen in de van Somerenstraat; zie gevelsteen Van Somerenstraat 50. Tot een huwelijk met 21-jarige Theodora Catharina Frank is het niet gekomen.

Op 4 maart 1942 trouwde Johan Charles Mioulet in Amsterdam met de 47-jarige Mathilde Marie Rieger (*Regensburg 26 december 1894). Haar eerste echtgenoot was in 1923 na een huwelijk van elf maanden overleden. In 1940 was zij na ruim 15 jaar gescheiden van haar tweede echtenoot. Het echtpaar Mioulet-Rieger vestigde zich in Nijmegen. Mogelijk is zij op het adres Lombokstraat 20 bij haar 11 jaar oudere schoonmoeder Henriette Jacqueline Elise Mioulet-Perk ingetrokken.

Johan Charles Mioulet overleed op 9 mei 1944 op 21-jarige leeftijd in het concentratiekamp Buchenwald. Volgens de Sterbeurkunde uit Weimar d.d. 31 mei 1946 was hij Schlosser. Van zijn echtenote met wie hij twee jaar en twee maanden getrouwd was, werd lange tijd aangenomen dat ook zij de Tweede Wereldoorlog niet had overleefd. De weduwe Mioulet-Rieger zou echter op 11 oktober 1955 in Amsterdam hertrouwen en zich in Hilversum vestigen. Haar vierde huwelijk eindigde binnen twee jaar door het overlijden van haar echtgenoot.

weduwe
In De Gelderlander van 10 april 1945 stond een oproep van de door de Militaire Commissaris van de Provincie Gelderland aangestelde beheerder van het vermogen van Mevrouw MIOULET-Perk gewoond hebbende Lombokstraat No. 20, Nijmegen. Allen die iets van haar te vorderen hadden of aan haar verschuldigd waren, werden verzocht zich te melden.

Uit het adresboek van 1948 blijkt dat zij de oorlog overleefd had en inmiddels op het adres Berg en Dalseweg 344 woonde. Enkele jaren later zou zij naar ’s-Gravenhage verhuizen waar zij op 28 oktober 1969 op 86-jarige leeftijd overleed. Zij is bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats Rustoord.

Rob Essers
7 september 2013
Reactie 4:

Paul Houben, 28-04-2015: Dank voor de heldere analyse. Mijn vraag is of er buiten de vaas en het raam meer van zijn oeuvre bewaard is?
Ik heb een vlakornament uit de Straalmanstraat dat qua kleur en lijnvoering wel overeenkomsten vertoont met de vaas.
Zat Mioulet op enige manier in het circuit van weduwen Keulemans die op Barbarossastraat 137 zaten en de eigenaressen waren van bedoeld pand? Of was er een relatie met Frederica Schlimmer, bewoonster van dat pand en broer van J.W. Schlimmer, directeur van Borsumij te Surabaya.
Tenslotte heeft Mioulet getekend voor J.J.B.V. Bouvy Dordrecht, filiaal van Welderenstraat, met vader Bouvy op Straalmanstraat 13 naar ik begreep?
Heeft hij misschien mee getekend aan de voorbeeldcatalogus van Bouvy?
Elke aanwijzing zou nuttig zijn.
Reactie 5:

Rob Essers, 28-04-2015: Caroline Johanne Frederice Elisabeth Schlimmer (weduwe van G. Oostergetel) was een volle nicht van Agathe Eleonore Schlimmer (1857-1943), de moeder van de kunstschilder en graficus Jan van Vucht Tijssen (1884-1970). Adriaan Mioulet en Jan van Vucht Tijssen kenden elkaar in ieder geval.

In of omstreeks 1903-1905 woonde de weduwe Oostergetel-Schlimmer op het adres Barbarossastraat 84 en/of 86. Daarna verhuisde zij naar Straalmanstraat 16. Ook oudste zuster Catharina Suzanna Philippina Schlimmer, de echtgenote en later weduwe van H.D. Hissink, heeft op het adres Straalmanstraat 16 gewoond.

In de periode 1903-1908 woonde de jongste zuster Reinou Jaqueline Wilhelmina Schlimmer (weduwe Meijjes-Schlimmer) op het adres Barbarossastraat 131. Zij verhuisde in 1908 naar St. Annastraat 153 en hertrouwde in 1913 met H.C. van Nispen. De volgende bewoner van het nog bestaande pand in de Barbarossastraat dat tegenwoordig huisnummer 20 heeft, was de schilder Jan Toorop (1858-1928).

De gezusters Schlimmer kunnen Adriaan Mioulet hebben leren kennen via hun achterneef Jan van Vucht Tijssen, maar ook als buurtbewoner of bij de lezingen van de vereniging "In Consten Een".
Reactie 6:

Harrie Blankers, 08-06-2019: Ik was aan het zoeken naar de maker van onze glas in lood ramen, toen kwam ik op deze site terecht. Wij wonen in Helmond in een oud pand dat in 1905 gebouwd is.
De eerste 2 grote ramen zijn mooi geworden na het restaureren (door Geert Kooijmans uit Lieshout). We hebben ze in thermopane laten zetten voor het behoud van de ramen. Vandaag zijn de grotere ramen van beneden eruit gehaald waarop ook de signatie staat van Mioulet op staat. (foto met tape op de ramen).

Reactie 7:

Dorien Pronk-Larive, 08-05-2021: Ik ben op zoek naar de juiste geboorte- en overlijdensdata van Charles Mioulet. In brieven uit 1918 wordt hij nog genoemd als "Oom Charles" in Deli waar Oscar en Haymo Maier zijn geboren.

Charles Mioulet, hoofdadministrateur Tabaks Cultuur Mij. Deli, was gehuwd met Johanna Geertruida Henriette Catharina Albrecht (1840-1917) en hun kinderen waren Jules Mioulet (1867-1914) en Adriaan Mioulet (1879-1922).
Charles begon na zijn pensionering een kleine onderneming (vruchtbomen, pluimvee, koeien, koffie) in Hoeta Iling op Sumatra. Oscar Maier en Haymo Maier waren geregelde gasten in zijn huis.

Redactie: Rob Essers geeft deze datums in Reactie 3: Charles Mioulet (Rotterdam 16 mei 1837 – Paja-Combo, West-Sumatra 1 december 1882).
Reactie 8:

Dorien Pronk-Larive, 09-05-2021: Degene die ik zoek is de broer van Adriaan, zoals genoemd door Rob Essers in reactie 3, onder het kopje Sumatra (er zit alleen een typefout in de naam):
Op de passagierlijst stond ook Ch. M. Mouilet Het betreft hier vrijwel zeker een oudere broer. Ch. M. Mouilet. (Benkoelen, Sumatra 2 juni 1866 – Pematang Siantar 8 april 1951) woonde vrijwel zijn hele leven in Deli en was onder meer assistent en administrateur bij verschillende tabaksmaatschappijen (o.a. de Amsterdam-Deli-Compagnie en de Amsterdam- Serdang Tabak Maatschappij).
Reactie 9:

Rob Essers, 09-05-2021: @Dorien Pronk-Larive (reactie 7)
In het Bataviaasch Handelsblad van 9 december 1882 stond:
Op 1 dezer overleed te PAJAKOMBO mijn innig gelief­de echtgenoot C. MIOULET, dirigeerend officier van gezondheid der 2de klasse.
J. G. H. C. MIOULET,
geb. Albrecht.

PADANG, 5 December 1882.

Dat Charles Mioulet zijn na pensionering een kleine onderneming in Hoeta Iling op Sumatra begonnen is, strookt niet met de feiten. Hij was bij zijn dood op 45-jarige leeftijd nog officier van gezondheid.

Het echtpaar Mioulet-Albrecht had acht kinderen. "Oom Charles" was waarschijnlijk de oudste zoon Ch.M. Mioulet (Benkoelen, 2 juni 1866 – Pematang Siantar 8 april 1951). Hij was het derde kind. De Sumatra Post van 15 juli 1938 schreef over hem:
Ch. M. Mioulet.
VIJFTIG JAAR IN DELI.

Het zal 27 Juli vijftig jaar geleden zijn, dat de heer Ch. M. Mioulet voor het eerst voet op Delischen bodem zette.
De heer Mioulet, die thans reeds sedert tal van jaren op zijn eigen bedrijf Hoeta Iling in het Siantarsche woont, is assistent en administrateur geweest bij verschillende tabaksmaatschappijen ter Oostkust, o.a. de Amsterdam-Deli-Compagnie en de Amsterdam- Serdang Tabak Maatschappij.
In het bijzonder onder de oudere generatie van Deli planters heeft de heer Mioulet tal van vrienden en bekenden.

Zijn voornamen en de naam van zijn echtgenote heb ik niet kunnen achterhalen. Hij stierf op 84-jarige leeftijd. In de overlijdensadvertentie in het Het Nieuwsblad voor Sumatra van 10 april 1951 staan behalve de weduwe Mioulet ook Oscar en Antoine vermeld. Waarschijnlijk betreft het hier twee ongehuwde zonen.
Reactie 10:

Dorien Pronk-Larive, 10-05-2021: Hartelijk dank voor de aanvullingen. Charles M. Mioulet is dus een zoon van de Charles Mioulet die op zijn 45e is overleden. Oscar Maier is een neef van zijn moeders kant (Albrecht). Antoine ben ik nog niet op het spoor.
Reactie 11:

Paul Broekman, 10-05-2021: Er waren uit het huwelijk van Charles Mioulet met J.G.H.C. Albrecht drie kinderen met de naam Charles Michel:
Charles Michel, Pasoeroean, Malang op 23-12-1863 geboren.
Charles Michel, ook in Malang, geboren en gestorven op 23-12-1863. (Een tweeling!).
Charles Michel, geboren in Benkoelen op 2-6-1866.
Jules Mioulet, ook een van de 10 kinderen was KNIL-officier en bracht het tot luit-kol. Zijn bijnaam was ‘Jan Ollie’ (!) en hij kreeg de Atjeh medaille en de gouden medaille van Oranje Nassau. Toen hij gepensioneerd werd, bekleedde hij nog de functie van landrechter in Kendal.
De tien kinderen waren: Antoinette Jeane, de drie Charles Michels, Louise Hélène, August, Adriaan, Henri, Jules, Marie Wilhelmina.
De bron: roosjeroos.nl
Reactie 12:

Paul Broekman, 28-05-2021: aansluitend bij reactie 7 van Dorien Pronk-Larive.
Oscar Rudolf Maier met als bijnaam “Osje” was geboren op 8-10-1893; in Lahat (Lematang Oeloe) Palembang in Zuid-Sumatra. In Den Haag overleden in 1973.
Zijn vader K. A. R. (Karel August Rudolph) Maier geboren in Mannheim in 1863 en gestorven in 1934 in Singaparna in West-Java, was getrouwd met C. J. L. Albrecht.
Oscar Maier was in zijn leven in Indië ing. Ws (waterstaat) in Padang (1923, 1925), rond 1930 ing. 2de en 1ste klasse BOW te Sibolga in Noord-Sumatra bij Medan.
In 1934 ing. ‘s lands Ws te Medan. In 1938 hfd. ing. insp. ‘slands waterstaat in Medan. Getrouwd met N. Kuiper (adresboek).

H. Maier genoemd in de adresboeken van Indië moet volgens mij dé Haymo Maier zijn, die volgens Dorien geregeld te gast was bij Charles Mioulet in Hoetaling op Sumatra.
Hij was óók geboren in Lahat in 1893, overleden in 1978 en was van beroep planter van de Deli maatschappij. Zijn moeder was A. J. Albrecht.
M.a.w. Oscar en Haymo waren familie van elkaar. Vandaar de geregelde bezoeken aan Mioulet.
Haymo komt voorbij als assistent Bindjei, ass. onderneming Tandji Morawakiri te Medan, ass. onderneming Lau Boentoe in Kwala van de Deli mij., ass. ‘two rivers’ in Medan.
De vader van Oscar was officier bij het knil. In 1909 gepensioneerd kaptein der genie (C. J. L. Albrecht) volgens het adresboek. In 1930 als gep. kapt. In Djokja.

Antoine Maier heb ik niet kunnen vinden of het moet de A. Maier zijn die ik alléén in de adresboeken van Indië tegenkwam in de jaren 1920-1923.
Hij staat dan vernoemd als employé van de onderneming Salatiga op midden-Java...(koffie, suikerplantage).
Vreemd is dat er twee keer A. Maier wordt genoemd met hetzelfde beroep: employé onderneming Salatiga. Waar zijn zij gebleven?
Reactie 13:

Paul Broekman, 29-05-2021: Ik vond een amateurfilm die in de jaren ‘30 door Haymo Maier op Sumatra gemaakt is van o.a. de aanleg van een kanaal met een of andere hak door ingehuurde inlanders in de buurt van Palembang. Haymo Maier was ingenieur weg- en waterwerken in Indië.

Ook nog gevonden een naamlijst van Nederlandse krijgsgevangenen van het Singapore Malay camp op 1 november 1944. Haymo staat er ook als sergeant genoemd.

Redactie: Haymo Maier filmde later ook in Nijmegen!
In een filmpje met beelden van de vierdaagse in 1954 en 1956 zijn waarschijnlijk familieleden te zien, o.a. aan het begin en na 3:00 en 4:00 minuten (verder nog niet bekeken).
Reactie 14:

Dorien Pronk-Larive, 31-05-2021: hartelijk dank voor de reactie. Ik heb de amateurfilms van Haymo Maier aan het centrum voor Beeld en Geluid gestuurd. Zij hebben deze gedigitaliseerd en voor het publiek toegankelijk gemaakt.
Op het filmpje van de vierdaagse loopt een klein meisje de weg op om bloemen aan te bieden, dat ben ik en de wandelaar is Oscar Maier. Aan het begin zie je mijn ouders en de dochter van Haymo (die niet op de film wil). Helemaal aan het begin zie je de dochter van Oscar als ik het goed heb.
Haymo was geen ingenieur. Hij werkte als assistent op plantages in Deli. Op het filmpje met varkens, kippen en tuin is de "boerderij" van Charles Mioulet te zien in Hoeta Iling.
Haymo is krijgsgevangene geweest en is daarna verscheept voor dwangarbeid op een schip dat getorpedeerd is. Hij heeft alles overleefd.
Mocht u verder willen corresponderen, dan kunt u bij Noviomagus mijn mailadres opvragen.
Reactie 15:

Paul Broekman, 06-06-2021: Ik heb nog een mooie levensloop gevonden van E. G. T. Maier (Ernst Gustav Theodoor), de vader van Haymo Maier in de krant PGCN van 13-04-1929.
Ook nog de afvaart van Oscar Rudolph Maier vanuit Tjandjoer Priok op 16-08-1946 naar Rotterdam met als aankomst 18-9-1946.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: