Bijenraat

terug

de Bijenraat

(toegevoegd 29-04-2014)

Chemische fabriek De Bijenraat is in juli 1914 opgericht door mijn grootvader Chris Kokke (W.Chr. Kokke 1873 – 1950), tevens de oprichter van Kerkwaskaarsenfabriek St. Antonius. De Chemische fabriek De Bijenraat maakte wasproducten, aanvankelijk voor het verwerken van de wasrestanten uit de kaarsenfabriek die begin 1900 gevestigd was aan de Vondelstaat nr 22.

Onder de merknaam ERICA werden in de Chemische fabriek De Bijenraat de volgende producten geproduceerd: schoenwas, meubelwas, linoleumwas, vloerwas en marmerpolijst, later werd onder de zelfde merknaam toegevoegd witreiniger in poedervorm, geperste blokjes en vloeibaar in kleine flacons, dit alles voor het reinigen van linnen schoenen.

Mijn grootvader heeft zich in 1922 terug getrokken uit de NV Chemische fabriek De Bijenraat en de Kerkwaskaarsenfabriek St. Antonius. Eind 1923 is de productie verplaatst naar Oosterbeek Laag, vlak bij het gelijknamige spoorwegstation. In 1930 bestond de Chemische fabriek De Bijenraat fabriek nog steeds, wat er na die tijd met de fabriek is gebeurd is mij (nog) niet bekend.

Bijgaand een drietal reclame uitingen van het merk ERICA.
De bovenste advertentie is afkomstig uit het reclamearchief, het is onbekend wanneer deze voor de eerste keer is gepubliceerd, waarschijnlijk ergens tussen 1920 en 1925. De tweede advertentie is mogelijk getekend door Andries Koster de zwager van Chris Kokke en stond in De Gelderlander in mei 1920. De derde advertentie (Witreiniger) stond in De Gelderlander in juni 1917.

In zover mij bekend is er geen relatie tussen de Verenigde Chemische fabrieken en Chemische fabriek De Bijenraat.

Reacties en informatie over de fabriek en het wel en wee van Chris Kokke zijn van harte welkom.
m.vr.groet, Mel van Beek (kleinzoon van Chris Kokke)

Reactie 1:

Hans van den Berg, 27-08-2015: Ik ben in het bezit van een blik van de Chemische Fabriek "DE BIJENRAAT". Hetzelfde blik houdt de man in rokkostuum in zijn handen op de afbeelding O! ERICA mijn liefste, zie het Webmuseum.
Reactie 2:

Rob Essers, 31-08-2015: In De Gelderlander van 30 mei 1917 stond op pagina 6 het volgende bericht:

Nijmeegsche Nijverheid
De Bijenraat.

   Het is een verheugend maatschappelijk verschijnsel, dat de klein-nijverheid in haar wedloop ter vooruitgang het groot-bedrijf weet bij te houden en zich zelfs na vele ervaringen en nog grootere inspanning tot de hoogte van het groot-bedrijf weet op te werken.
   Persoonlijke drijfkracht en ijverig doorzettingsvermogen worden zóó schitterend beloond in den bloei van eigen bedrijf.
   De heer Chr. W. Kokke, eigenaar van de bekende Nijmeegsche waskaarsenfabriek "St. Antonius" en van de Chemische fabriek "De Bijenraat" in de Vondelstraat, geeft hiervan weder een sterk sprekend voorbeeld.
   Ter gelegenheid van de officieele inbedrijfstelling van zijn opnieuw vergroote fabriek, werden wij uitgenoodigd dezen nieuwen tak van Nijmeegsche nijverheid in oogenschouw te nemen.
   En het was een en al verbazing welke ons trof, toen wij den snellen groei van dit voor de toekomst nog veel meer dan nu reeds veelbelovende bedrijf bewonderden.
   De heer Chr. W. Kokke is in 1890 zijn inrichting voor de vervaardiging van kerkwaskaarsen begonnen op een zolderkamertje van zijn woonhuis; dit bedrijf naam steeds in omvang toe, immer moest voor de uitbreiding van werkplaats gezorgd worden en na 27 jaar lang bedrijvig werken en handelen, heeft hij zijn waskaarsenfabriek weten op te voeren tot de grootste van dien aard in ons land - de heer Chr. Kokke is thans voorzitter van den Ned. Bond van waskaarsfabrikanten, welke vereeniging in dezen moeilijken tijd van "verdeelen en nog eensch verdeelen" voor de waskaarsnijverheid uitermate nuttig werk verricht.
   In al die 27 jaar is de heer B. Koster-Keunen te Aalst bij Eindhoven de trouwe leveraar der grondstoffen geweest, geput uit zijn uitgebreide wasbleekerij bij Eindhoven.

   Naast de waskaarsenfabriek ontstond nu in de laatste jaren n.l. in 1913 de chemische fabriek "de Bijenraat", welker ontstaan het geheele bedrijf zulk een opmerkelijke vlucht heeft doen nemen.
   De eigenaar peinste op een middel om den afval der kaarsengrondstoffen nog nuttig te kunnen verwerken.
   En men kwam op de gedachte dezen afval aan te wenden voor de vervaardiging van schoenwas, gemerkt "Erica". De eerste stap was hiermede gezet op de weg naar grooter bedrijf en weldra ging de directie over tot den aanmaak van z.g.n. witreiniger, welk nieuw bedrijf in de eerste dagen van 1915 tot volle ontplooiing kwam.
   Erica witreiniger, vervaardigd in wasvorm voor gewone schoenen; in poedervorm en als geperste blokjes voor het reinigen of z.g.n. "witten" van linnen wandel- strand- en tennisschoenen, werd weldra een gewild verkoopartikel, te meer waar het een zuiver inheemsch voortbrengsel was en als van beter hoedanigheid en minder duur dan gelijksoortige buitenlandsche artikelen werd beschouwd.
   Behalve dit alles werd in de "Bijenraat" nog meubelwas en linoleumwas vervaardigd.

   Met den toenemenden omvang van het bedrijf had de directie steeds met plaatsruimte te woekeren en moest ze haar aanvankelijk kleine fabriek vergrooten tot ruime werkplaatsen en breede berglokalen, zoodat thans drie prachtige panden in de Vondelstraat, grootendeels tot fabriek zijn ingericht - nochtans zóó, dat het aanzien dezer rustige straat aan de voorzijde er niet door geschaad wordt.
   Het personeel werd ook al grooter in getal, zoodat thans, behalve de bevolking van het kontoor, vijftien peronen hun werk vinden in de febriek, welker uitbreiding na den oorlog talrijker zal worden.
   In 1916 had de "Bijenraat"- al was haar bestaan nog kort, reeds op 19 April den aanmerkelijken omzet van 36000 flacons, welke verkoop aan winkeliers in alle deelen des lands sindsdien steeds stijgende was, zoodat de fabriek oogenblikkelijk alle krachten heeft bij te zetten om allen bestellingen bij te blijven - men zal in de magazijnen dan ook bijna geen voorraad afgewerkte producten vinden, maar in deze tijdsomstandigheden gelukkig nog wel voldoende voorraden grondstoffen. Niettemin blijft de moeilijkheid van geregelden grondstoffenaanvoer ontzaglijk groot.
   De Bijenraat heeft natuurlijk ook haar "stand" gehad op de pas gehouden jaarbeurs te Utrecht - en de uitkomst was van dien aard, dat de verwachtingen van den eigenaar dubbel en dwars overtroffen zijn; de omzet nog grooter werd en de afname nog verdubbelde - er blijkt dus wel groeikracht te zitten in dezen nieuwen tak van Nijmeegsche industrie.
   De hoofdvertegenwoordiger der chem. fabriek "De Bijenraat", de heer J. F. A. Keser, heeft door zijn onderscheidene bekwaamheden een goed deel bijgedragen tot den snellen bloei der fabriek."
   Als geoefend handelsman was hij zeer tevreden over het afzetgebied van "de Bijenraat" wier artikelen volgens opgedane ervaringen met allergunstigst gevolg konden wedijveren met dergelijke producten van Engelsche nijverheid, o.a. van "The Nugget" - een uitslag, waarop de fabrikant in eigen belang en dat van Neêrlands nijverheid prat mag gaan.
   Nog vernamen wij, dat, dank zij practische ervaringen en verbeteringen de witreiniger "Erica" nog meer gebonden is, zoodat dit witreinigingsmiddel niet meer "uitzakt" en er geen water meer in de flacons komt te staan.
   Dat de leider van het bedrijf ook het personeel in de vreugde over de uitbreiding van zaken liet deelnemen, bewees gistermiddag de feestzang welke keer op keer uit de werkplaatsen opklonk.
   De voornaamste lokalen der fabriek waren alleraardigst versierd en op de plaats waar eens "de wieg van de Bijenraat" heeft gestaan, daar waar het eerste doosje crême vervaardigd en gevuld is, was een geestige versiering aangebracht.
   De "Bijenraat" belooft - bedriegen de voorteekenen niet - voor de opbloeiende Nijmeegsche nijverheid een aanwinst van beteekenis te worden.
Reactie 3:

Rob Essers, 31-08-2015:

Molenstraat 14
De Kerkwaskaarsenfabriek "St. Antonius" zou in 1890 (zie briefhoofden) zijn opgericht door de 17-jarige Wilhelmus Christoffel Kokke (Nijmegen 6 februari 1873 - Nijmegen 18 december 1950) op een zolderkamertje in zijn ouderlijk huis. Uit het bevolkingsregister 1890-1900 blijkt dat de oprichter op 15 september 1890 van Molenstraat 14 in Nijmegen naar Velp N.Br. is verhuisd. Op 26 januari 1892 keert hij als broeder terug naar het ouderlijk huis in Nijmegen.
Volgens adresboeken uit de periode 1893-1896 woont hij op het adres stijn buijsstraat 11 (pastorie) en is hij koster (St. Jozefkerk). Uit het bevolkingsregister blijkt dat hij zich vervolgens als kaarsenmaker weer op het adres van zijn ouders vestigt, maar in het adresboek 1898 staat: "Kokke W C kaarsenmaker bottendaal 13." Mogelijk is er een verband met de dood van zijn vader Johannes Kokke die op 10 juli 1896 op 60-jarige leeftijd overlijdt.

Bottendaal 13
"-In 1896 wordt aan J. Kokke vergunning verleend tot het bouwen van 1 huis aan de Bottendaal." (bron: Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen). In de periode 1897-1902 woont kaarsenmaker W. C. Kokke in de benedenwoning (nummer 13) die zijn vader heeft laten bouwen. Op 18 maart 1910 krijgt zijn moeder, de weduwe Kokke-Stierhout, als eigenaresse vergunning voor de aanleg van riolering in dit huis (van Oldenbarneveltstraat 11-13).
Kaarsenfabrikant Wilhelmus Christoffel Kokke trouwt op 12 juni 1900 in Nijmegen met de 27-jarige Hendrina Martina Koster (Arnhem 19 november 1877 - Nijmegen 17 maart 1961), dochter van timmerman Andreas Koster (bron: huwelijksakte nr. 148). Een van de getuigen is de kaarsenmaker en toekomstige zwager Paulus Johannes Linders (Nijmegen 28 maart 1873 - Boxmeer 25 juni 1961).

Vondelstraat 22-26
Op 4 oktober 1901 krijgt schoonvader A. Koster vergunning voor het bouwen van een beneden- en bovenwoning en werkplaats (Vondelstraat 22 t/m 26). Op de tekening staat de "Werkplaats voor met de hand vervaardigde waskaarsen". In het adresboek van 1902 staat: "Kokke (C W) kaarsenmaker, bottendaal 13 later vondelstraat 24 [tel.] 316". Op 29 oktober 1909 krijgt eigenaar Chr. Kokke vergunning voor het aanleggen van huisriolering.
In de periode 1902-1918 is de Kerkwaskaarsenfabriek "St. Antonius" en de Chemische Fabriek "De Bijenraat" (vanaf 1913) op het adres Vondelstraat 22-26 in Nijmegen gevestigd.
Reactie 4:

Rob Essers, 01-09-2015:

Wolfkuilscheweg 160
In 1918 verhuist W. C. Kokke naar huize "Somerchem", Wolfskuil 160, Hees. Hij heeft hetzelfde telefoonnummer als de vorige bewoner, de weduwe Hiemink-van Baak, maar Somerchem wordt omgedoopt in Huize Antoon. Deze naam is mogelijk afgeleid van de naam van de fabriek en/of herinnert aan zijn oudste zoon die op 21 mei 1916 op 15-jarige leeftijd is overleden; zie grafsteen. In de Naamlijst voor den telefoondienst van 1920 en 1921 staat: "1255  Kokke, C. W., Huize Antoon, Wolfkuilscheweg 160."

Blijkbaar was het in 1918 zijn bedoeling hier een nieuwe fabriek te bouwen. Uit een bericht in De Gelderlander van 20 september 1918 blijkt dat de bouw door architect C. H. R. Maurits is aanbesteed en acht aannemers hebben ingeschreven. Niets wijst er op dat de gunning heeft plaatsgevonden.


Graafscheweg 59
Op 24 december 1918 wordt vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe fabriek aan de Graafscheweg. De schoorsteen (bouwjaar 1919) staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Uit de bekendmaking in De Gelderlander van 3 januari 1919 blijkt dat Chr. W. Kokke een hinderwetvergunning heeft aangevraagd voor de oprichting van "eene door electriciteit gedreven inrichting tot het vervaardigen van kerkwaskaarsen, linoleum-, meubel- en schoenwas en witreiniger, in het perceel Graafsche weg No. 59, kad. bekend gemeente Hatert, sectie C, No. 2476 en 3163".
In 1920 wordt een naamloze vennootschap opgericht: "N. V. Chemische Fabriek de Bijenraat Kerkwaskaarsenfabriek St. Antonius te Nijmegen" (bron: Het Vaderland, 15 december 1920). In 1922 worden de statuten gewijzigd (bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 februari 1922) en trekt oprichter W. C. Kokke zich - al dan niet vrijwillig - terug uit de vennootschap. Mogelijk is er een verband met de dood van zijn moeder die op 29 december 1921 op 84-jarige leeftijd in Boxmeer is overleden.

Hatertscheweg 122-124
De firma Berntsen en Braam krijgt op 7 november 1922 vergunning voor de bouw van een dubbel woonhuis en fabrieksgebouw aan de Hatertscheweg. Op de tekening van het fabrieksgebouw staat "PLAN TOT BOUWEN VAN EEN WASKAARSEN FABRIEK OP EEN TERREIN AAN DE HATERTSCHEWEG ALHIER".
Op 8 maart 1923 wordt door de rechtbank in Arnhem het faillissement uitgesproken van W. C. Kokke, fabrikant, Hees bij Nijmegen (bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 19 maart 1923). Desondanks verhuist hij naar de Hatertscheweg (met behoud van telefoonnummer). In de Naamlijst voor den telefoondienst 1923 staat: "Kokke, C. W. Hatertschew. 124 . . . . 1255". Het eerste faillissement is op 14 juni 1924 geëindigd (bron: De Gelderlander, 16 juni 1924).

Vanaf 1924 staat in de adresboeken: "Kokke, W. C., fabrik. v. waskaarsen, Hat.weg 124, [tel.] 1255." In de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1929 staat de laatste vermelding met dit adres. In 1930 dit gewijzigd in "Smetiusstr. 1" (met behoud van telefoonnummer). Dit is het adres van de R. K. Gezellenvereeniging (Kolpinghuis).
W. C. Kokke, Arnhem, Zwanenstraat 4, wordt op 11 december 1930 voor de tweede maal failliet verklaard (bron: Algemeen Handelsblad, 13 december 1930. Het faillissement wordt op 22 januari 1931 opgeheven "wegens gebrek aan actief" (bron: De Tijd, 24 januari 1931).
Reactie 5:

Rob Essers, 01-09-2015: De Bijenraat

In de adresboeken in de periode 1916-1924 staat:
1916 "Chemische fabriek „de Bijenraat”, Vondelstraat 24 [tel.] 816."
1918 "Chemische fabriek „DE BIJENRAAT”, Vondelstr. 24 Tel. 816"
1920 "Chemische fabriek „DE BIJENRAAT”, Graaf chew. 59, Tel. 816"
1922 "Chemische fabriek „De Bijenraat”, Graafsche weg 59. [Tel.] 816."
1924 "Chemische fabriek „De Bijenraat”, Muchterstraat 14, [Tel.] 816."

In de Naamlijst voor den telefoondienst heb ik de volgende vermeldingen aangetroffen:
1917 "816 Chemische fabriek „DE BIJENRAAT”, Vondelstr. 24."
1920 "816 „Bijenraat”, Kaarsenfabr., Graafscheweg 59."
1921 "816 „Bijenraat”, Kaarsenfabr., Graafscheweg 59."
1922 "Bijenraat Kaarsenfabr., Graafschew. 59 . . . . 816"

In de periode 1927-1932 staat de fabriek in Oosterbeek vermeld in de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst:
1927 "Naaml. Venn. Chem. fabr. De Bijenraat 84"
1928 "Naaml. Venn. Chem. fabr. De Bijenraat Klingelb.w. 6 84"
1929 "Bijenraat, Chem. fabr. de Klingelbeekscheweg 6 52223"
1930 "Bijenraat, Chem. fabr. de Klingelbeekscheweg 6 52223"
1931 "Bijenraat, Chem. fabr. de Klingelbeekschew. 44 52223"
1932 "Bijenraat, Chem. fabr. de Klingelbeekschew. 44 52223"

Op 24 april 1929 is in Oosterbeek-Laag de cartonnagefabriek aan de Klingelbeekscheweg (nummer 6a) totaal afgebrand. "Aan blusschen viel niet te denken. (...) Men bepaalt zich tot het nathouden der chemische fabriek „Bijenraat”, die naast de brandende fabriek staat." (bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 24 april 1929).

Vermeldingen van de fabriek in Oosterbeek van na 1932 heb ik niet aangetroffen. In 1934 heeft Café Rest. Paviljoen de Valkenier telefoonnummer 52223 en in 1935 is F.C. Driessen met zijn gevogelte-export, mesterij en slachterij op het adres Klingelbeekscheweg 44 in Oosterbeek gevestigd.
Reactie 6:

Mel van Beek, 06-09-2015: Hierbij wil ik reageren op de Bijenraat reacties van Rob Essers genummerd 2, 3, 4 en 5.
Graag wil ik Rob Essers bedanken voor zijn uitgebreide informatie.
Zijn onderzoeken zijn altijd gebaseerd op een uitstekend feitenonderzoek.
Alhoewel veel reeds bekend is zijn er altijd weer puzzelstukjes die nieuw zijn.

Aanvulling op reactie 2:
Het artikel in De Gelderlander van 30 mei 1917 geeft een goed beeld van de Kerkwaskaarsenfabriek St. Antonius en Chemische fabriek de Bijenraat.
In De Gelderlander 5 april 1903 en 14 juni 1906 staan artikelen over de Kerkwaskaarsenfabriek St. Antonius dus vóór de oprichting van Chemische fabriek De Bijenraat.
In een artikel in De Gelderlander van 23 april 1916 kom je voor het eerst de Chemische Fabriek De Bijenraat tegen met als oprichtingsdatum 1914.

Aanvulling/reactie op reactie 3, Molenstraat:
De vermelding van oprichtingsdatum ‘sinds 1890’ van de Kaarsenfabriek St. Antonius valt inderdaad te betwijfelen, in 1899 kom je de naam van W.Chr. Kokke voor het eerst tegen met als beroep kaarsenmaker.
Dat mijn grootvader ook koster is geweest was ik nog niet tegengekomen.
Of hij koster van de St Jozefkerk was vraag ik mij af, de St Jozefkerk is volgens informatie elders op de Noviomagus site ingezegend op 26 mei 2009.
Paulus Johannes Linders was lange tijd bevriend met Wilhelmus Christoffel Kokke, dat verklaart ook dat P.J. Linders gehuwd is met zijn zus.
P.J. Linders heeft als kaarsenmaker samengewerkt met W.Chr. Kokke tot 1905.
Daarna heeft P.J. Linders in Boxmeer de Waskaarsenfabriek St Joseph opgericht.

Reactie op reactie 4:
Wolfkuilscheweg 160
De wijziging van de naam van Huize Somerchem naar Huize Antoon heeft inderdaad te maken met de nagedachtenis aan zijn op 15 jarige leeftijd overleden zoon Antoon Kokke.
Dit is bekend vanuit de diverse familieverhalen.

Graafseweg 59
De vergunning is verleend voor het bouwen van de schoorsteen en het aanbrengen van licht en luchtkappen op het reeds bestaande gebouw.
Of het zich terugtrekken van W.Chr. Kokke uit de vennootschap te maken heeft met het overlijden van zijn moeder is niet bekend.

Hatertscheweg 124
Dat het telefoonnummer van de kaarsenfabriek is gewijzigd in Smetiusstraat 1, het adres van de R.K. St. Jozefgezellenvereniging is wel bijzonder, W.Chr. Kokke is vanaf eind 1800 tot zeker 1930 lid geweest van de Kolpingvereniging.

Reactie op reactie 5, Chemische fabriek De Bijenraat:
Op het adres Muchterenstraat 14 staat in die tijd als bewoner vermeld J.G.C.F.G. Müller, winkelier, ook kom je hem tegen zonder umlaut.
De informatie van de Chemische fabriek De Bijenraat t/m 1923 is mij bekend, in 1923 was de heer B. Roskam directeur.

Met dank en vriendelijke groet,
Mel van Beek (Kleinzoon van W.Chr.Kokke)
Reactie 7:

Rob Essers, 06-09-2015: Een paar kanttekeningen bij reactie 6:St. Jozefkerk
"-In 1888 wordt aan de pastoor van de Ignatiuskerk vergunning verleend tot het bouwen van 1 kerkgebouw aan de Stijn Buijsstraat." (bron: Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen).
In De Gelderlander van 25 september 1889 staat: "Naar wij vernemen zal Donderdag e. k. 's namid­dags ten 5 ure in de Sint Jozefskerk aan het Keizer Karelsplein de plechtige oprichting van den H. Kruisweg plaats vinden.".
In de adresboeken van 1895 en 1896 staat "Schräder A W pater rector der h sint Jozefskerk stijn buijsstraat 11". Koster Kokke woonde op hetzelfde adres.
Op archieffoto F18232 (Datering: 1930) is naast de in 1909 gebouwde St. Jozefkerk het pand te zien dat voor die tijd dienst deed als kerkgebouw; zie ook plattegrond uit 1897.

Paulus Johannes Linders
Kaarsenmaker P.J. Linders is op 15 januari 1901 Nijmegen getrouwd met met Wilhelmina Christina Kokke (Nijmegen 5 augustus 1876 – Boxmeer 7 juni 1915) en op 8 mei 1916 Nijmegen met Johanna Catharina Gerarda Kokke (Nijmegen 19 oktober 1867 – Boxmeer 9 maart 1943). Hij heeft de eerste paar jaar van zijn huwelijk in Nijmegen bij zijn schoonmoeder ingewoond (Molenstraat 10). Op 1 augustus 1905 is hij naar Boxmeer verhuisd. Tegelijk met zijn tweede echtgenote verhuisde ook zijn schoonmoeder op 10 mei 1916 naar Boxmeer. Zij heeft tot haar dood bij haar schoonzoon ingewoond.
Over de verstandhouding tussen beide zwagers is mij niets bekend, maar ik sluit niet uit dat de verdeling van de erfenis in 1922 tot problemen heeft geleid.

Graafscheweg 59-59A
De nieuwe fabriek start in 1919 in een bestaand pand. Door de aanbesteding in 1918 van de nieuwbouw op een terrein aan de Wolfskuilscheweg ben ik er ten onrechte van uitgegaan dat ook bij het pand aan de Graafscheweg om nieuwbouw ging.
Hendrik Hermanus de Haan (Apeldoorn 11 april 1854 – Apeldoorn 21 augustus 1943) kreeg op 4 april 1902 vergunning voor het BOUWEN 1 BENEDEN- EN 2 BOVENWONINGEN+EEN KANTOOR EN MAGAZIJN aan de Graafsche straat (Graafscheweg 59a). Tot 1918 verkocht hij hier bouwmaterialen en brandstoffen. Op de bouwtekening van het magazijn uit 1902 staat het pand waarin in 1919 de nieuwe fabriek is gevestigd. Het is mij niet duidelijk waarom de plannen voor een nieuwe fabriek eind 1918 plotseling drastisch gewijzigd zijn.

Muchterstraat 14
Bij de woningkaarten 1920-1946 heb ik geen namen aangetroffen die ik in verband kan brengen met de Chemische fabriek „De Bijenraat”. Mogelijk gaat het om een postadres. Het toeval wil dat "Meijer D C, koster, stijn buijsstraat 11" uit het adresboek van 1892 dertig jaar eerder ook verhuisde naar het adres Munterstraat 14 (Muchterstraat 14) (bron: Bevolkingsregister 1890-1900).
Reactie 8:

Mel van Beek, 07-09-2015: onder reactie 7 schrijft Rob Essers: "Over de verstandhouding tussen beide zwagers is mij niets bekend, maar ik sluit niet uit dat de verdeling van de erfenis in 1922 tot problemen heeft geleid." Ik wil opmerken dat er altijd een zeer goede verstandhouding is geweest tussen de familie Linders-Kokke en Kokke-Koster.
Reactie 9:

Kees Monen, 09-02-2018: Ik ben in het bezit gekomen van een aantal aandelen van de Chemische Fabriek De Bijenraat / Kerkwasfabriek St. Antonius gevestigd te Nijmegen.
Reactie 10:

Toiny Rademakers, 24-04-2020: Bij het opruimen kwam ik een album tegen met oude ansichtkaarten. Daarbij zijn er 8 van Chemische fabriek Bijenraat:

Enkele andere kaarten (tekenaar R.W. Fowley) zijn beschreven en verstuurd, allemaal naar "Jongejuffrouw Kokke".


Muisje spiegelde zich in Jantjes schoenen
En dacht, dat het een vriendje zag,
Dit is heel goed te begrijpen,
Want ze waren gepoetst met Ericas was.

Mijn vader was heel goed bevriend met ene Canis Kokke uit Nijmegen. Mogelijk komen de kaarten daar vandaan.
Reactie 11:

Mel van Beek, 28-04-2020: De kaarten met opdruk zijn uit een van de series die mijn grootvader Chris Kokke gebruikte voor zijn correspondentie.
Zijn zoon Canies Kokke had nog een flink aantal kaarten met opdruk van de Chemische Fabriek De Bijenraat en gebruikte die jarenlang als felicitatiekaart en nieuwjaarswens.
Canies Kokke, Canisius Antonius Maria geboren 2 juli 1914, overleden op 30 november 1991.
De Fowley kaart met poststempel 20 aug 1913 is gericht aan de jongejuffrouwen M en A Kokke.
M. Kokke is Maria Andrea Canisia Kokke geboren 16 mei 1903, overleden 13 februari 1990, roepnaam Maria of Zus.
A. Kokke is Johanna Gerarda Andrea Maria Kokke geboren 24 oktober 1904, overleden 17 maart 1998, roepnaam Anne of Annie.
De naam Liza Koersen ben ik nergens tegen gekomen.
Het handschrift van het gedichtje herken ik niet, de merknaam Erica is van Chemische Fabriek De Bijenraat.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: