schaatsen nijmegen 1902.jpg

<- Back | Index | Next ->

schaatsen nijmegen 1902.jpg

Sjaak Rutten, 10-10-08: Aanvullende informatie: De Vereeniging tot Gezellig Ijsvermaak bestond al in 1891. Op 25 december van dat jaar meldde deze club in De Gelderlander namelijk de 'opening der ijsbaan op de Oude Waal voor de leden, vrijdag 25 dec. des namiddags ten 12 1/2 ure. Van 1-4 ure muziekuitvoering. Aan de baan zal gelegenheid bestaan om zich als lid te doen inschrijven. De leden behooren hun insigne zichtbaar te dragen. Namens het bestuur, De secretaris L.C. Steffelaar.'

Een paar jaar later, op 26 oktober 1894, staat in De Gelderlander het volgende bericht:
'Door het bestuur der Vereeniging tot Gezellig Ijsvermaak is gister aanbesteed het uitgraven en waterpas maken van de aan te leggen ijsbaan aan den Weurtschen Weg bij het fort Kraijenhoff. Ingeschreven was door: J. Schippers te Nijmegen voor f.750, G.J. Groot, St. Anna, f.724; C.J. Hartog, Nijmegen, f.700; W.v.Hezewijk en W. van Oss, Nijmegen f.695 en H.J. Bouwman, Nijmegen, f.538.'

In 1901 was het crisis. Op 2 februari stond het volgende verslag in de krant:
'Gisterenavond werd in de achterzaal van 'Café Suisse' de aangekondigde buitengewone algemeene ledenvergadering gehouden der 'Vereeniging tot Gezellig IJsvermaak' ter verkiezing van een nieuw bestuur. De belangstelling der leden was weer zeer gering. Was op de jongste jaarlijksche Alg. verg. geen enkel lid opgekomen, nu waren er twee. Daar de ijverige secr.-penningm., de heer L.C. Steffelaar, door familie-omstandigheden en drukte, na tien jaar de zaken geleid te hebben, moest bedanken en de andere bestuursleden nu ook niet langer het ondankbare baantje wilden waarnemen, moest ontbinding volgen, wijl natuurlijk geen nieuw bestuur kon worden gevormd uit en door 2 leden. Met het oog evenwel op den gunstigen toestand der Ver. (het was het eerste jaar dat er geen vlottende schuld meer was, doch een vrij aardig batig saldo) vond de heer Wegerif het jammer, ook en vooral voor de aandeelhouders, de boel op te doeken. Hij nam op zich, een nieuw bestuur te vormen; het oude bestuur werd gedéchargeerd en de heer W. nam namens het te vormen bestuur de boeken en bescheiden alsmede het kasgeld over. Het is te hopen, dat hij er in slagen zal, naast zichzelf nog zes heeren te vinden, die tijd en vooral lust hebben om zich voor de algemeene zaak van het gezellig ijsvermaak wat opofferigen te getroosten. Door de zorg van den afgetreden secretaris is het nieuwe bestuur in staat gesteld tot ultimo Febr. Zich te verklaren of het de reeds door het oude bestuur opgezegde huur van het terrein van het Rijk weer wil continueeren. Is vó'r 28 Febr. A.s. een nieuw bestuur gevormd, dan kan de ijsclub te Nijmegen weer bloeien; zoo niet, dan is de 'Vereeniging tot Gezellig Ijsvermaak' ontbonden en zullen wij hier er wel vooreerst geen meer zien geboren worden.' 

De heer Wegerif is er kennelijk in geslaagd om de club nieuw leven in te blazen. In 1902 lieten ze een heus reglement drukken (item webmuseum) en in november van dat jaar werden de banen aan de Weurtseweg ('de sloot achter den dijk, die naar het slachthuis leidt') weer voor leden opengesteld. Er was een nieuwe tent neergezet en in december werden er zelfs hardrijwedstrijden gehouden. 'Voor die beneden 15 jaar tegen een kwartje en voor die boven 15 jaar tegen twee kwartjes inleggeld; als prijzen zijn voorwerpen uitgeloofd ter waarde van f.1,50 - f.5,-. Aan liefhebbers zal het denkelijk niet ontbreken.'
In de jaren 1902-1905 was de bekende Dr. J.J. de Blécourt de voorzitter van de 'Vereeniging tot Gezellig IJsvermaak'. Ook in 1907 bestond de club nog, daarna heb ik er niets meer van teruggevonden. 
(Bron: Gelderlander-archief)

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: