Noviomagus Copyright

Copyright

© copyright Stichting Noviomagus.nl  Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Noviomagus.nl. Mail voor informatie.

© copyright Stichting Noviomagus.nl Nothing from this internet site may be duplicated, saved in an automated database or made public, in any form or in any way, either electronically, mechanically, by photo copies, pictures or any other way, without preceding written permission from the Noviomagus.nl Foundation. Contact by email for more information.

Disclaimer

Stichting Noviomagus.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site noch voor de gevolgen van het gebruik van informatie op de website. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening komen van bovengenoemde stichting. Het auteursrecht van informatie die via de externe links en gastredactiepagina's toegankelijk is, ligt bij de eigenaar/informatieverstrekker van de betreffende paginaís. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logoís. Mail voor informatie.

Stichting Noviomagus.nl is not liable for any inaccuracies or incompleteness on this site, or for the consequences of the use of information on this website. No rights can be derived in any way from the information and/or services offered on this website. Damages sustained by or through the use of the website, can in no way be recovered from the abovementioned foundation. The copyright of the information which is accessible through external links and on the guest editors' pages resides with the owner / supplier of information of those pages. This is also true for all the trademarks and logos used. Contact by email for more information.

Niet rechtenvrij?

Komt u iets op onze website tegen waarvan u meent dat wij met publicatie daarvan enig recht overtreden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Indien u meent dat u, als auteursrechthebbende van hier gepubliceerde werken, door het handelen van Stichting Noviomagus.nl in uw belangen wordt geschaad, ook dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onze stichting teneinde tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Mail voor informatie.

If you encounter anything on our website of which you think we break any law by publication of it, we ask you to contact us. If you are of the opinion that you, as a copyright-holder of one of the items published here, are prejudiced in your rights by the actions of the Stichting Noviomagus.nl, we kindly request you to contact our foundation as well, to try and come to a solution which is acceptable to both parties. Contact by email for more information.

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: